Vodě

Hledám varianty 'vodě' [ vody (178) vodu (119) vodou (91) vodíte (1) vodit (1) vodíš (1) vodil (7) vodí (4) vodě (26) vodami (7) vodám (10) vodách (12) voda (76) vod (35) ]. Nalezeny 522 verše.
Genesis 1:2...pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a...
Genesis 1:6...bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu...
Genesis 1:7...vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh...
Genesis 1:9...večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže...
Genesis 1:10...a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou...
Genesis 1:21...druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že...
Genesis 1:22...požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl...
Genesis 6:17...patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na...
Genesis 7:6... jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní...
Genesis 7:10...Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života,...
Genesis 7:12...propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho...
Genesis 7:17... Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopaVody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země....
Genesis 7:18... nadnesla archu, takže se zvedla od zeměVoda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a...
Genesis 7:19... přibývalo a archa plula po vodní hladiněVoda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla...
Genesis 7:20...nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše,...
Genesis 7:24... Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v aršeVoda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však...
Genesis 8:1...s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítrvoda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se...
Genesis 8:3...průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestalaVoda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti...
Genesis 8:5...sedmého měsíce archa spočinula na pohoří AraratVoda zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne...
Genesis 8:7...havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl...
Genesis 8:8...holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo,...
Genesis 8:9...spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil...
Genesis 8:11...měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní,...
Genesis 8:13...života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy,...
Genesis 9:11...tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi."...
Genesis 9:15...živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku...
Genesis 16:7...pokořovala, od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel...
Genesis 18:4...služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu...
Genesis 21:14..." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měchvodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem...
Genesis 21:15...tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když  voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si...
Genesis 21:19..." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít....
Genesis 21:25...si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studnivodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali....
Genesis 24:11...městu. Před městem zastavil velbloudy u studnyvodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro...
Genesis 24:13...pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojímvodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu...
Genesis 24:19...ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle...
Genesis 24:20...svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím...
Genesis 24:32... Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy....
Genesis 24:43... kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojímvodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu:...
Genesis 24:44...ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin...
Genesis 24:45...na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,'...
Genesis 26:18...a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po...
Genesis 26:19...v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o...
Genesis 26:20...začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:32...pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město...
Genesis 30:38...kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila....
Genesis 37:24...ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle,...
Genesis 43:24... Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že...
Genesis 49:4...přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého...
Exodus 2:10...mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem hovody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke...
Exodus 2:16...měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo...
Exodus 2:19...pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer....
Exodus 4:9...těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi...
Exodus 7:15...propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde faraovodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do...
Exodus 7:17...Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu,...
Exodus 7:18...v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se Egypťané budou štítit...
Exodus 7:19... vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke...
Exodus 7:20... před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby,...
Exodus 7:21...krev. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po...
Exodus 7:24...ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo...
Exodus 8:2...žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. ...
Exodus 8:16...řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjdevodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin -...
Exodus 12:9... Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi....
Exodus 14:21... Ten vanul celou noc, se z moře stala soušVody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře...
Exodus 14:22...a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohouVody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je...
Exodus 14:26...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich...
Exodus 14:28...Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko...
Exodus 14:29...Izraele však prošli skrz moře suchou nohouvody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:8... jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře...
Exodus 15:10... moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty -...
Exodus 15:19...vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou...
Exodus 15:22...k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít,...
Exodus 15:23...vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara,...
Exodus 15:25...Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád...
Exodus 15:27...lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Exodus 17:1... Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat:...
Exodus 17:2...pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na ...
Exodus 17:3...pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z...
Exodus 17:6... skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z  voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima...
Exodus 20:4...čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť ...
Exodus 23:25... svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy,...
Exodus 29:4...syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici,...
Exodus 30:18...mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a...
Exodus 30:20...Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby...
Exodus 32:20...v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co...
Exodus 34:28...dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky....
Exodus 40:7...a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně...
Exodus 40:12...syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej...
Exodus 40:30...a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové...
Leviticus 1:9...a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť...
Leviticus 1:13...na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat...
Leviticus 6:21...v mosazné nádobě, je vydrhnuta a vypláchnuta vodou. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí...
Leviticus 8:6...nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu...
Leviticus 8:21...na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to...
Leviticus 11:12... jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto...
Leviticus 11:32... pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude nečisté do večera; potom to bude čisté....
Leviticus 11:34...rozbít. Každý pokrm, který přišel do stykuvodou z nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v...
Leviticus 11:36...a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových...
Leviticus 11:38... než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které...
Leviticus 14:5...ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou...
Leviticus 14:6...ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od...
Leviticus 14:8...oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní...
Leviticus 14:9...ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez...
Leviticus 14:50...ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:51... namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého...
Leviticus 14:52...na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou...
Leviticus 15:5...se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco,...
Leviticus 15:6...seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka...
Leviticus 15:7...trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem...
Leviticus 15:8...na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by...
Leviticus 15:10... Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každý, koho by se trpící...
Leviticus 15:11...by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:12...být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá...
Leviticus 15:13...dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo...
Leviticus 15:16... který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i všechno...
Leviticus 15:17... na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se...
Leviticus 15:18...spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem...
Leviticus 15:21...se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl...
Leviticus 15:22...něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se...
Leviticus 15:27...dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého...
Leviticus 16:4...to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za...
Leviticus 16:24...nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal...
Leviticus 16:26...k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích...
Leviticus 16:28... kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to...
Leviticus 17:15...nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý....
Leviticus 22:6...jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst...
Numeri 5:17...Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do...
Numeri 5:18...žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou...
Numeri 5:19...k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila...
Numeri 5:22...tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a...
Numeri 5:23...kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v ...
Numeri 5:24...na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v obrátila v...
Numeri 5:26...jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu...
Numeri 5:27...a dopustila se vůči svému manželu nevěryvoda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín...
Numeri 8:7...je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou...
Numeri 19:7...jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera však...
Numeri 19:8...ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý....
Numeri 19:9...pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel ...
Numeri 19:12...po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však...
Numeri 19:13...z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je...
Numeri 19:17...za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a...
Numeri 19:18...vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi,...
Numeri 19:19...očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a...
Numeri 19:20...Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanovení. Kdo...
Numeri 19:21...věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné...
Numeri 20:2...a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se...
Numeri 20:5... fíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke...
Numeri 20:8...obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co...
Numeri 20:10...slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do...
Numeri 20:11...udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale...
Numeri 20:13...do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meribaVoda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a...
Numeri 20:17... Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme...
Numeri 20:19... Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky...
Numeri 21:5...zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na...
Numeri 21:16...řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice!...
Numeri 21:22... Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme...
Numeri 24:6... jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedryvody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody...
Numeri 24:7...sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude...
Numeri 27:14...prokázali mou svatost." To je ta Mej-meribaVoda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu...
Numeri 31:23...to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou. Sedmého...
Numeri 33:9...z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Numeri 33:14...z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti...
Deuteronomium 2:6...vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem....
Deuteronomium 2:28...se od napravo ani nalevo. Potravu k jídluvodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky...
Deuteronomium 4:18...čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na...
Deuteronomium 5:8...čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť ...
Deuteronomium 8:15...jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na...
Deuteronomium 9:9...čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím...
Deuteronomium 9:18...- čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když...
Deuteronomium 10:7...a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu...
Deuteronomium 11:4...koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si...
Deuteronomium 12:16...však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí...
Deuteronomium 12:24...život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když...
Deuteronomium 15:23...Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému...
Deuteronomium 23:5... protože vám nevyšli naproti s chlebemvodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe...
Deuteronomium 23:12... Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za...
Deuteronomium 29:4...vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na...
Deuteronomium 29:10...žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina,...
Deuteronomium 32:51... že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste...
Deuteronomium 33:8...jej onou zkouškou v Masse, přel ses s nímvod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !'...
Jozue 2:10...Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste...
Jozue 3:8...Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům...
Jozue 3:13...Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se...
Jozue 3:15...a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů)...
Jozue 3:16...během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora zastavily. Nahromadily se velmi...
Jozue 4:7...tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy....
Jozue 4:18...Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím....
Jozue 4:23... váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 5:1...uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně...
Jozue 7:5... Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou...
Jozue 9:21...podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim:...
Jozue 9:23...otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým...
Jozue 9:27... a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí...
Jozue 11:5... přitáhli a utábořili se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl...
Jozue 11:7...lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do...
Jozue 15:7...jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá...
Jozue 15:19...zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánkyvodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto...
Jozue 16:1...Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od...
Soudců 1:15...zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánkyvodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S...
Soudců 4:19...a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem...
Soudců 5:4...jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před...
Soudců 5:19...tehdy králové kanaánští v Taanachu u megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly...
Soudců 5:25... požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádalvodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou...
Soudců 6:38... stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě...
Soudců 7:4..."Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolůvodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,'...
Soudců 7:5...tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolůvodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají...
Soudců 7:6... kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin...
Soudců 15:19...v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto...
Růt 2:9... Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a...
1. Samuel 7:6..." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a...
1. Samuel 9:11...k městu, potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly...
1. Samuel 20:8... Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys  vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud...
1. Samuel 21:15...řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli,...
1. Samuel 25:11...od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát...
1. Samuel 26:11...pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal...
1. Samuel 26:12..." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl,...
1. Samuel 26:16... Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase....
1. Samuel 27:11...nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co...
1. Samuel 30:11...a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídluvodu k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl...
2. Samuel 12:27...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je,...
2. Samuel 14:14...se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce...
2. Samuel 22:17...Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům...
2. Samuel 23:15... David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta trojice...
2. Samuel 23:16...probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli...
1. Královská 13:8...bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez...
1. Královská 13:16...s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný...
1. Královská 13:18...ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním,...
1. Královská 13:19...tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho...
1. Královská 13:22...Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani...
1. Královská 14:15...udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich...
1. Královská 17:10...tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A...
1. Královská 18:4...ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlovodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním...
1. Královská 18:13...ve dvou jeskyních a obstarával jim chlébvodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je...
1. Královská 18:34... položil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to...
1. Královská 18:35... řekl: "Ještě potřetí." Když to udělali potřetívoda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom,...
1. Královská 18:38...oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokoncevodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni...
1. Královská 19:6...tedy a hle - u hlavy chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se...
1. Královská 22:27...muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chlebavodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl:...
2. Královská 2:8...Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou...
2. Královská 2:14...Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on...
2. Královská 2:19...V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi...
2. Královská 2:21...a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šelvodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví...
2. Královská 2:22... odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se...
2. Královská 3:9...Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si...
2. Královská 3:11...se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo,"...
2. Královská 3:16...v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť,...
2. Královská 3:17...Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše...
2. Královská 3:20...moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli,...
2. Královská 3:22... Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého břehu připadala rudá jako...
2. Královská 5:12...damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl...
2. Královská 6:5...tom náhle sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?"...
2. Královská 6:22... a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlovodu, se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu...
2. Královská 8:15... Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael...
2. Královská 19:24...vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!'...
2. Královská 20:20...jeho udatné činy i to, jak udělal rybníkvodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo...
1. Letopisů 11:17... David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice...
1. Letopisů 11:18...probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli...
1. Letopisů 11:19...krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít....
2. Letopisů 18:26...muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chlebavodu, dokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl:...
2. Letopisů 32:4...by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna...
Nehemiáš 4:17... jsme se nesvlékali a neodkládali zbraň anivody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na...
Nehemiáš 9:11...však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v...
Nehemiáš 9:12...v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils...
Nehemiáš 9:15...dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž...
Nehemiáš 9:19... Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci, svítil jim...
Nehemiáš 9:20...ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral;...
Nehemiáš 13:2...synům Izraele nevyšli naproti s chlebemvodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš...
Job 8:11...papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva...
Job 11:16...vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se...
Job 12:15... koho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu...
Job 14:9... i kdyby jeho kmen v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk...
Job 14:11...vydechne - a kam se poděje? Jako se vypařuje voda z jezer, jako potok vyschne a vyprahne, právě tak...
Job 14:19...rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty...
Job 15:16...potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti...
Job 22:7...a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece...
Job 24:18...svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy.  voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky...
Job 26:5...Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo...
Job 26:8...nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje...
Job 28:11...po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však...
Job 28:25...pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařilvodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům...
Job 29:19...jak písku u moře. kořeny budou sahat vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá...
Job 34:7...Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi...
Job 37:10...přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání...
Job 38:30...lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch propasti když zamrzne? Umíš...
Job 41:24...kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly...
Žalmy 18:17...Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům...
Žalmy 22:15...tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce se...
Žalmy 23:2...zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách...
Žalmy 23:3... mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti...
Žalmy 29:3...v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními...
Žalmy 32:6...potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným...
Žalmy 33:7... celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic....
Žalmy 42:2...synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu...
Žalmy 58:8... Bože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ztratí se! jsou jak...
Žalmy 63:2...tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou...
Žalmy 65:10...ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ,...
Žalmy 66:12... Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněmvodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého...
Žalmy 69:2... na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mivoda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna,...
Žalmy 74:15...smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc...
Žalmy 77:17...jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože, viděly, vody viděly a hned se zachvěly,...
Žalmy 77:18...a hned se zachvěly, otřásly se i mořské hlubinyVody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé...
Žalmy 77:20...cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi...
Žalmy 78:13... na poli soanském. Rozdělil moře, převedl jevody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne,...
Žalmy 78:14...je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v...
Žalmy 78:20...poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad...
Žalmy 78:53...tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázelVodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli...
Žalmy 78:72...jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddanýmvodil je dovedností rukou svých. Žalm Asafův. Pohané...
Žalmy 79:3...šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme...
Žalmy 80:2... Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech,...
Žalmy 81:8...jsem z mraků hromových, vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys...
Žalmy 88:18...jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi ode...
Žalmy 104:3...jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na...
Žalmy 104:6...vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánemvody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly...
Žalmy 105:29...zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich...
Žalmy 105:41... sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skáluvody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na...
Žalmy 106:11...před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátelVoda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich...
Žalmy 106:32...za spravedlnost po všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim...
Žalmy 107:23...Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy,...
Žalmy 109:18...ho opustí! Jak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ...
Žalmy 114:8...obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej...
Žalmy 124:4...ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás...
Žalmy 124:5...proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal...
Žalmy 136:6...nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká...
Žalmy 143:6...k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím...
Žalmy 144:7...Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa...
Žalmy 148:4...zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte hovody v oblacích! všichni chválí jméno Hospodin, jehož...
Přísloví 5:15...bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají...
Přísloví 8:24...svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory...
Přísloví 8:29...jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho boku...
Přísloví 9:17...ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší...
Přísloví 11:3...ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. V...
Přísloví 18:4...i pohrdání, za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen...
Přísloví 20:5...bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní...
Přísloví 25:25...než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké....
Kazatel 11:1...roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i...
Kazatel 11:3... co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane...
Píseň 4:15...balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina proudící z libanonských hor! Zvedni se,...
Píseň 8:7...šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé...
Izaiáš 1:22... Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví vládcové jsou samozvanci a společníci...
Izaiáš 1:30...dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin;...
Izaiáš 3:1...zásobu: všechny zásoby potravy i všechny zásoby vody, hrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce...
Izaiáš 8:6...řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina a syna Remaliášova, hle,...
Izaiáš 8:7... hle, Pán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou....
Izaiáš 11:9...- země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen...
Izaiáš 12:3... to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete:...
Izaiáš 15:6...k Choronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň...
Izaiáš 15:9...kvílení, do Beer-elim zní jejich kvíleníVody Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě...
Izaiáš 17:12...bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v peřejích! burácejí národy jako burácením vod...
Izaiáš 17:13...v peřejích! burácejí národy jako burácením vod mohutných, on je okřikne, uprchnou do dáli jako...
Izaiáš 18:2...habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rychlí poslové, k...
Izaiáš 19:5...nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupůVoda se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší....
Izaiáš 19:8...ti, kdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a...
Izaiáš 21:14... jež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky...
Izaiáš 22:9...trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a...
Izaiáš 22:11...hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci...
Izaiáš 23:3... kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl,...
Izaiáš 25:11...ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé...
Izaiáš 28:17...kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta...
Izaiáš 30:14...úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý...
Izaiáš 30:20...ti odpoví. I když vám Pán dává chléb souženívodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého...
Izaiáš 30:25...mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo...
Izaiáš 32:2...před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči...
Izaiáš 33:16...jeho hrad, takový bude mít chleba dostatekvoda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní...
Izaiáš 37:25... do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel...
Izaiáš 40:12...rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal...
Izaiáš 41:17...izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je...
Izaiáš 41:18... Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také...
Izaiáš 43:2... jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne ...
Izaiáš 43:16... který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává...
Izaiáš 43:20... bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj...
Izaiáš 44:3...Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého...
Izaiáš 48:21...Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro  vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin...
Izaiáš 50:2...obracím; ryby v nich páchnou, když není dost vody a žízní lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je...
Izaiáš 55:1... praví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďtevodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a...
Izaiáš 58:11...zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny;...
Izaiáš 63:12...paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl...
Izaiáš 64:1...hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roštívodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají,...
Jeremiáš 2:13...spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda...
Jeremiáš 2:18... Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby...
Jeremiáš 6:7...- je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v...
Jeremiáš 8:14... náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme...
Jeremiáš 10:13...rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku...
Jeremiáš 13:1...lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak...
Jeremiáš 14:3... z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody....
Jeremiáš 15:18...ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, ...
Jeremiáš 17:8...nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazenývody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro...
Jeremiáš 17:13...země, protože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň ,...
Jeremiáš 31:9... půjdou v modlitbách, je povedu. K potokůmvodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem...
Jeremiáš 38:6...tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. O...
Jeremiáš 51:16...rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku...
Jeremiáš 51:43...Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný...
Jeremiáš 51:55...jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod, burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na...
Pláč 2:19...a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí...
Pláč 3:54...ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší...
Pláč 5:4...o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S...
Ezechiel 1:24...jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovaly, znělo to...
Ezechiel 4:11...ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako...
Ezechiel 4:16...od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít ji budou v hrůze, protože...
Ezechiel 4:17...v hrůze, protože bude takový nedostatek chlebavody. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými...
Ezechiel 12:19...zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o...
Ezechiel 16:4... tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami...
Ezechiel 16:9...ses mi, praví Panovník Hospodin. Umyl jsem  vodou, opláchl od krve a pomazal olejem. Oblékl jsem...
Ezechiel 17:5...půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkněvody. Když potom vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se...
Ezechiel 17:8... Přitom byla zasazena do dobré půdy pěkněvody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se...
Ezechiel 19:10...Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená bylavody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody....
Ezechiel 24:3...Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná...
Ezechiel 26:12...zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery nikdy...
Ezechiel 26:19...nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do jámy k...
Ezechiel 30:12...na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v...
Ezechiel 31:4...vzrůstu se špicí sahající k oblakůmVody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům...
Ezechiel 31:7...dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu...
Ezechiel 31:14...zvěř. To proto, aby se žádné stromyvody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k...
Ezechiel 31:15...ním; zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a...
Ezechiel 32:2...Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 32:14... nezkalí je ani zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich vody ustálím a nechám je plynout podobné oleji, praví...
Ezechiel 34:18...pastvin podupat? Nestačí vám pít průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí...
Ezechiel 36:25...přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech...
Ezechiel 43:2...Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem...
Ezechiel 47:1...zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod...
Ezechiel 47:2...nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na...
Ezechiel 47:3...na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl  vodou - sahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl...
Ezechiel 47:4...po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl  vodou - sahala po kolena. Odměřil dalších tisíc a provedl...
Ezechiel 47:8...březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí...
Ezechiel 47:9... Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a...
Ezechiel 47:12...přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí...
Ezechiel 47:19...strana. Na jihu povede hranice od Támarvodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke...
Ezechiel 48:28...povede hranice podél Gádova území od Támarvodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke...
Daniel 1:12... nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří...
Ozeáš 2:7..."Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlovodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje."...
Ozeáš 10:7...Zanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na vodách. Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích...
Joel 1:20... Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu...
Joel 4:18...přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží...
Amos 4:8... Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke...
Amos 5:8...zase stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí...
Amos 8:11...zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se...
Amos 9:6...založil na zemi, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Copak nejste,...
Jonáš 2:6...bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrámVoda obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina,...
Micheáš 1:4... rozvírají se rokliny, podobají se vosku v ohnivodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově...
Nahum 3:8... než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby....
Nahum 3:14...otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu...
Abakuk 2:14...totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu,...
Abakuk 3:15... Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od...
Abakuk 3:19...Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost lanívodí na výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné...
Zachariáš 9:11...smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes...
Zachariáš 14:8...čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke...
Matouš 3:11...bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější...
Matouš 3:16... Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hnedvody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha,...
Matouš 4:18...jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho...
Matouš 10:42... Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník,...
Matouš 14:28...odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po...
Matouš 14:29...řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je...
Matouš 17:15...a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho...
Matouš 27:24...a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví...
Marek 1:8...a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech...
Marek 1:10...se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupovalvody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího...
Marek 1:16...Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za...
Marek 4:37... Vlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho...
Marek 9:22..." odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad...
Marek 9:41...nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde...
Marek 14:13..."Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři:...
Lukáš 3:16...ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem...
Lukáš 7:44...Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je...
Lukáš 8:23...jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho:...
Lukáš 8:25..."Kdo to vůbec je, že přikazuje i větruvodám a poslouchají ho?" Takto se přeplavili do...
Lukáš 16:24...mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně...
Lukáš 22:10...vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte...
Jan 1:26...Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo,...
Jan 1:31...než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví:...
Jan 1:33...jsem ho neznal, ale Ten, který poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat...
Jan 2:6...vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří...
Jan 2:7...měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je naplnili po okraj, řekl jim: "Teď...
Jan 2:9...udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale...
Jan 3:5..."Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodívody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se...
Jan 3:23...v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž...
Jan 4:7... Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci...
Jan 4:10...mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a...
Jan 4:11... "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu...
Jan 4:13...synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však...
Jan 4:14...žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy. Voda,...
Jan 4:15...tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit...
Jan 4:46...Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož...
Jan 5:7... kdo by snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo ...
Jan 7:38...Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého měli...
Jan 13:5... odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je...
Jan 19:34...vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krevvoda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho...
Jan 21:7...si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž...
Skutky 1:5... o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo...
Skutky 8:36... [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl...
Skutky 8:38...zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův...
Skutky 8:39...do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupilivody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho ...
Skutky 10:47...prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal...
Skutky 11:16...jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim...
2. Korintským 2:14...se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří...
1. Timoteus 5:23...zachovávej si čistotu. Nepij samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci...
Židům 9:19...přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlůvodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil knihu Zákona i...
Židům 10:22...od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť...
Jakub 3:11...snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo...
Jakub 3:12...fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže...
1. Petr 3:20...čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním...
2. Petr 2:17...nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když...
2. Petr 3:5...nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovemvody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a...
2. Petr 3:6...vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo...
1. Jan 5:6...Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze...
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkové: Duchvoda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské...
Juda 1:12...pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát...
Zjevení 1:15...rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý...
Zjevení 7:17...je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel...
Zjevení 8:10...pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy...
Zjevení 8:11...prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm...
Zjevení 11:6...prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli...
Zjevení 12:15...půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla:...
Zjevení 14:2... Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem...
Zjevení 14:7...Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to...
Zjevení 16:4... Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak...
Zjevení 16:5...vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a...
Zjevení 16:12...vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu...
Zjevení 17:1...odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se...
Zjevení 17:15...povolaní, vyvolení a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a...
Zjevení 19:6...hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh...
Zjevení 21:6...i konec. dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. ...
Zjevení 22:1...Beránkově knize života. Potom mi ukázal řekuvodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a...
Zjevení 22:17...žízní, přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |