Volá

Hledám pøesnì 'volá'. Nalezen 31 verš. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
Genesis 4:10...řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Exodus 34:7... Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého...
Numeri 14:18... Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého...
1. Samuel 3:8...mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 26:14...od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to...
2. Letopisů 28:9...rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a...
Ester 6:9...na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'"...
Job 12:4...každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle,...
Job 27:10...soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkošíVolá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím...
Job 30:24... Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem...
Žalmy 22:25... s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou...
Žalmy 66:1...zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka.  volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu...
Žalmy 147:4...zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný,...
Přísloví 1:20...duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích...
Přísloví 9:3... také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslalavolá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke...
Izaiáš 40:26...Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc...
Izaiáš 41:4... Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu...
Izaiáš 45:3... že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který  volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli...
Daniel 8:16... Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy...
Micheáš 6:9...a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší...
Sofoniáš 1:14...se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a...
Matouš 27:47...někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu,...
Marek 10:49...se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!"...
Marek 15:35...někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejtevolá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl...
Jan 10:3...otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před...
Jan 11:28...na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta,...
Římanům 4:17...Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvévolá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší...
Římanům 9:27...syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku...
1. Tesalonickým 2:12... abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také...
1. Tesalonickým 5:24...našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás...
Zjevení 5:2...pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a...

Slova obsahující volá: dovolávají (1) dovolával (1) mrtvolách (4) mrtvolám (3) neodvolá (1) nesvolá (1) nevolá (3) odvolávají (1) odvolávám (1) odvolávat (1) odvoláváte (1) povolá (1) povolám (4) povolán (8) povoláni (5) povolání (6) povoláním (1) povoláno (4) povolává (2) povoláván (1) provolám (1) provolával (1) provolávat (1) předvolá (4) předvolám (1) předvolán (1) přivolá (1) přivolám (1) přivolává (3) přivoláváme (1) svolá (3) svoláni (2) svolání (1) svolává (3) svolával (1) svolávám (2) svolávání (1) svolávat (1) volá (31) volám (24) voláme (3) volání (29) voláním (5) vyvolává (2) vyvolávač (1) vyvolávačem (1) vyvolávačům (2) vyvolával (2) zavolá (4) zavolám (6) zavoláme (1) zavolána (1) zavoláš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |