Vodního

Hledám varianty 'vodního' [ vodnímu (3) vodními (4) vodním (4) vodních (6) vodního (2) vodní (30) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 7:7...vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli  vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho...
Genesis 7:18...vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji,...
Genesis 24:13...pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojímvodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu...
Genesis 24:43... kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojímvodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu:...
Exodus 7:19... říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské...
Exodus 15:27...lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Leviticus 11:9...se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny...
Leviticus 11:10...mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť...
Leviticus 11:46..." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj...
Numeri 33:9...z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Deuteronomium 8:7...totiž uvádí do krásné země, do země s potokyvodními prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i na...
Deuteronomium 14:9...jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co...
Jozue 15:9...údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranicevodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále...
Jozue 18:15...Kiriat-jearimu, odkud hranice postupujevodnímu prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory...
2. Samuel 5:8...na Jebusejce, ten na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se...
2. Samuel 5:20...a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých...
1. Královská 18:5...a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se někde...
2. Královská 2:21...a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šelvodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví...
2. Královská 3:19... všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte...
2. Královská 3:25...dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli....
1. Letopisů 14:11...David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel...
2. Letopisů 32:3...hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se...
Nehemiáš 3:16...Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité:...
Nehemiáš 3:26...bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali...
Nehemiáš 8:1...jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu...
Nehemiáš 8:3...slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranstvíVodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám,...
Nehemiáš 12:37...ke hradbám, podél Davidova paláce a na východVodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel...
Job 26:10...ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou....
Job 38:25...se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval...
Job 38:34...země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby  vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí...
Žalmy 24:2...obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu...
Žalmy 29:3... Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas...
Žalmy 69:3...mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem  vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpán...
Žalmy 69:15...těmi, kdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, ...
Žalmy 69:16...jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade...
Žalmy 74:13...spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil mořevodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy...
Žalmy 107:33... jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouštěvodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro...
Žalmy 107:35... Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby...
Žalmy 148:7...se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemivodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i...
Přísloví 21:1... Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny své...
Kazatel 2:6...je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromky. Pořídil...
Píseň 5:12...černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se koupají, vsazené jako klenoty....
Izaiáš 19:6... než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se...
Izaiáš 28:2...silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi...
Izaiáš 35:6... jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý...
Izaiáš 49:10...Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a ...
Izaiáš 51:10...Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je...
Abakuk 3:10... hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny...

Slova obsahující vodního: původního (1) vodního (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |