Volám

Hledám pøesnì 'volám'. Nalezeny 22 verše. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
Deuteronomium 30:19... kterou jdete obsadit, dlouho nezůstaneteVolám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem...
Job 19:7...mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hlevolám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo...
Žalmy 17:6...držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova...
Žalmy 22:3...záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu...
Žalmy 27:7...budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá ...
Žalmy 28:1...na Hospodina! Žalm Davidův. K tobě, Hospodinevolám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi,...
Žalmy 28:2...budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni!...
Žalmy 30:9...tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodinevolám, tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje...
Žalmy 61:3... Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje,...
Žalmy 86:3...Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k...
Žalmy 88:10...ze svého sevření, oči mi hasnou trápenímVolám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své....
Žalmy 102:3...kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, ...
Žalmy 116:2...modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu ...
Žalmy 119:145...- dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám...
Žalmy 119:146... Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony!  Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl...
Žalmy 120:1... Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od...
Žalmy 130:1...žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin, Hospodinevolám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň...
Žalmy 141:1...tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm DavidůvVolám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas,...
Žalmy 142:2... Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před...
Přísloví 8:4... v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidévolám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte,...
Pláč 3:56...Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil ses a říkal...
Joel 1:19...kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmoženáVolám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy...

Slova obsahující volám: mrtvolám (3) povolám (4) provolám (1) předvolám (1) přivolám (1) volám (24) voláme (3) zavolám (6) zavoláme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |