Vpadneme

Hledám varianty 'vpadneme' [ vpadnou (1) vpadněte (1) vpadneme (2) vpadli (5) vpadl (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 10:19...ale nepřestávejte pronásledovat nepřáteleVpadněte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich...
Soudců 20:37...u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím...
1. Samuel 11:11...do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací...
2. Královská 7:12...Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živévpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů...
1. Letopisů 14:9...a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhlivpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na...
1. Letopisů 14:13...do ohně. Filištíni později znovu vytáhlivpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu...
2. Letopisů 28:18... Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také...
Nehemiáš 4:5..."Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnouvpadneme mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli...
Jeremiáš 48:32...teď ale na tvé zralé hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo veselí a jásot v zahradách po celé...
Ezechiel 7:22...nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do  vpadnou lupiči a celou ji znesvětí. Připrav řetězy! Protože...
Joel 1:6...teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |