Vod

Hledám varianty 'vod' [ vody (178) vodu (119) vodou (91) vodě (26) vodami (7) vodám (10) vodách (12) voda (76) vod (35) ]. Nalezeno 509 veršù.
Genesis 1:2...pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a...
Genesis 1:6...bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu...
Genesis 1:7...vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh...
Genesis 1:9...večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže...
Genesis 1:10...a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou...
Genesis 1:21...druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že...
Genesis 1:22...požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl...
Genesis 6:17...patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na...
Genesis 7:6... jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní...
Genesis 7:10...Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života,...
Genesis 7:12...propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho...
Genesis 7:17... Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopaVody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země....
Genesis 7:18... nadnesla archu, takže se zvedla od zeměVoda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a...
Genesis 7:19... přibývalo a archa plula po vodní hladiněVoda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla...
Genesis 7:20...nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše,...
Genesis 7:24... Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v aršeVoda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však...
Genesis 8:1...s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítrvoda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se...
Genesis 8:3...průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestalaVoda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti...
Genesis 8:5...sedmého měsíce archa spočinula na pohoří AraratVoda zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne...
Genesis 8:7...havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl...
Genesis 8:8...holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo,...
Genesis 8:9...spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil...
Genesis 8:11...měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní,...
Genesis 8:13...života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy,...
Genesis 9:11...tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi."...
Genesis 9:15...živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku...
Genesis 16:7...pokořovala, od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel...
Genesis 18:4...služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu...
Genesis 21:14..." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měchvodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem...
Genesis 21:15...tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když  voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si...
Genesis 21:19..." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít....
Genesis 21:25...si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studnivodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali....
Genesis 24:11...městu. Před městem zastavil velbloudy u studnyvodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro...
Genesis 24:13...pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojímvodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu...
Genesis 24:19...ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle...
Genesis 24:20...svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím...
Genesis 24:32... Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy....
Genesis 24:43... kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojímvodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu:...
Genesis 24:44...ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin...
Genesis 24:45...na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,'...
Genesis 26:18...a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po...
Genesis 26:19...v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o...
Genesis 26:20...začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:32...pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město...
Genesis 30:38...kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila....
Genesis 37:24...ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle,...
Genesis 43:24... Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že...
Genesis 49:4...přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého...
Exodus 2:10...mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem hovody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke...
Exodus 2:16...měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo...
Exodus 2:19...pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer....
Exodus 4:9...těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi...
Exodus 7:15...propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde faraovodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do...
Exodus 7:17...Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu,...
Exodus 7:18...v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se Egypťané budou štítit...
Exodus 7:19... vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke...
Exodus 7:20... před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby,...
Exodus 7:21...krev. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po...
Exodus 7:24...ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo...
Exodus 8:2...žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. ...
Exodus 8:16...řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjdevodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin -...
Exodus 12:9... Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi....
Exodus 14:21... Ten vanul celou noc, se z moře stala soušVody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře...
Exodus 14:22...a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohouVody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je...
Exodus 14:26...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich...
Exodus 14:28...Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko...
Exodus 14:29...Izraele však prošli skrz moře suchou nohouvody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:8... jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře...
Exodus 15:10... moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty -...
Exodus 15:19...vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou...
Exodus 15:22...k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít,...
Exodus 15:23...vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara,...
Exodus 15:25...Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád...
Exodus 15:27...lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Exodus 17:1... Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat:...
Exodus 17:2...pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na ...
Exodus 17:3...pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z...
Exodus 17:6... skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z  voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima...
Exodus 20:4...čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť ...
Exodus 23:25... svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy,...
Exodus 29:4...syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici,...
Exodus 30:18...mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a...
Exodus 30:20...Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby...
Exodus 32:20...v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co...
Exodus 34:28...dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky....
Exodus 40:7...a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně...
Exodus 40:12...syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej...
Exodus 40:30...a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové...
Leviticus 1:9...a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť...
Leviticus 1:13...na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat...
Leviticus 6:21...v mosazné nádobě, je vydrhnuta a vypláchnuta vodou. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí...
Leviticus 8:6...nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu...
Leviticus 8:21...na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to...
Leviticus 11:12... jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto...
Leviticus 11:32... pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude nečisté do večera; potom to bude čisté....
Leviticus 11:34...rozbít. Každý pokrm, který přišel do stykuvodou z nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v...
Leviticus 11:36...a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových...
Leviticus 11:38... než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které...
Leviticus 14:5...ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou...
Leviticus 14:6...ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od...
Leviticus 14:8...oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní...
Leviticus 14:9...ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez...
Leviticus 14:50...ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:51... namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého...
Leviticus 14:52...na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou...
Leviticus 15:5...se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco,...
Leviticus 15:6...seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka...
Leviticus 15:7...trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem...
Leviticus 15:8...na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by...
Leviticus 15:10... Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každý, koho by se trpící...
Leviticus 15:11...by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:12...být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá...
Leviticus 15:13...dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo...
Leviticus 15:16... který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i všechno...
Leviticus 15:17... na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se...
Leviticus 15:18...spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem...
Leviticus 15:21...se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl...
Leviticus 15:22...něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se...
Leviticus 15:27...dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého...
Leviticus 16:4...to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za...
Leviticus 16:24...nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal...
Leviticus 16:26...k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích...
Leviticus 16:28... kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to...
Leviticus 17:15...nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý....
Leviticus 22:6...jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst...
Numeri 5:17...Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do...
Numeri 5:18...žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou...
Numeri 5:19...k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila...
Numeri 5:22...tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a...
Numeri 5:23...kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v ...
Numeri 5:24...na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v obrátila v...
Numeri 5:26...jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu...
Numeri 5:27...a dopustila se vůči svému manželu nevěryvoda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín...
Numeri 8:7...je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou...
Numeri 19:7...jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera však...
Numeri 19:8...ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý....
Numeri 19:9...pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel ...
Numeri 19:12...po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však...
Numeri 19:13...z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je...
Numeri 19:17...za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a...
Numeri 19:18...vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi,...
Numeri 19:19...očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a...
Numeri 19:20...Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanovení. Kdo...
Numeri 19:21...věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné...
Numeri 20:2...a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se...
Numeri 20:5... fíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke...
Numeri 20:8...obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co...
Numeri 20:10...slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do...
Numeri 20:11...udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale...
Numeri 20:13...do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meribaVoda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a...
Numeri 20:17... Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme...
Numeri 20:19... Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky...
Numeri 21:5...zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na...
Numeri 21:16...řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice!...
Numeri 21:22... Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme...
Numeri 24:6... jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedryvody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody...
Numeri 24:7...sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude...
Numeri 27:14...prokázali mou svatost." To je ta Mej-meribaVoda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu...
Numeri 31:23...to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou. Sedmého...
Numeri 33:9...z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody....
Numeri 33:14...z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti...
Deuteronomium 2:6...vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem....
Deuteronomium 2:28...se od napravo ani nalevo. Potravu k jídluvodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky...
Deuteronomium 4:18...čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na...
Deuteronomium 5:8...čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť ...
Deuteronomium 8:15...jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na...
Deuteronomium 9:9...čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím...
Deuteronomium 9:18...- čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když...
Deuteronomium 10:7...a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu...
Deuteronomium 11:4...koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si...
Deuteronomium 12:16...však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí...
Deuteronomium 12:24...život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když...
Deuteronomium 15:23...Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému...
Deuteronomium 23:5... protože vám nevyšli naproti s chlebemvodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe...
Deuteronomium 23:12... Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za...
Deuteronomium 29:10...žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina,...
Deuteronomium 32:51... že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste...
Deuteronomium 33:8...jej onou zkouškou v Masse, přel ses s nímvod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !'...
Jozue 2:10...Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste...
Jozue 3:8...Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům...
Jozue 3:13...Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se...
Jozue 3:15...a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů)...
Jozue 3:16...během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora zastavily. Nahromadily se velmi...
Jozue 4:7...tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy....
Jozue 4:18...Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím....
Jozue 4:23... váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 5:1...uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně...
Jozue 7:5... Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou...
Jozue 9:21...podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim:...
Jozue 9:23...otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým...
Jozue 9:27... a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí...
Jozue 11:5... přitáhli a utábořili se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl...
Jozue 11:7...lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do...
Jozue 15:7...jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá...
Jozue 15:19...zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánkyvodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto...
Jozue 16:1...Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od...
Soudců 1:15...zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánkyvodou." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S...
Soudců 4:19...a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem...
Soudců 5:4...jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před...
Soudců 5:19...tehdy králové kanaánští v Taanachu u megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly...
Soudců 5:25... požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádalvodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou...
Soudců 6:38... stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě...
Soudců 7:4..."Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolůvodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,'...
Soudců 7:5...tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolůvodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají...
Soudců 7:6... kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin...
Soudců 15:19...v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto...
Růt 2:9... Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a...
1. Samuel 7:6..." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a...
1. Samuel 9:11...k městu, potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly...
1. Samuel 25:11...od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát...
1. Samuel 26:11...pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal...
1. Samuel 26:12..." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl,...
1. Samuel 26:16... Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase....
1. Samuel 30:11...a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídluvodu k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl...
2. Samuel 12:27...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je,...
2. Samuel 14:14...se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce...
2. Samuel 22:17...Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům...
2. Samuel 23:15... David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta trojice...
2. Samuel 23:16...probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli...
1. Královská 13:8...bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez...
1. Královská 13:16...s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný...
1. Královská 13:18...ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním,...
1. Královská 13:19...tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho...
1. Královská 13:22...Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani...
1. Královská 14:15...udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich...
1. Královská 17:10...tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A...
1. Královská 18:4...ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlovodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním...
1. Královská 18:13...ve dvou jeskyních a obstarával jim chlébvodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je...
1. Královská 18:34... položil na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to...
1. Královská 18:35... řekl: "Ještě potřetí." Když to udělali potřetívoda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom,...
1. Královská 18:38...oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokoncevodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni...
1. Královská 19:6...tedy a hle - u hlavy chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se...
1. Královská 22:27...muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chlebavodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl:...
2. Královská 2:8...Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou...
2. Královská 2:14...Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on...
2. Královská 2:19...V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi...
2. Královská 2:21...a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šelvodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví...
2. Královská 2:22... odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se...
2. Královská 3:9...Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si...
2. Královská 3:11...se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo,"...
2. Královská 3:16...v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť,...
2. Královská 3:17...Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše...
2. Královská 3:20...moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli,...
2. Královská 3:22... Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého břehu připadala rudá jako...
2. Královská 5:12...damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl...
2. Královská 6:5...tom náhle sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?"...
2. Královská 6:22... a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlovodu, se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu...
2. Královská 8:15... Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael...
2. Královská 19:24...vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!'...
2. Královská 20:20...jeho udatné činy i to, jak udělal rybníkvodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo...
1. Letopisů 11:17... David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice...
1. Letopisů 11:18...probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli...
1. Letopisů 11:19...krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít....
2. Letopisů 18:26...muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chlebavodu, dokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl:...
2. Letopisů 32:4...by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna...
Nehemiáš 4:17... jsme se nesvlékali a neodkládali zbraň anivody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na...
Nehemiáš 9:11...však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v...
Nehemiáš 9:15...dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž...
Nehemiáš 9:20...ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral;...
Nehemiáš 13:2...synům Izraele nevyšli naproti s chlebemvodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš...
Job 8:11...papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva...
Job 11:16...vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se...
Job 12:15... koho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu...
Job 14:9... i kdyby jeho kmen v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk...
Job 14:11...vydechne - a kam se poděje? Jako se vypařuje voda z jezer, jako potok vyschne a vyprahne, právě tak...
Job 14:19...rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty...
Job 15:16...potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti...
Job 22:7...a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece...
Job 24:18...svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy.  voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky...
Job 26:5...Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo...
Job 26:8...nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje...
Job 28:11...po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však...
Job 28:25...pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařilvodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům...
Job 29:19...jak písku u moře. kořeny budou sahat vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá...
Job 34:7...Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi...
Job 37:10...přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání...
Job 38:30...lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch propasti když zamrzne? Umíš...
Job 41:24...kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly...
Žalmy 18:17...Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům...
Žalmy 22:15...tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce se...
Žalmy 23:2...zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách...
Žalmy 29:3...v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními...
Žalmy 32:6...potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným...
Žalmy 33:7... celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic....
Žalmy 42:2...synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu...
Žalmy 58:8... Bože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ztratí se! jsou jak...
Žalmy 63:2...tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou...
Žalmy 65:10...ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ,...
Žalmy 66:12... Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněmvodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého...
Žalmy 69:2... na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mivoda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna,...
Žalmy 74:15...smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc...
Žalmy 77:17...jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože, viděly, vody viděly a hned se zachvěly,...
Žalmy 77:18...a hned se zachvěly, otřásly se i mořské hlubinyVody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé...
Žalmy 77:20...cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi...
Žalmy 78:13... na poli soanském. Rozdělil moře, převedl jevody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne,...
Žalmy 78:20...poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad...
Žalmy 78:53...tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázelVodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli...
Žalmy 79:3...šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme...
Žalmy 81:8...jsem z mraků hromových, vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys...
Žalmy 88:18...jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi ode...
Žalmy 104:3...jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na...
Žalmy 104:6...vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánemvody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly...
Žalmy 105:29...zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich...
Žalmy 105:41... sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skáluvody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na...
Žalmy 106:11...před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátelVoda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich...
Žalmy 106:32...za spravedlnost po všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim...
Žalmy 107:23...Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy,...
Žalmy 109:18...ho opustí! Jak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ...
Žalmy 114:8...obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej...
Žalmy 124:4...ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás...
Žalmy 124:5...proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal...
Žalmy 136:6...nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká...
Žalmy 143:6...k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím...
Žalmy 144:7...Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa...
Žalmy 148:4...zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte hovody v oblacích! všichni chválí jméno Hospodin, jehož...
Přísloví 5:15...bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají...
Přísloví 8:24...svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory...
Přísloví 8:29...jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho boku...
Přísloví 9:17...ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší...
Přísloví 18:4...i pohrdání, za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen...
Přísloví 20:5...bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní...
Přísloví 25:25...než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké....
Kazatel 11:1...roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i...
Kazatel 11:3... co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane...
Píseň 4:15...balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina proudící z libanonských hor! Zvedni se,...
Píseň 8:7...šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé...
Izaiáš 1:22... Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví vládcové jsou samozvanci a společníci...
Izaiáš 1:30...dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin;...
Izaiáš 3:1...zásobu: všechny zásoby potravy i všechny zásoby vody, hrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce...
Izaiáš 8:6...řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina a syna Remaliášova, hle,...
Izaiáš 8:7... hle, Pán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou....
Izaiáš 11:9...- země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen...
Izaiáš 12:3... to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete:...
Izaiáš 15:6...k Choronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň...
Izaiáš 15:9...kvílení, do Beer-elim zní jejich kvíleníVody Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě...
Izaiáš 17:12...bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v peřejích! burácejí národy jako burácením vod...
Izaiáš 17:13...v peřejích! burácejí národy jako burácením vod mohutných, on je okřikne, uprchnou do dáli jako...
Izaiáš 18:2...habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rychlí poslové, k...
Izaiáš 19:5...nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupůVoda se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší....
Izaiáš 19:8...ti, kdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a...
Izaiáš 21:14... jež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky...
Izaiáš 22:9...trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a...
Izaiáš 22:11...hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci...
Izaiáš 23:3... kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl,...
Izaiáš 25:11...ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé...
Izaiáš 28:17...kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta...
Izaiáš 30:14...úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý...
Izaiáš 30:20...ti odpoví. I když vám Pán dává chléb souženívodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého...
Izaiáš 30:25...mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo...
Izaiáš 32:2...před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči...
Izaiáš 33:16...jeho hrad, takový bude mít chleba dostatekvoda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní...
Izaiáš 37:25... do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel...
Izaiáš 40:12...rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal...
Izaiáš 41:17...izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je...
Izaiáš 41:18... Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také...
Izaiáš 43:2... jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne ...
Izaiáš 43:16... který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává...
Izaiáš 43:20... bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj...
Izaiáš 44:3...Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého...
Izaiáš 48:21...Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro  vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin...
Izaiáš 50:2...obracím; ryby v nich páchnou, když není dost vody a žízní lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je...
Izaiáš 55:1... praví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďtevodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a...
Izaiáš 58:11...zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny;...
Izaiáš 63:12...paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl...
Izaiáš 64:1...hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roštívodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají,...
Jeremiáš 2:13...spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda...
Jeremiáš 2:18... Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby...
Jeremiáš 6:7...- je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v...
Jeremiáš 8:14... náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme...
Jeremiáš 10:13...rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku...
Jeremiáš 13:1...lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak...
Jeremiáš 14:3... z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody....
Jeremiáš 15:18...ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, ...
Jeremiáš 17:8...nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazenývody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro...
Jeremiáš 17:13...země, protože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň ,...
Jeremiáš 31:9... půjdou v modlitbách, je povedu. K potokůmvodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem...
Jeremiáš 38:6...tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. O...
Jeremiáš 51:16...rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku...
Jeremiáš 51:43...Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný...
Jeremiáš 51:55...jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod, burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na...
Pláč 2:19...a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí...
Pláč 3:54...ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší...
Pláč 5:4...o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S...
Ezechiel 1:24...jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovaly, znělo to...
Ezechiel 4:11...ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako...
Ezechiel 4:16...od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít ji budou v hrůze, protože...
Ezechiel 4:17...v hrůze, protože bude takový nedostatek chlebavody. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými...
Ezechiel 12:19...zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o...
Ezechiel 16:4... tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami...
Ezechiel 16:9...ses mi, praví Panovník Hospodin. Umyl jsem  vodou, opláchl od krve a pomazal olejem. Oblékl jsem...
Ezechiel 17:5...půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkněvody. Když potom vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se...
Ezechiel 17:8... Přitom byla zasazena do dobré půdy pěkněvody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se...
Ezechiel 19:10...Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená bylavody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody....
Ezechiel 24:3...Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná...
Ezechiel 26:12...zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery nikdy...
Ezechiel 26:19...nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do jámy k...
Ezechiel 30:12...na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v...
Ezechiel 31:4...vzrůstu se špicí sahající k oblakůmVody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům...
Ezechiel 31:7...dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu...
Ezechiel 31:14...zvěř. To proto, aby se žádné stromyvody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k...
Ezechiel 31:15...ním; zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a...
Ezechiel 32:2...Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 32:14... nezkalí je ani zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich vody ustálím a nechám je plynout podobné oleji, praví...
Ezechiel 34:18...pastvin podupat? Nestačí vám pít průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí...
Ezechiel 36:25...přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech...
Ezechiel 43:2...Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem...
Ezechiel 47:1...zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod...
Ezechiel 47:2...nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na...
Ezechiel 47:3...na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl  vodou - sahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl...
Ezechiel 47:4...po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl  vodou - sahala po kolena. Odměřil dalších tisíc a provedl...
Ezechiel 47:8...březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí...
Ezechiel 47:9... Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a...
Ezechiel 47:12...přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí...
Ezechiel 47:19...strana. Na jihu povede hranice od Támarvodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke...
Ezechiel 48:28...povede hranice podél Gádova území od Támarvodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke...
Daniel 1:12... nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří...
Ozeáš 2:7..."Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlovodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje."...
Ozeáš 10:7...Zanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na vodách. Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích...
Joel 1:20... Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu...
Joel 4:18...přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží...
Amos 4:8... Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke...
Amos 5:8...zase stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí...
Amos 8:11...zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se...
Amos 9:6...založil na zemi, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Copak nejste,...
Jonáš 2:6...bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrámVoda obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina,...
Micheáš 1:4... rozvírají se rokliny, podobají se vosku v ohnivodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově...
Nahum 3:8... než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradby....
Nahum 3:14...otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu...
Abakuk 2:14...totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu,...
Abakuk 3:15... Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od...
Zachariáš 9:11...smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes...
Zachariáš 14:8...čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke...
Matouš 3:11...bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější...
Matouš 3:16... Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hnedvody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha,...
Matouš 4:18...jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho...
Matouš 10:42... Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník,...
Matouš 14:28...odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po...
Matouš 14:29...řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je...
Matouš 17:15...a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho...
Matouš 27:24...a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví...
Marek 1:8...a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech...
Marek 1:10...se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupovalvody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího...
Marek 1:16...Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za...
Marek 4:37... Vlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho...
Marek 9:22..." odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad...
Marek 9:41...nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde...
Marek 14:13..."Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři:...
Lukáš 3:16...ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem...
Lukáš 7:44...Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je...
Lukáš 8:23...jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho:...
Lukáš 8:25..."Kdo to vůbec je, že přikazuje i větruvodám a poslouchají ho?" Takto se přeplavili do...
Lukáš 16:24...mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně...
Lukáš 22:10...vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte...
Jan 1:26...Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo,...
Jan 1:31...než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví:...
Jan 1:33...jsem ho neznal, ale Ten, který poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat...
Jan 2:6...vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří...
Jan 2:7...měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je naplnili po okraj, řekl jim: "Teď...
Jan 2:9...udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale...
Jan 3:5..."Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodívody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se...
Jan 3:23...v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž...
Jan 4:7... Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci...
Jan 4:10...mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a...
Jan 4:11... "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu...
Jan 4:13...synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však...
Jan 4:14...žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy. Voda,...
Jan 4:15...tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit...
Jan 4:46...Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož...
Jan 5:7... kdo by snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo ...
Jan 7:38...Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého měli...
Jan 13:5... odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je...
Jan 19:34...vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krevvoda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho...
Jan 21:7...si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž...
Skutky 1:5... o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo...
Skutky 8:36... [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl...
Skutky 8:38...zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův...
Skutky 8:39...do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupilivody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho ...
Skutky 10:47...prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal...
Skutky 11:16...jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim...
1. Timoteus 5:23...zachovávej si čistotu. Nepij samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci...
Židům 9:19...přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlůvodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil knihu Zákona i...
Židům 10:22...od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť...
Jakub 3:11...snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo...
Jakub 3:12...fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže...
1. Petr 3:20...čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním...
2. Petr 2:17...nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když...
2. Petr 3:5...nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovemvody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a...
2. Petr 3:6...vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo...
1. Jan 5:6...Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze...
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkové: Duchvoda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské...
Juda 1:12...pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát...
Zjevení 1:15...rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý...
Zjevení 7:17...je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel...
Zjevení 8:10...pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy...
Zjevení 8:11...prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm...
Zjevení 11:6...prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli...
Zjevení 12:15...půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla:...
Zjevení 14:2... Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem...
Zjevení 14:7...Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to...
Zjevení 16:4... Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak...
Zjevení 16:5...vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a...
Zjevení 16:12...vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu...
Zjevení 17:1...odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se...
Zjevení 17:15...povolaní, vyvolení a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a...
Zjevení 19:6...hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh...
Zjevení 21:6...i konec. dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. ...
Zjevení 22:1...Beránkově knize života. Potom mi ukázal řekuvodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a...
Zjevení 22:17...žízní, přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy,...

Slova obsahující vod: bezdůvodná (1) bezdůvodně (5) bezdůvodných (1) doprovod (4) doprovodem (1) doprovodí (4) doprovodit (1) doprovodíte (1) doprovodu (5) důvod (9) důvodem (1) důvodu (7) evodii (1) nedoprovodil (1) nevodí (1) nevodili (1) nezávodí (1) obvodové (1) obvodu (20) odvod (3) odvodech (2) odvodů (1) odvodům (1) odvody (2) podvod (3) podvodná (1) podvodníci (1) podvodník (6) podvodníka (1) podvodníků (1) podvodníky (3) podvody (6) povodeň (6) povodni (3) povodní (1) průvod (11) průvodcem (1) průvodci (2) průvodu (3) průvody (2) přivodil (1) původ (5) původce (2) původcem (2) původem (9) původně (5) původní (10) původního (1) původních (3) původním (4) původu (2) rozvod (2) rozvodněným (1) rozvodní (2) rozvodnil (1) sladkovodní (2) sprovodit (1) úvodem (1) úvodních (1) vod (35) voda (76) vodách (12) vodám (10) vodami (7) vodě (26) vodí (4) vodil (7) vodíš (1) vodit (1) vodíte (1) vodítko (1) vodíval (2) vodnatelností (1) vodné (1) vodní (30) vodního (2) vodních (6) vodním (4) vodními (4) vodnímu (3) vodou (91) vodovod (1) vodu (119) vody (178) vyprovodí (1) vyprovodil (2) vyprovodili (1) závodit (1) závodníci (1) závodník (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |