Volej

Hledám pøesnì 'volej'. Nalezeno 16 veršù. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
Žalmy 50:15...oběť vděčnosti, své sliby plň před NejvyššímVolej v den svého soužení, vysvobodím a ty ...
Přísloví 2:3... srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro...
Izaiáš 40:6...uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako...
Izaiáš 40:9...vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému!...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdivolej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 3:12...vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdivolej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice,...
Jeremiáš 7:2..."Postav se do brány Hospodinova chrámuvolej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z...
Jeremiáš 11:6... Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna...
Jeremiáš 19:2...a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo...
Jeremiáš 19:3...Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknuVolej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé...
Jeremiáš 33:3...a upevnil - ten, který jméno HospodinVolej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o...
Pláč 2:18... roh tvých nepřátel nechal triumfovatVolej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! ...
Pláč 2:19...si nedopřej, tvé oko neusne! Vstávejvolej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce...
Jonáš 1:6... obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaňvolej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme."...
Zachariáš 1:14...útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a...
Zachariáš 1:17...zástupů, a měřicí šňůra změří JeruzalémVolej dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou...

Slova obsahující volej: provolej (1) provolejte (1) přivolej (1) svolej (2) svolejte (5) volej (17) volejte (4) vyvolej (2) zavolej (7) zavolejte (5) zvolejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |