Vojáka

Hledám varianty 'vojáka' [ vojáky (18) vojákům (8) vojáků (9) vojákem (1) vojáka (2) voják (2) vojáci (36) ]. Nalezeny 74 verše.
Soudců 7:13...moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový...
Soudců 20:31...města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do...
1. Samuel 18:6...oblibě. Když se poté, co David zabil Filištínavojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly...
2. Samuel 2:12...let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhlvojáky Saulova syna Iš-bošeta z Machanajim do Gibeonu. S...
2. Samuel 2:13...Iš-bošeta z Machanajim do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u...
2. Samuel 2:15...Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu...
2. Samuel 2:17...bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři...
2. Samuel 2:30...své vojsko; kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců,...
2. Samuel 2:31...scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.)...
2. Samuel 3:22...a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou kořisti....
2. Samuel 11:1...do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy...
2. Samuel 11:17...do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský....
2. Samuel 18:7... V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne...
2. Samuel 19:4... vítězství toho dne se všem obrátilo v nářekVojáci se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko,...
2. Samuel 19:7... milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby...
2. Samuel 19:9...vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko před...
1. Královská 9:22...ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky, velitele, pobočníky, vozataje a jezdce....
2. Královská 1:9...král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned...
2. Královská 1:11...tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak...
2. Královská 6:14...v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha...
2. Královská 25:4... Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady,...
2. Královská 25:5...ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k...
2. Královská 25:10...paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili...
2. Královská 25:19...prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli...
1. Letopisů 7:4...jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich...
2. Letopisů 8:9... Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250...
2. Letopisů 25:12...000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli...
2. Letopisů 28:14...dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali...
Izaiáš 9:2... jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo,...
Jeremiáš 39:4...je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou...
Jeremiáš 41:3...byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Druhý den po zavraždění Gedaliáše,...
Jeremiáš 46:9...s obyvateli.' Koně, vpřed! Vozy, divoce vyrazteVojáci, vzhůru do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty...
Jeremiáš 52:7... Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi...
Jeremiáš 52:8...na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k...
Jeremiáš 52:14...paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili...
Jeremiáš 52:25...prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli...
Ezechiel 17:21...budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou...
Ezechiel 27:27...opravují tvé trhliny, všichni tví obchodnícivojáci, všichni ti, kdo k tobě patřili, se vprostřed moře...
Ezechiel 29:19...bohatství, rabuje a plení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby, za to, co pro udělali,...
Daniel 11:15...je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co...
Joel 2:7... ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží každý...
Joel 4:9...Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy;...
Nahum 2:6...blesky se míhají. Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí, a když přispěchají na...
Nahum 3:13...do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům...
Matouš 8:9...jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinému...
Matouš 27:27...zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá...
Matouš 28:12... Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci...
Marek 15:16...Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižováníVojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného...
Lukáš 3:14..." odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte," odpověděl...
Lukáš 7:8...jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinému...
Lukáš 23:11...ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do...
Lukáš 23:34..."Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se....
Lukáš 23:36...sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet...
Jan 18:3...učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a...
Jan 19:2...tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovatVojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu....
Jan 19:16...jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka,...
Jan 19:23...napsal, to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na...
Jan 19:24...ji, raději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si...
Jan 19:32...nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli...
Jan 19:34... že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jedenvojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten,...
Skutky 10:7...zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil...
Skutky 12:4...ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému...
Skutky 12:6...ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly...
Skutky 12:18...ven a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem....
Skutky 21:32...zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojáky a setníky a seběhl k nim. Jakmile uviděli velitele s...
Skutky 21:35... ho odvedou do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž...
Skutky 23:10...obávat, aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům, jdou dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti....
Skutky 23:23...a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě vojáků k cestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a...
Skutky 23:31... svá obvinění vůči němu přednesou toběVojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do...
Skutky 27:31...člun na moře, ale Pavel řekl setníkovivojákům: "Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!"...
Skutky 27:32..."Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli lana a nechali člun uplavat. Před...
Skutky 27:42... zatímco záď se tříštila pod náporem vlnVojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a...
Skutky 28:16...V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromívojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal...
2. Timoteus 2:3...učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |