Volal

Hledám pøesnì 'volal'. Nalezeny 62 verše. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
Genesis 3:9...Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v...
Genesis 41:55...A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům:...
Exodus 8:8...jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraonavolal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl...
Exodus 15:25...Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej...
Exodus 17:4...syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli...
Exodus 34:6...jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem nějvolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý,...
Numeri 11:2...proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu,...
Numeri 12:13...lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!"...
Deuteronomium 15:9...bys na svého bratra lakotně a nic mu nedalvolal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej...
Soudců 2:1... Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův andělvolal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země,...
Soudců 9:7...na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh!...
Soudců 12:2..." a můj lid jsme měli s Amonci těžkou přiVolal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc....
Soudců 15:18... Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal...
Soudců 16:28...chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na !...
1. Samuel 3:5...a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase...
1. Samuel 3:6...tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 3:8...mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 7:9...je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl....
1. Samuel 12:18... když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a...
1. Samuel 15:11... slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu...
1. Samuel 17:8...štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šikyvolal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? ...
1. Samuel 20:38..."Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak...
1. Samuel 26:15... "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a...
2. Samuel 20:11...z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělemvolal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!"...
2. Samuel 24:10...trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu...
1. Královská 17:20... kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou...
1. Královská 17:21...Potom se třikrát za sebou položil na chlapcevolal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do...
1. Královská 19:20...běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať...
2. Královská 13:14...král Jehoaš ho navštívil, plakal nad nímvolal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu...
2. Královská 20:11...raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově...
1. Letopisů 4:10...řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil ...
1. Letopisů 21:8...udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého...
2. Letopisů 14:10...sšikovali k bitvě v údolí Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný...
Ezdráš 3:13... takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když...
Ester 6:11...koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstívolal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král...
Žalmy 3:5... Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil....
Žalmy 30:3...nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu...
Žalmy 31:23...Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin...
Žalmy 34:7...zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil!...
Žalmy 66:17...Boží, budu vám vyprávět, co pro udělalVolal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem....
Žalmy 77:2... Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána...
Žalmy 81:8...záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednickýchVolal jsi v soužení a zachránil jsem , vyslyšel jsem z...
Žalmy 118:5...trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se...
Žalmy 138:3... co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! , Hospodine, všichni...
Izaiáš 22:12...je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem...
Izaiáš 65:12... všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste...
Izaiáš 66:4...zacházení, přivedu na , čeho se strachujíVolal jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale...
Jeremiáš 7:13...jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchaliVolal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem,...
Jeremiáš 35:17...varoval. Mluvil jsem k nim, ale neposlouchalivolal jsem na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak...
Pláč 3:57...se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem  volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi...
Ezechiel 25:3...Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad...
Ezechiel 26:2..."Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi...
Ezechiel 36:2... Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto...
Daniel 4:11...pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý poselvolal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve...
Ozeáš 11:2...povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům...
Amos 7:4...Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl...
Jonáš 2:3...modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel...
Zachariáš 7:13...veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že...
Jan 1:15...milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectvívolal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází...
Jan 12:44...totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který...
Zjevení 14:9...smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí andělvolal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu...
Zjevení 14:15...a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další andělvolal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku:...

Slova obsahující volal: neodvolal (1) nepovolal (1) nevolal (3) nezavolal (1) odvolal (3) povolal (46) povolali (1) provolal (1) předvolal (1) přivolal (5) přivolali (1) přivolalo (1) svolal (42) svolala (1) svolali (5) svolalo (1) volal (62) volala (3) volali (47) volaly (1) vyvolali (1) zavolal (105) zavolala (11) zavolali (11) zvolal (82) zvolala (8) zvolali (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |