Vonných

Hledám varianty 'vonných' [ vonnými (3) vonným (1) vonných (6) vonný (1) vonnou (3) vonného (6) vonné (21) vonná (3) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 2:12...je zlato, a zlato země je výborné. Je tamvonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se...
Genesis 37:25...karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili do...
Genesis 43:11...je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco meduvonné pryskyřice a myrhy, také pistácie a mandle. Vezměte s...
Exodus 25:6...na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do...
Exodus 30:7...se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí...
Exodus 30:23...myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelůvonné skořice, dále 250 šekelů vonného puškvorce, 500...
Exodus 30:25...pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan...
Exodus 30:34...lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. Tyto...
Exodus 31:11...synů ke konání kněžské služby, olej pomazánívonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak...
Exodus 35:8...na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do...
Exodus 35:15... kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazánívonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář...
Exodus 35:28...a olej na svícení i na přípravu oleje pomazánívonného kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i ženy,...
Exodus 37:29...olej svatého pomazání a čisté kadidlovonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový...
Exodus 39:38... olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazánívonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář,...
Exodus 40:27...postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do...
Leviticus 4:7...svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu...
Leviticus 16:12... do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlovonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem...
Numeri 4:16... pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlovonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude...
Numeri 11:7...byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli...
1. Královská 10:2...s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k...
1. Královská 10:10...a drahokamů. nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze...
1. Letopisů 9:30... Někteří z kněžských synů připravovali mastivonných látek. Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému...
2. Letopisů 2:3...Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání...
2. Letopisů 9:1...s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k...
2. Letopisů 9:9...a veliké množství balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby...
2. Letopisů 13:11...večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětívonného kadidla. Předkládají mu chleby na neposkvrněném...
2. Letopisů 16:14...Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými balzámy a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě...
Kazatel 10:1...- jediný hříšník však zničí mnoho dobrého.  Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami, trocha nerozumu...
Píseň 4:6...se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá,...
Izaiáš 43:24... neobtěžoval jsem kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi nesvlažil. Zatos ...
Izaiáš 57:9...S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi...
Izaiáš 60:6...a z Efy, přijdou i všichni ze Sáby se zlatemvonným kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny...
Jeremiáš 6:20...zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly...
Jeremiáš 17:26...přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, daryvonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť...
Ezechiel 8:11...měl v ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto...
Daniel 2:46...také, se na jeho počest obětují obětivonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je...
Marek 16:1...Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání...
Lukáš 23:56...bylo tělo pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly...
Lukáš 24:1... Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly...
Jan 19:40...pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a...
Zjevení 18:12...kmentu, purpuru, hedvábí a šarlatu; veškeré vonné dříví, všechno zboží ze slonoviny a všechno zboží z...
Zjevení 18:13...dřeva, mědi, železa i mramoru; skořicivonné koření, voňavky, mast i kadidlo; víno, olej, mouku i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |