Vozem

Hledám varianty 'vozem' [ vůz (23) vozy (66) vozům (2) vozů (30) vozu (15) vozem (2) vozech (8) voze (8) ]. Nalezen 141 verš.
Genesis 41:43...mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na...
Genesis 46:29... A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 50:9...skot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimivozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili...
Exodus 14:6...zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů...
Exodus 14:7...a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce....
Exodus 14:9... Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli je, když...
Exodus 14:17...na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem...
Exodus 14:18...Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před...
Exodus 14:23...je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané...
Exodus 14:26... se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře....
Exodus 14:28...doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za...
Exodus 15:4...bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho jezdců...
Exodus 15:19...kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou...
Numeri 7:3...jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého...
Numeri 7:6...v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem...
Numeri 7:7...synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich...
Numeri 7:8...pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim...
Deuteronomium 11:4...udělal s egyptským vojskem, s jeho konivozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře,...
Deuteronomium 20:1...do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koněvozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou...
Jozue 11:4...na mořském břehu a nesmírné množství konívozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili...
Jozue 11:6...Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti...
Jozue 11:9...jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho...
Jozue 17:16...a okolí, tak z údolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu...
Jozue 17:18...přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se shromáždila...
Jozue 24:6...k Rudému moři, kde vaše otce dostihli Egypťanévozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás...
Soudců 1:19...obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo...
Soudců 4:3... protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V ...
Soudců 4:13...celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla...
Soudců 4:15...celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočilvozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a...
Soudců 4:16...a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko...
Soudců 5:28... za okenní mříží naříká: Proč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje?...
1. Samuel 6:7...a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho....
1. Samuel 6:8...domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění,...
1. Samuel 6:10...udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu...
1. Samuel 6:11...zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny...
1. Samuel 6:14...a spatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnilVůz dojel k poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u...
1. Samuel 8:11...dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad...
1. Samuel 13:5...se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu....
2. Samuel 1:6...vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopíVozy a jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když ...
2. Samuel 6:3...nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz...
2. Samuel 8:4...u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení...
2. Samuel 15:1...Abšaloma políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného...
1. Královská 1:5... "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho...
1. Královská 5:6... Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali po měsíci v...
1. Královská 7:33...vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i náboje, vše bylo...
1. Královská 9:19... všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo...
1. Královská 10:26...tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které...
1. Královská 10:29...je v Kilikii nakupovali za dohodnuté cenyVozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150....
1. Královská 12:18...k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře...
1. Královská 16:9...dva roky. Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v...
1. Královská 20:1...a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s konivozy, oblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do města k...
1. Královská 20:21...Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koněvozy a způsobil Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému...
1. Královská 20:25...jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdouvozy, a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme...
1. Královská 20:33...k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která...
1. Královská 22:35...král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer...
1. Královská 22:38...ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev...
2. Královská 2:11...rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe!...
2. Královská 5:9...je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu,...
2. Královská 5:21...si Náman všiml, že za ním běží, vystoupilvozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano...
2. Královská 5:26...jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupilvozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď...
2. Královská 6:14..."Je právě v Dotanu," hned tam poslal koněvozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město...
2. Královská 6:15...ven a hle - kolem celého města vojsko, koněvozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si...
2. Královská 6:17...a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých konívozů! Když se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se...
2. Královská 7:6...způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si:...
2. Královská 8:21...si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili...
2. Královská 9:16...a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel...
2. Královská 9:21...rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král...
2. Královská 9:23...tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na Achaziáše:...
2. Královská 9:24...pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl...
2. Královská 9:25... "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl...
2. Královská 9:27...za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida,...
2. Královská 10:2...synů. Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile...
2. Královská 10:15... Když mu Jonadab podal ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro...
2. Královská 10:16...pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy...
2. Královská 13:7...Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil....
2. Královská 18:24...provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto...
2. Královská 19:23...Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům,...
2. Královská 23:11...Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na...
2. Královská 23:30...objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak...
1. Letopisů 13:7...truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael...
1. Letopisů 18:4...u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení...
1. Letopisů 19:6...poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby....
1. Letopisů 19:7... z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem...
2. Letopisů 1:14...a kraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které...
2. Letopisů 1:17...je v Kilikii nakupovali za dohodnuté cenyVozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150...
2. Letopisů 8:6...všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi...
2. Letopisů 9:25...rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koněvozy a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě...
2. Letopisů 10:18...k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře...
2. Letopisů 12:3...Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z...
2. Letopisů 14:8...Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když se...
2. Letopisů 16:8...a Libyjci ohromné vojsko s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak...
2. Letopisů 18:34...král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král...
2. Letopisů 21:9...proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze...
2. Letopisů 35:24... "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odneslivozu, naložili ho na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma....
Job 9:9...přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a...
Žalmy 20:8... svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - ...
Žalmy 46:10...světa boje zastavuje, láme luky, seká kopívozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že jsem Bůh,...
Žalmy 68:18...příbytek? Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze...
Žalmy 104:3...Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrných....
Píseň 6:12... A hle, než nadál jsem se, posadila do vozů knížecích! Dokola, dokola, Šulamitko! Dokola, dokola,...
Izaiáš 2:7...nepřeberných pokladů. Jejich země je plná konívozů bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se...
Izaiáš 5:18...těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si...
Izaiáš 22:6...mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily...
Izaiáš 22:7...na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štítVozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na...
Izaiáš 22:18... do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení...
Izaiáš 31:1...pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k Svatému...
Izaiáš 36:9...provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto...
Izaiáš 37:24...Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům,...
Izaiáš 43:17...na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali...
Izaiáš 66:15...rozhněvá. Hle - Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své...
Izaiáš 66:20...zvěstovat mou slávu mezi národy! Na koníchvozech a povozech, na mezcích a velbloudech pak přivedou...
Jeremiáš 4:13...vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli - běda, je s...
Jeremiáš 17:25...králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se svými velmoži, doprovázeni judskými muži...
Jeremiáš 22:4...králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však...
Jeremiáš 46:9... zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpředVozy, divoce vyrazte! Vojáci, vzhůru do boje - Habešané i...
Jeremiáš 47:3...před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc...
Jeremiáš 50:37... se vyděsí! Meč na jejich koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k nim přidali - jsou jako...
Jeremiáš 51:21... tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím muže i ženy, tebou drtím...
Ezechiel 23:24... Přitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdouvozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézami,...
Ezechiel 26:7... krále Babylonu, krále králů, s konivozy, jezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině...
Ezechiel 26:10...hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kolvozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do...
Daniel 11:40...král, ale severní král se proti němu vyřítívozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do...
Joel 2:5...se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako jízdavozy, skáčou přes horské vrcholy. Hučí, jako když slámu...
Amos 2:13...Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla...
Micheáš 1:13...ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé Lachiše! Zde začal hřích...
Micheáš 5:9...Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny...
Nahum 2:4...štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z šarlatuVozy se blýskají ocelí v den, kdy jsou k boji hotoví, kdy...
Nahum 2:5... kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlníVozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí,...
Nahum 2:14...jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč....
Nahum 3:2...sviští bič! Kola rachotí! Koně se dali v tryskVozy lomozí! Jízda útočí! Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik...
Abakuk 3:8... že jsi na svých ořích vyrazil a na svých vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy...
Ageus 2:22...trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se...
Zachariáš 6:1...oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci,...
Zachariáš 6:2...čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý...
Zachariáš 9:10...na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Odstraní vozy z Efraima i koně z Jeruzaléma, válečné luky odstraní,...
Skutky 8:28...poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten...
Skutky 8:29...proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho,...
Skutky 8:38...co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho...
Zjevení 9:9...ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci...
Zjevení 18:13... olej, mouku i pšenici; dobytek, ovce, koněvozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |