Volat

Hledám pøesnì 'volat'. Nalezeny 43 verše. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
Genesis 9:5...rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k...
Exodus 22:22...jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a...
Exodus 22:26...svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu...
Leviticus 13:45... rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení...
Deuteronomium 24:15... závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit...
Deuteronomium 27:14...Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost...
Soudců 6:6... Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu...
Soudců 10:14...Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v...
1. Samuel 7:8...Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky...
1. Samuel 12:17...očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně...
1. Královská 8:52...tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj,...
2. Královská 11:12...ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskatvolat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia...
2. Královská 18:28...Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále...
2. Letopisů 13:14...zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni...
2. Letopisů 20:9...přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď -...
2. Letopisů 23:11...prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali...
Žalmy 91:15... poznal jméno a ho vyvýším. Bude  volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Přísloví 1:28... soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak nenajdou....
Přísloví 21:13...sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volá ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný...
Izaiáš 19:20...zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je...
Izaiáš 40:6...uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako...
Izaiáš 57:13...i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou!...
Jeremiáš 7:27...slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ,...
Jeremiáš 11:11... kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města...
Jeremiáš 11:12... si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili...
Jeremiáš 11:14...za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý...
Jeremiáš 29:12...vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším....
Ezechiel 3:18...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a...
Ezechiel 3:20...nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho...
Ezechiel 33:6...takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí, ustanovil...
Ezechiel 33:8...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval,...
Ezechiel 34:10...Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat...
Joel 1:14...je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny...
Jonáš 3:4...a prvního dne, kdy jím začal procházetvolat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé...
Micheáš 3:4...a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář,...
Abakuk 1:2...přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodinevolat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty...
Matouš 9:13...‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli...
Marek 2:17...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a...
Lukáš 5:32...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli:...
Skutky 12:22...posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův...
Skutky 14:11...lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!"...
Zjevení 5:13...i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva...
Zjevení 18:18... a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali...

Slova obsahující volat: odvolat (5) povolat (1) provolat (4) předvolat (1) přivolat (1) svolat (3) volat (44) vyvolat (2) zavolat (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |