Vojevůdců

Hledám varianty 'vojevůdců' [ vojevůdcům (1) vojevůdců (4) vojevůdcích (2) vojevůdci (3) vojevůdcem (3) vojevůdce (19) ]. Nalezen 31 verš.
1. Samuel 17:55...Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože...
1. Samuel 18:17...dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal:...
1. Samuel 26:5... Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora...
2. Samuel 2:8...judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna...
2. Samuel 3:38...svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak...
2. Samuel 10:3...služebníci přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl...
2. Samuel 10:16... přitáhli do Chelamu v čele s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem. Když se to David dozvěděl, shromáždil...
2. Samuel 10:18...pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni...
2. Samuel 19:14...ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech...
1. Královská 2:5...Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským vojevůdcům - Abnerovi, synu Nerovu, a Amasovi, synu...
1. Královská 2:32...mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna Nerova, ani o vraždě judského...
1. Královská 11:15... Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít...
1. Královská 11:21... že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti," požádal...
1. Královská 15:20...Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a...
1. Královská 16:16...dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem...
2. Královská 5:1...zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi...
2. Královská 9:5... Když tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec....
2. Královská 9:11...Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen...
1. Letopisů 19:3... aby Chanunovi vyjádřili soustrast, amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce...
1. Letopisů 19:16...břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David dozvěděl, shromáždil...
1. Letopisů 19:18...7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že...
2. Letopisů 16:4...Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny...
2. Letopisů 26:11...pod velením Chananiáše, jednoho z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí...
2. Letopisů 32:21...anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitelevojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své...
Jeremiáš 51:27...Ararat, Minni a Aškenaz! Postavte proti němu vojevůdce, přiveďte koně jak roje kobylek! Připravte národy...
Ezechiel 23:5... Roztoužila se po asyrských milencích - po vojevůdcích oblečených purpurem, po hejtmanech a velitelích...
Ezechiel 23:12...po asyrských hejtmanech a velitelích, po vojevůdcích v plné výstroji - samých krasavcích, co jezdí...
Daniel 11:18...k přímořským zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce mu tu jeho...
Micheáš 5:4...palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi...
Zjevení 6:15...ze svého místa. Králové země a velmoži, boháčivojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli...
Zjevení 19:18...velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí...

Slova obsahující vojevůdců: vojevůdců (4) vojevůdcům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |