Volal

Hledám varianty 'volal' [ volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31) ]. Nalezeno 249 veršù.
Genesis 3:9...Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v...
Genesis 4:10...řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Genesis 9:5...rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k...
Genesis 19:5... "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k...
Genesis 41:55...A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům:...
Exodus 8:8...jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraonavolal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl...
Exodus 15:25...Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej...
Exodus 17:4...syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli...
Exodus 22:22...jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a...
Exodus 22:26...svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu...
Exodus 34:6...jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem nějvolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý,...
Exodus 34:7... Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého...
Leviticus 13:45... rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení...
Numeri 11:2...proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu,...
Numeri 12:13...lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!"...
Numeri 14:18... Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého...
Numeri 16:34...Izrael se dal před jejich křikem na útěkvolali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl...
Numeri 20:4... když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do...
Numeri 20:16...ale s námi a s našimi otci začali nakládat zleVolali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého...
Deuteronomium 4:7... jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak...
Deuteronomium 15:9...bys na svého bratra lakotně a nic mu nedalvolal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej...
Deuteronomium 24:15... závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit...
Deuteronomium 26:7...ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotouVolali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin...
Deuteronomium 27:14...Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost...
Deuteronomium 30:19... kterou jdete obsadit, dlouho nezůstaneteVolám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem...
Jozue 24:7...dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu...
Soudců 2:1... Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův andělvolal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země,...
Soudců 3:9...Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je...
Soudců 3:15...Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák...
Soudců 4:3...který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných...
Soudců 6:6... Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu...
Soudců 6:7... Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka....
Soudců 9:7...na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh!...
Soudců 10:10...přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano,...
Soudců 10:12...Amonci, Filištíni, Sidonci, Amalekovci a Maoncivolali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky...
Soudců 10:14...Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v...
Soudců 12:2..." a můj lid jsme měli s Amonci těžkou přiVolal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc....
Soudců 15:18... Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal...
Soudců 16:28...chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na !...
Soudců 18:23... seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihliVolali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli...
1. Samuel 3:5...a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase...
1. Samuel 3:6...tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 3:8...mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 7:8...Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky...
1. Samuel 7:9...je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl....
1. Samuel 12:8...Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše...
1. Samuel 12:10...krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina...
1. Samuel 12:17...očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně...
1. Samuel 12:18... když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a...
1. Samuel 15:11... slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu...
1. Samuel 17:8...štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šikyvolal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? ...
1. Samuel 20:38..."Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak...
1. Samuel 26:14...od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to...
1. Samuel 26:15... "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a...
2. Samuel 20:11...z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělemvolal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!"...
2. Samuel 22:42...jsi mi, se svými protivníky jsem skoncovalVolali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu -...
2. Samuel 24:10...trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu...
1. Královská 1:25...a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijívolají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani...
1. Královská 1:34...krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní rohvolejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět....
1. Královská 8:52...tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj,...
1. Královská 17:20... kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou...
1. Královská 17:21...Potom se třikrát za sebou položil na chlapcevolal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do...
1. Královská 18:39... Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvářvolali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim...
1. Královská 19:20...běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať...
2. Královská 9:13...ho pod ním na schody, troubili na beraní rohvolali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna...
2. Královská 11:12...ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskatvolat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia...
2. Královská 13:14...král Jehoaš ho navštívil, plakal nad nímvolal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu...
2. Královská 18:18...Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poliVolali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 18:28...Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále...
2. Královská 20:11...raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově...
1. Letopisů 4:10...řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil ...
1. Letopisů 5:20... s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj...
1. Letopisů 21:8...udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého...
2. Letopisů 13:14...zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni...
2. Letopisů 14:10...sšikovali k bitvě v údolí Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný...
2. Letopisů 20:9...přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď -...
2. Letopisů 23:11...prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali...
2. Letopisů 28:9...rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a...
2. Letopisů 32:20...a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlilivolali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten...
Ezdráš 3:13... takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když...
Nehemiáš 9:4... Buni, Šerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě volali k Hospodinu, svému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani...
Nehemiáš 9:27...jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v...
Nehemiáš 9:28...nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitování...
Ester 6:9...na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'"...
Ester 6:11...koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstívolal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král...
Job 12:4...každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle,...
Job 19:7...mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hlevolám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo...
Job 24:12...umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se...
Job 27:10...soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkošíVolá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím...
Job 30:24... Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem...
Job 35:12...nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých....
Job 38:41...pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy...
Žalmy 3:5... Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil....
Žalmy 14:4...chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s...
Žalmy 17:6...držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova...
Žalmy 18:42...jsi mi, se svými protivníky jsem skoncovalVolali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu -...
Žalmy 20:10...nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 22:3...záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu...
Žalmy 22:6...doufali, doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli...
Žalmy 22:25... s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou...
Žalmy 27:7...budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá ...
Žalmy 28:1...na Hospodina! Žalm Davidův. K tobě, Hospodinevolám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi,...
Žalmy 28:2...budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni!...
Žalmy 29:9...a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako...
Žalmy 30:3...nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu...
Žalmy 30:9...tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodinevolám, tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje...
Žalmy 31:23...Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin...
Žalmy 34:7...zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil!...
Žalmy 35:21...vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírajívolají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine?...
Žalmy 40:16...vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti,...
Žalmy 50:15...oběť vděčnosti, své sliby plň před NejvyššímVolej v den svého soužení, vysvobodím a ty ...
Žalmy 53:5...jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím...
Žalmy 61:3... Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje,...
Žalmy 66:1...zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka.  volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu...
Žalmy 66:17...Boží, budu vám vyprávět, co pro udělalVolal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem....
Žalmy 70:4...svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti,...
Žalmy 77:2... Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána...
Žalmy 81:2...Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i...
Žalmy 81:8...záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednickýchVolal jsi v soužení a zachránil jsem , vyslyšel jsem z...
Žalmy 84:3...vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov ,...
Žalmy 86:3...Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k...
Žalmy 88:10...ze svého sevření, oči mi hasnou trápenímVolám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své....
Žalmy 91:15... poznal jméno a ho vyvýším. Bude  volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 99:6...mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim;...
Žalmy 102:3...kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, ...
Žalmy 107:6...byli a trpěli žízní, umdlévali slabostíVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodil z...
Žalmy 107:13...zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomociVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z...
Žalmy 107:19...pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěliVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z...
Žalmy 107:28...potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tamVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z...
Žalmy 116:2...modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu ...
Žalmy 118:5...trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se...
Žalmy 119:145...- dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám...
Žalmy 119:146... Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony!  Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl...
Žalmy 120:1... Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od...
Žalmy 130:1...žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin, Hospodinevolám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň...
Žalmy 138:3... co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! , Hospodine, všichni...
Žalmy 141:1...tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm DavidůvVolám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas,...
Žalmy 142:2... Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před...
Žalmy 147:4...zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný,...
Žalmy 147:9...dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá...
Přísloví 1:20...duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích...
Přísloví 1:24... právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela,...
Přísloví 1:28... soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak nenajdou....
Přísloví 2:3... srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro...
Přísloví 8:4... v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidévolám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte,...
Přísloví 9:3... také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslalavolá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke...
Přísloví 18:6...ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí...
Přísloví 21:13...sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volá ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný...
Píseň 5:6...spolu s ním! Hledala jsem ho, ale nenašlavolala jsem ho, a on se neozval. Našli strážní, co město...
Izaiáš 6:3...nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho...
Izaiáš 19:20...zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je...
Izaiáš 22:12...je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem...
Izaiáš 40:6...uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako...
Izaiáš 40:9...vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému!...
Izaiáš 40:26...Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc...
Izaiáš 41:4... Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu...
Izaiáš 45:3... že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který  volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli...
Izaiáš 46:7... na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim, nezachrání je z jejich soužení....
Izaiáš 52:8...Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči...
Izaiáš 55:6...oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezenívolejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu...
Izaiáš 57:13...i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou!...
Izaiáš 65:12... všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste...
Izaiáš 66:4...zacházení, přivedu na , čeho se strachujíVolal jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdivolej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 2:27...mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bídavolají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové,...
Jeremiáš 3:12...vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdivolej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice,...
Jeremiáš 4:5...v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnicevolejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme...
Jeremiáš 7:2..."Postav se do brány Hospodinova chrámuvolej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z...
Jeremiáš 7:13...jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchaliVolal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem,...
Jeremiáš 7:27...slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ,...
Jeremiáš 11:6... Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna...
Jeremiáš 11:11... kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města...
Jeremiáš 11:12... si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili...
Jeremiáš 11:14...za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý...
Jeremiáš 19:2...a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo...
Jeremiáš 19:3...Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknuVolej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé...
Jeremiáš 29:12...vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším....
Jeremiáš 33:3...a upevnil - ten, který jméno HospodinVolej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o...
Jeremiáš 35:17...varoval. Mluvil jsem k nim, ale neposlouchalivolal jsem na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak...
Pláč 1:19... panny i mládenci museli jít do zajetíVolala jsem své milence, ti však zradili. Moji kněží i...
Pláč 2:18... roh tvých nepřátel nechal triumfovatVolej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! ...
Pláč 2:19...si nedopřej, tvé oko neusne! Vstávejvolej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce...
Pláč 3:56...Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil ses a říkal...
Pláč 3:57...se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem  volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi...
Ezechiel 3:18...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a...
Ezechiel 3:20...nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho...
Ezechiel 25:3...Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad...
Ezechiel 26:2..."Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi...
Ezechiel 33:6...takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí, ustanovil...
Ezechiel 33:8...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval,...
Ezechiel 34:10...Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat...
Ezechiel 36:2... Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto...
Daniel 4:11...pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý poselvolal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve...
Daniel 8:16... Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy...
Ozeáš 7:11... Efraim je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se...
Ozeáš 8:2...totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Anovolají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil...
Ozeáš 11:2...povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům...
Ozeáš 11:7...se rozhodl ode odvrátit; i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu...
Joel 1:14...je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny...
Joel 1:19...kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmoženáVolám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy...
Amos 7:4...Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl...
Jonáš 1:5... hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do...
Jonáš 1:6... obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaňvolej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme."...
Jonáš 1:14... Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme...
Jonáš 2:3...modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel...
Jonáš 3:4...a prvního dne, kdy jím začal procházetvolat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé...
Jonáš 3:8...nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinouvolají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých...
Micheáš 3:4...a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář,...
Micheáš 6:9...a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší...
Abakuk 1:2...přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodinevolat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty...
Sofoniáš 1:14...se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a...
Zachariáš 1:4...zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte...
Zachariáš 1:14...útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a...
Zachariáš 1:17...zástupů, a měřicí šňůra změří JeruzalémVolej dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou...
Zachariáš 7:13...veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že...
Matouš 9:13...‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli...
Matouš 11:16...pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsivolají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste;...
Matouš 21:9...na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezaduvolaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v...
Matouš 27:47...někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu,...
Marek 2:17...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a...
Marek 3:31...a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá...
Marek 10:49...se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!"...
Marek 11:9... Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za nímvolali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Marek 15:35...někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejtevolá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl...
Lukáš 5:32...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli:...
Lukáš 7:32...podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsivolají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste,...
Lukáš 17:13...deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je...
Lukáš 18:7...snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci?...
Lukáš 19:38...chválit Boha za všechny zázraky, které viděliVolali: "Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu!...
Jan 1:15...milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectvívolal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází...
Jan 10:3...otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před...
Jan 11:28...na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta,...
Jan 12:13... Vzali palmové větve, vyšli mu naprotivolali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Jan 12:44...totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který...
Skutky 12:22...posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův...
Skutky 14:11...lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!"...
Římanům 4:17...Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvévolá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší...
Římanům 8:15... Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že...
Římanům 9:27...syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku...
1. Tesalonickým 2:12... abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také...
1. Tesalonickým 5:24...našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás...
Zjevení 5:2...pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a...
Zjevení 5:12...mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardyvolali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout...
Zjevení 5:13...i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva...
Zjevení 6:10...slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš...
Zjevení 7:10...rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a...
Zjevení 14:9...smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí andělvolal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu...
Zjevení 14:15...a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další andělvolal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku:...
Zjevení 18:18... a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali...

Slova obsahující volal: neodvolal (1) nepovolal (1) nevolal (3) nezavolal (1) odvolal (3) povolal (46) povolali (1) provolal (1) předvolal (1) přivolal (5) přivolali (1) přivolalo (1) svolal (42) svolala (1) svolali (5) svolalo (1) volal (62) volala (3) volali (47) volaly (1) vyvolali (1) zavolal (105) zavolala (11) zavolali (11) zvolal (82) zvolala (8) zvolali (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |