Volali

Hledám pøesnì 'volali'. Nalezeno 45 veršù. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
Genesis 19:5... "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k...
Numeri 16:34...Izrael se dal před jejich křikem na útěkvolali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl...
Numeri 20:4... když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do...
Numeri 20:16...ale s námi a s našimi otci začali nakládat zleVolali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého...
Deuteronomium 26:7...ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotouVolali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin...
Jozue 24:7...dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu...
Soudců 3:9...Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je...
Soudců 3:15...Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák...
Soudců 4:3...který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných...
Soudců 6:7... Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka....
Soudců 10:10...přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano,...
Soudců 10:12...Amonci, Filištíni, Sidonci, Amalekovci a Maoncivolali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky...
Soudců 18:23... seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihliVolali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli...
1. Samuel 12:8...Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše...
1. Samuel 12:10...krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina...
2. Samuel 22:42...jsi mi, se svými protivníky jsem skoncovalVolali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu -...
1. Královská 18:39... Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvářvolali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim...
2. Královská 9:13...ho pod ním na schody, troubili na beraní rohvolali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna...
2. Královská 18:18...Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poliVolali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn...
1. Letopisů 5:20... s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj...
2. Letopisů 32:20...a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlilivolali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten...
Nehemiáš 9:4... Buni, Šerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě volali k Hospodinu, svému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani...
Nehemiáš 9:27...jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v...
Nehemiáš 9:28...nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitování...
Žalmy 14:4...chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s...
Žalmy 18:42...jsi mi, se svými protivníky jsem skoncovalVolali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu -...
Žalmy 22:6...doufali, doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli...
Žalmy 53:5...jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím...
Žalmy 99:6...mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim;...
Žalmy 107:6...byli a trpěli žízní, umdlévali slabostíVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodil z...
Žalmy 107:13...zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomociVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z...
Žalmy 107:19...pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěliVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z...
Žalmy 107:28...potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tamVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z...
Izaiáš 6:3...nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho...
Jonáš 1:5... hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do...
Jonáš 1:14... Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme...
Zachariáš 1:4...zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte...
Zachariáš 7:13...veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že...
Marek 11:9... Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za nímvolali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Lukáš 17:13...deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je...
Lukáš 19:38...chválit Boha za všechny zázraky, které viděliVolali: "Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu!...
Jan 12:13... Vzali palmové větve, vyšli mu naprotivolali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Zjevení 5:12...mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardyvolali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout...
Zjevení 6:10...slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš...
Zjevení 7:10...rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a...

Slova obsahující volali: povolali (1) přivolali (1) svolali (5) volali (47) vyvolali (1) zavolali (11) zvolali (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |