Vodit

Hledám varianty 'vodit' [ vodíte (1) vodit (1) vodíš (1) vodil (7) vodí (4) vodě (26) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 7:15...propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde faraovodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do...
Exodus 8:16...řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjdevodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin -...
Exodus 12:9... Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi....
Exodus 17:3...pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z...
Exodus 23:25... svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy,...
Numeri 19:8...ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý....
Numeri 19:18...vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi,...
Deuteronomium 4:18...čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na...
Deuteronomium 29:4...vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na...
Soudců 7:4..."Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolůvodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,'...
Soudců 7:5...tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolůvodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají...
1. Samuel 20:8... Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys  vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud...
1. Samuel 21:15...řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli,...
1. Samuel 27:11...nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co...
1. Královská 14:15...udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich...
Nehemiáš 9:12...v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils...
Nehemiáš 9:19... Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci, svítil jim...
Job 29:19...jak písku u moře. kořeny budou sahat vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá...
Job 41:24...kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly...
Žalmy 23:3... mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti...
Žalmy 42:2...synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu...
Žalmy 63:2...tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou...
Žalmy 78:14...je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v...
Žalmy 78:53...tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázelVodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli...
Žalmy 78:72...jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddanýmvodil je dovedností rukou svých. Žalm Asafův. Pohané...
Žalmy 80:2... Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech,...
Přísloví 11:3...ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. V...
Kazatel 11:1...roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i...
Izaiáš 18:2...habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rychlí poslové, k...
Izaiáš 25:11...ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé...
Izaiáš 55:1... praví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďtevodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a...
Jeremiáš 13:1...lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak...
Ezechiel 47:9... Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a...
Amos 8:11...zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se...
Micheáš 1:4... rozvírají se rokliny, podobají se vosku v ohnivodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově...
Abakuk 3:19...Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost lanívodí na výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné...
Matouš 14:28...odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po...
Matouš 14:29...řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je...
Lukáš 16:24...mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně...
2. Korintským 2:14...se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří...

Slova obsahující vodit: doprovodit (1) sprovodit (1) vodit (1) závodit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |