Vprostřed

Hledám varianty 'vprostřed' [ vprostřed ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 1:25...a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním...
Izaiáš 1:8... Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako budka v poli okurek, jak město, jež...
Izaiáš 66:17...a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné...
Jeremiáš 14:9... co nedovede zachránit? Jsi přece, Hospodinevprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví...
Ezechiel 27:27...a vojáci, všichni ti, kdo k tobě patřili, se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy pevniny se...
Amos 8:9... nechám slunce zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny...
Micheáš 3:11... Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné...
Micheáš 7:8...- i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti Hospodinu...
Sofoniáš 3:15...a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebe - neboj se žádné pohromy! V ten den...
Sofoniáš 3:17...se, Sione, nesvěšuj ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdina, jenž zachrání. Šťastně se bude...
Ageus 2:5... když jste vycházeli z Egypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 2:9... budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |