Vojsko

Hledám varianty 'vojsko' [ vojsky (9) vojsku (21) vojsko (137) vojskem (45) vojska (62) vojsk (1) ]. Nalezeny 263 verše.
Genesis 21:22... Někdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co...
Genesis 21:32... Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v...
Genesis 26:26...se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně...
Exodus 14:4... Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A...
Exodus 14:9...všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli je, když tábořili u moře u Pi-chirotu...
Exodus 14:17...vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané...
Exodus 14:28...vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani...
Exodus 15:4...jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho jezdců v Rudém moři...
Numeri 2:4...Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:6...Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce...
Numeri 2:8...Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova...
Numeri 2:11...Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:13...synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce...
Numeri 2:15...vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova...
Numeri 2:19...Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases:...
Numeri 2:21...synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce...
Numeri 2:23...Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova...
Numeri 2:26...Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer:...
Numeri 2:28...vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce...
Numeri 2:30...Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova...
Numeri 20:20...a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak...
Numeri 31:14...z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z...
Numeri 31:32...Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu,...
Deuteronomium 11:4...zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele...
Jozue 5:14..." odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se....
Jozue 5:15...svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť...
Jozue 10:5...Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili na něj. Obyvatelé...
Jozue 11:4...Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné...
Soudců 4:2...Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové...
Soudců 4:7...na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku...
Soudců 4:13...svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi:...
Soudců 4:15...rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky,...
Soudců 4:16...pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozyvojsko k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo...
Soudců 7:1...se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel...
Soudců 7:2...More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael...
Soudců 7:3...‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teďvojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí...
Soudců 7:4...a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti...
Soudců 7:5...‚Nepůjde s tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny,...
Soudců 7:7...zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců...
Soudců 7:8...si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel...
Soudců 7:22...obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru,...
Soudců 8:6... máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a...
Soudců 8:10...tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi...
Soudců 8:12...ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes...
Soudců 9:32...město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za...
Soudců 9:34...budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve...
Soudců 9:36...řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny...
Soudců 9:37...pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu...
Soudců 9:38...Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj s ním!"...
Soudců 9:43...do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v...
Soudců 9:48...tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev,...
Soudců 9:49... co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi...
Soudců 10:18...a utábořili se v Micpě. Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s...
Soudců 11:20...územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin, Bůh...
Soudců 11:21... Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael...
Soudců 20:10...z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se vypraví na benjamínskou Gibeu, aby pomstilo...
Soudců 20:16...mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž...
Soudců 20:22...toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na stejném...
Soudců 20:26...ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne...
1. Samuel 12:9...je tedy do rukou Sisery, velitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou moábského...
1. Samuel 13:6... Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v tísni, poschovávali se v jeskyních, v...
1. Samuel 13:8...jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke...
1. Samuel 13:15...z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým...
1. Samuel 14:2...okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod...
1. Samuel 14:15...dvacet mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak...
1. Samuel 14:16...strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům:...
1. Samuel 14:24...muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm...
1. Samuel 14:25..." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži...
1. Samuel 14:26...lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdovojska se ho ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože se báli...
1. Samuel 14:28... Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.'...
1. Samuel 14:30...ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak...
1. Samuel 14:33...a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hlevojsko hřeší proti Hospodinu. maso s krví." "To je...
1. Samuel 14:34...veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci...
1. Samuel 14:38... Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán....
1. Samuel 14:50...Achinoam, dcera Achimaacova. Velitel jeho vojska se jmenoval Abner; byl to syn Saulova strýce Nera....
1. Samuel 15:4...skot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k...
1. Samuel 15:9...lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné...
1. Samuel 17:1...zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského Socha a...
1. Samuel 17:20...přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i...
1. Samuel 17:46... a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem...
1. Samuel 18:5...ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se...
1. Samuel 18:13...ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl...
1. Samuel 26:5... syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce...
1. Samuel 26:7...Abišaj. David s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl...
1. Samuel 26:14... "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?"...
1. Samuel 28:1...napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi:...
1. Samuel 28:19...synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhý,...
1. Samuel 29:1...noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v...
1. Samuel 29:6... jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti...
1. Samuel 31:7...v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá...
2. Samuel 1:12...a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David...
2. Samuel 2:30...přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů....
2. Samuel 3:23...a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner,...
2. Samuel 3:37...líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova...
2. Samuel 5:24...tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a...
2. Samuel 8:9... doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s...
2. Samuel 10:10...bojovníků a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je...
2. Samuel 10:13...učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi...
2. Samuel 12:28...dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je nedobyl a...
2. Samuel 12:29...mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji....
2. Samuel 12:31...se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův...
2. Samuel 16:15...si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním....
2. Samuel 17:8...otec je zkušený válečník; ten nebude nocovatvojskem. Určitě se schoval v nějaké jeskyni nebo někde...
2. Samuel 17:9... kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako...
2. Samuel 18:1... unavení a žízniví. David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek....
2. Samuel 18:2... "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli...
2. Samuel 18:5...šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům...
2. Samuel 18:7...v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000...
2. Samuel 18:16...k smrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali,...
2. Samuel 19:3... jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství...
2. Samuel 19:4...se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko, které s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a...
2. Samuel 19:9...vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku. Ostatní z Izraele se...
2. Samuel 19:41...doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi...
2. Samuel 20:12...cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil...
2. Samuel 20:15...dosahoval na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města...
2. Samuel 20:23...tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů...
2. Samuel 22:30...Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta...
2. Samuel 24:2...proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu ...
2. Samuel 24:4...Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid...
1. Královská 1:19...královské syny i kněze Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči...
1. Královská 4:4...kancléřem; Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův,...
1. Královská 11:16...pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil...
1. Královská 11:24...Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se...
1. Královská 15:27...Gibetonu. Když Nádab s celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím...
1. Královská 16:15...v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dníVojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile se v...
1. Královská 16:17...vojevůdce Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri...
1. Královská 20:1... Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s koni a vozy,...
1. Královská 20:13..."Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že ...
1. Královská 20:15...232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se...
1. Královská 20:19...hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci...
1. Královská 20:25...se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy,...
1. Královská 20:28... a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý...
2. Královská 3:9...králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský...
2. Královská 4:13...Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi...
2. Královská 6:15...muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi...
2. Královská 6:24...král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal...
2. Královská 7:6...slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám...
2. Královská 7:14...koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě...
2. Královská 8:21...stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomilVojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve...
2. Královská 9:14...proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem....
2. Královská 11:15...Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s...
2. Královská 13:7...stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků....
2. Královská 14:12... Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal...
2. Královská 18:17...správce a nejvyššího komořího s mocným vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali vzhůru...
2. Královská 25:1...babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět...
2. Královská 25:5... Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni...
2. Královská 25:26...od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli...
1. Letopisů 10:7...všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá...
1. Letopisů 11:13... Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili...
1. Letopisů 12:15...a jedenáctý Machbanaj. Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni...
1. Letopisů 12:22...to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k...
1. Letopisů 12:23...Davidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet ozbrojených...
1. Letopisů 14:15...boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak...
1. Letopisů 14:16... jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst se šířila po...
1. Letopisů 18:9... král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi...
1. Letopisů 18:15...svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok, syn...
1. Letopisů 19:7...vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také Amonci se...
1. Letopisů 19:11... aby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby...
1. Letopisů 19:14...učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na...
1. Letopisů 19:17... překročil Jordán, přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile David sešikoval vojsko, pustili...
1. Letopisů 20:3...se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru...
1. Letopisů 21:2...Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan....
1. Letopisů 21:4...Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael....
1. Letopisů 26:26... velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na...
1. Letopisů 27:3...a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský...
1. Letopisů 27:5...24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24...
1. Letopisů 27:34... syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele,...
2. Letopisů 12:3...Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta: Libyjci, Sukité a...
2. Letopisů 13:3...trvala válka. Abiáš se vypravil do bojevojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků. Jeroboám se...
2. Letopisů 13:17...jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000...
2. Letopisů 14:7...stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a...
2. Letopisů 14:12...porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik,...
2. Letopisů 16:7...krále, a ne na Hospodina, svého Bohavojsko aramejského krále ti uniklo z rukou. Neměli snad...
2. Letopisů 16:8...z rukou. Neměli snad Habešané a Libyjci ohromné vojsko s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale...
2. Letopisů 17:2... Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která...
2. Letopisů 17:13...hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle...
2. Letopisů 20:21...Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali...
2. Letopisů 20:24...daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle - země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl....
2. Letopisů 20:25...mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství...
2. Letopisů 23:14...Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s...
2. Letopisů 24:23...s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny...
2. Letopisů 24:24...kořist odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal...
2. Letopisů 25:7...Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikým z Efraima. Pokud...
2. Letopisů 25:11...vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru....
2. Letopisů 25:13... Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří...
2. Letopisů 25:22... Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal...
2. Letopisů 26:11... Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po jednotlivých oddílech,...
2. Letopisů 26:13...2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na...
2. Letopisů 26:14...na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři, luky a...
2. Letopisů 28:9...byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl...
Ezdráš 8:22...náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit králevojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli....
Nehemiáš 3:34...před svými soukmenovci a před samařským vojskem. "Chtějí opevňovat?! Chtějí obětovat? Chtějí to...
Job 10:17...mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z...
Job 25:3...působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává?...
Žalmy 18:30... můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta...
Žalmy 27:3...sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, srdce se toho neleká; i kdyby proti mně...
Žalmy 33:16...rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost. Kůň zklame, když...
Žalmy 44:10...jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsivojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli,...
Žalmy 68:13... veliký průvod žen to zvěstoval: "Královévojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I...
Žalmy 136:15...Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraonavojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl...
Přísloví 14:28... z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou....
Izaiáš 13:4...a shromážděné národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za...
Izaiáš 14:31... se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co...
Izaiáš 36:2...Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s mocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka, u...
Izaiáš 43:17...mohutnými vodami, který přivádí vozy s konivojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot...
Jeremiáš 6:22..." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný!...
Jeremiáš 32:2...Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a...
Jeremiáš 34:1... když babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi královstvími a národy, které ovládal,...
Jeremiáš 34:7...slova judskému králi Cidkiášovi v JeruzaléměVojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na...
Jeremiáš 34:21...těch, kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále, které se od vás právě stahuje....
Jeremiáš 35:11...jsme si: Pojďme se před babylonským a aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v...
Jeremiáš 37:5...uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající...
Jeremiáš 37:7...s dotazy, odpovězte takto - Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do...
Jeremiáš 37:10...' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře...
Jeremiáš 37:11...a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl...
Jeremiáš 38:3...praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži...
Jeremiáš 39:1...babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce...
Jeremiáš 39:5...mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše...
Jeremiáš 46:2...prorok Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo u...
Jeremiáš 50:41... neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko přichází, mohutný národ s králi mnohými - od konců...
Jeremiáš 51:3...Nešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců padají...
Jeremiáš 51:14...zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním  vojskem - bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet...
Jeremiáš 52:4...babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět...
Jeremiáš 52:8...obležení. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské...
Pláč 1:15...pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdechVojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil mládence....
Ezechiel 12:14... kdo jsou kolem něj, celou jeho družinuvojsko rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu...
Ezechiel 17:15...své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne...
Ezechiel 17:17...porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep...
Ezechiel 17:21...mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do...
Ezechiel 23:24...na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézami, štíty a...
Ezechiel 26:7...krále králů, s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti...
Ezechiel 29:18...Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni hlavy odřené a...
Ezechiel 30:11...skoncuji s egyptskými hordami. On a jeho vojsko, nejukrutnější z pohanů, budou posláni vyplenit zemi...
Ezechiel 32:31... kdo klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami...
Ezechiel 38:4...ti do čelistí háky a přivleču s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdce v plné výstroji, nesčetný...
Ezechiel 38:9...bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví...
Ezechiel 38:13...‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral...
Ezechiel 39:4... Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou...
Daniel 3:20...obvykle, a největším silákům ze svého vojska přikázal, Šadracha, Mešacha a Abednega svážou a...
Daniel 8:10...se k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Ve svém rozmachu se...
Daniel 8:12...zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyniVojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do...
Daniel 8:13...každodenní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?" "Bude to 2 300 večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak...
Daniel 11:7...se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu...
Daniel 11:10...potom povstanou k boji a shromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, ...
Daniel 11:11...boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství poraženo. Po...
Daniel 11:12...i přes své množství poraženo. Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc...
Daniel 11:13... Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po několika letech...
Daniel 11:15...městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci...
Daniel 11:22...se království pokryteckými úskoky. Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce...
Daniel 11:25...načas. Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje...
Daniel 11:26... Zahubí ho ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti...
Daniel 11:31...odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší...
Joel 2:5...Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve...
Joel 2:20...vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho...
Joel 2:25...kobylky, larvy, ponravy i housenky - veliké vojsko, které jsem na vás vypravil. Budete jíst a jíst ...
Abdiáš 1:11...V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy...
Abdiáš 1:20...kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá GileádVojsko izraelských vyhnanců obsadí Kanaán po Sareptu a...
Matouš 22:7...je a zabili. Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl...
Lukáš 21:20...a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou...
Židům 11:34... stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení....
Zjevení 9:16... měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž...
Zjevení 19:14...a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z...
Zjevení 19:19...A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |