Volání

Hledám varianty 'volání' [ voláním (5) volání (29) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 22:22... věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem,...
1. Samuel 8:18...se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne,...
2. Samuel 22:7...Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel  volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem...
1. Královská 8:28...na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník dnes předkládá....
1. Královská 22:36... Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev...
2. Letopisů 6:19...na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž...
2. Letopisů 15:14...nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních...
Ezdráš 10:12...cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho...
Job 27:9...Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak je Všemohoucí...
Žalmy 4:2...na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na  volání, Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi,...
Žalmy 4:4...svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a...
Žalmy 5:3... Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej  volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno,...
Žalmy 17:1... Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbu - vychází ze...
Žalmy 18:7...Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel  volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem...
Žalmy 31:18...nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní  volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu ...
Žalmy 34:16...hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich...
Žalmy 34:18...staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtilVolání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech...
Žalmy 57:3... než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní  volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby ...
Žalmy 61:2...zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa...
Žalmy 119:147...svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávámvoláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím,...
Žalmy 119:169...se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se  volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum...
Žalmy 142:6...kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi...
Žalmy 142:7...úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmi, kdo...
Přísloví 21:13...sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný...
Izaiáš 6:4... jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem....
Izaiáš 21:11...Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho...
Izaiáš 30:19... více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti...
Izaiáš 50:2... nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na  volání? Což je ruka krátká k vykoupení? Nemám k...
Jeremiáš 14:12... Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v...
Jonáš 2:3... Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel  volání. Uvrhl jsi do hlubin, doprostřed moře strhl...
Jonáš 2:10... sami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U...
Jan 19:3...mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát...
Židům 11:8... která je z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože...
Jakub 5:4...odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich políchVolání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na...

Slova obsahující volání: povolání (6) povoláním (1) svolání (1) volání (29) voláním (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |