Vpravo

Hledám varianty 'vpravo' [ vpravo ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 13:9...se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a...
Numeri 22:26...se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla,...
1. Královská 7:21...v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz,...
2. Královská 12:10...v jejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu,...
Nehemiáš 8:4...stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotovenémVpravo od něj stál Matitiáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš,...
Přísloví 4:27...tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! ...
Ezechiel 10:3...A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní...
Zachariáš 4:3...sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla...
Zachariáš 4:11...Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co...
Zachariáš 12:6...dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane...
Marek 16:5...byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem,...
Lukáš 1:11...se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |