Vraždit

Hledám varianty 'vraždit' [ vraždíte (1) vraždit (5) vraždili (7) vraždila (2) vraždil (4) vraždí (2) vražděni (1) vraždě (2) ]. Nalezeny 23 verše.
1. Královská 2:32...dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského...
1. Královská 18:4... (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl...
1. Královská 18:13... Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových...
1. Královská 21:19...přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví HospodinVraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví...
Nehemiáš 9:26... tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili. Jak...
Žalmy 10:8...za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v...
Žalmy 94:6...utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozívraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh...
Přísloví 1:11...hříšníci mámí: "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem, jako hrob...
Izaiáš 14:20...jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošilvraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není památky po tom...
Jeremiáš 7:9...klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krástvraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi,...
Jeremiáš 22:17...ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné, vydírání a násilí." Toto praví Hospodin o...
Pláč 1:20...v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání,...
Pláč 2:20...právě zrodily? To mají být v Hospodinově svatyni vražděni kněží i proroci? Mladí i staří v ulicích leží na...
Ezechiel 16:21...To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi je jim, nechávala jsi je...
Ozeáš 6:9...se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím...
Joel 4:19...kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi. Juda však bude trvat navěky...
Micheáš 7:2...člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke...
Abakuk 1:17...budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát...
Abakuk 2:8... kdo zůstanou, zas tebe vyplení - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli....
Abakuk 2:17...vybíjení zvířat bude děsit - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli....
Matouš 23:31...' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých...
Jakub 4:2... které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemátevraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a...
Zjevení 6:4... bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť...

Slova obsahující vraždit: povraždit (2) vraždit (5) zavraždit (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |