Vodní

Hledám varianty 'vodní' [ vodnímu (3) vodními (4) vodním (4) vodních (6) vodního (2) vodní (30) vodné (1) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 7:7...vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli  vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho...
Genesis 7:18...vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji,...
Genesis 24:13...pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojímvodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu...
Genesis 24:43... kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojímvodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu:...
Exodus 7:19... říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské...
Exodus 15:27...lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Leviticus 11:9...se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny...
Leviticus 11:10...mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť...
Leviticus 11:46..." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj...
Numeri 33:9...z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Deuteronomium 8:7...totiž uvádí do krásné země, do země s potokyvodními prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i na...
Deuteronomium 14:9...jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co...
Jozue 15:9...údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranicevodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále...
Jozue 18:15...Kiriat-jearimu, odkud hranice postupujevodnímu prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory...
2. Samuel 5:8...na Jebusejce, ten na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se...
2. Samuel 5:20...a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých...
1. Královská 18:5...a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se někde...
2. Královská 2:21...a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šelvodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví...
2. Královská 3:19... všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte...
2. Královská 3:25...dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli....
1. Letopisů 14:11...David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel...
2. Letopisů 32:3...hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se...
Nehemiáš 3:16...Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité:...
Nehemiáš 3:26...bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali...
Nehemiáš 8:1...jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu...
Nehemiáš 8:3...slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranstvíVodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám,...
Nehemiáš 8:16...na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvíchVodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze...
Nehemiáš 12:37...ke hradbám, podél Davidova paláce a na východVodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel...
Job 26:10...ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou....
Job 38:25...se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval...
Job 38:34...země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby  vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí...
Žalmy 24:2...obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu...
Žalmy 29:3... Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas...
Žalmy 69:3...mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem  vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpán...
Žalmy 69:15...těmi, kdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, ...
Žalmy 69:16...jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade...
Žalmy 74:13...spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil mořevodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy...
Žalmy 107:33... jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouštěvodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro...
Žalmy 107:35... Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby...
Žalmy 148:7...se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemivodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i...
Přísloví 21:1... Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny své...
Kazatel 2:6...je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromky. Pořídil...
Píseň 5:12...černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se koupají, vsazené jako klenoty....
Izaiáš 19:6... než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se...
Izaiáš 28:2...silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi...
Izaiáš 35:6... jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý...
Izaiáš 49:10...Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a ...
Izaiáš 51:10...Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je...
Abakuk 3:10... hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny...

Slova obsahující vodní: podvodníci (1) podvodník (6) podvodníka (1) podvodníků (1) podvodníky (3) povodní (1) původní (10) původního (1) původních (3) původním (4) rozvodní (2) sladkovodní (2) úvodních (1) vodní (30) vodního (2) vodních (6) vodním (4) vodními (4) vodnímu (3) závodníci (1) závodník (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |