Volat

Hledám základ 'volat' [ odvolat (5) povolat (1) provolat (4) předvolat (1) přivolat (1) svolat (3) volat (44) vyvolat (2) zavolat (20) ]. Nalezeno 80 veršù.
Genesis 9:5...rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k...
Genesis 27:42...slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj...
Genesis 31:4... a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim:...
Genesis 41:8...pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny...
Genesis 41:14...a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a...
Exodus 1:18...naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce...
Exodus 8:4...zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch...
Exodus 8:21... Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 9:27... žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!"...
Exodus 12:31...domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého...
Exodus 22:22...jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a...
Exodus 22:26...svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu...
Leviticus 13:45... rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení...
Numeri 16:12... že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli:...
Deuteronomium 24:15... závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit...
Deuteronomium 27:14...Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost...
Soudců 6:6... Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu...
Soudců 10:14...Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v...
1. Samuel 7:8...Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky...
1. Samuel 12:17...očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně...
1. Samuel 17:31... Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David...
1. Samuel 22:11...meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho...
1. Samuel 23:8...a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho...
1. Samuel 28:11..." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena...
1. Samuel 28:15...promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti...
1. Královská 2:42...Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu?...
1. Královská 8:52...tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj,...
1. Královská 15:22...Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli...
2. Královská 11:12...ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskatvolat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia...
2. Královská 18:28...Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále...
2. Královská 23:1...se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do...
2. Letopisů 13:14...zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni...
2. Letopisů 20:9...přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď -...
2. Letopisů 23:11...prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali...
2. Letopisů 24:9...chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník...
2. Letopisů 30:5...králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou...
2. Letopisů 34:29...se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do...
Ester 8:8...jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné;...
Job 38:34... aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky...
Žalmy 91:15... poznal jméno a ho vyvýším. Bude  volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 132:11...Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na...
Přísloví 1:28... soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak nenajdou....
Přísloví 21:13...sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volá ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný...
Izaiáš 19:20...zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je...
Izaiáš 40:6...uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako...
Izaiáš 45:23... ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude...
Izaiáš 57:13...i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou!...
Izaiáš 62:11...korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle,...
Jeremiáš 7:27...slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ,...
Jeremiáš 11:11... kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města...
Jeremiáš 11:12... si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili...
Jeremiáš 11:14...za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý...
Jeremiáš 29:12...vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším....
Ezechiel 3:18...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a...
Ezechiel 3:20...nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho...
Ezechiel 33:6...takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí, ustanovil...
Ezechiel 33:8...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval,...
Ezechiel 34:10...Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat...
Daniel 2:2...tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu pověděli,...
Daniel 5:12...tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela...
Joel 1:14...je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny...
Jonáš 3:4...a prvního dne, kdy jím začal procházetvolat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé...
Micheáš 3:4...a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář,...
Abakuk 1:2...přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodinevolat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty...
Matouš 9:13...‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli...
Marek 2:17...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a...
Lukáš 5:32...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli:...
Lukáš 9:54...učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a...
Skutky 10:5...Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona...
Skutky 10:32...povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona...
Skutky 11:13...Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš...
Skutky 12:22...posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův...
Skutky 13:7... Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas...
Skutky 14:11...lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!"...
Skutky 24:26...úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu...
Skutky 28:19... Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj...
Galatským 3:17...zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona,...
Židům 5:4...čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus...
Zjevení 5:13...i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva...
Zjevení 18:18... a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali...

Slova obsahující volat: odvolat (5) povolat (1) provolat (4) předvolat (1) přivolat (1) svolat (3) volat (44) vyvolat (2) zavolat (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |