Vnuky

Hledám varianty 'vnuky' [ vnuky (6) vnukům (2) vnuků (2) vnukovi (2) vnukové (1) vnuka (1) vnuk (5) vnuci (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 32:1...celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů...
Genesis 46:7...- Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synovévnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedl s...
Exodus 10:2...uprostřed nich konal tato znamení. Svým synůmvnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o...
Exodus 34:7...ale za nepravost otců volá k odpovědnosti synyvnuky do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k...
Deuteronomium 4:9...ze svého srdce, ale seznamuj s tím své synyvnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem...
Deuteronomium 4:25...milující Bůh! V zemi budeš plodit synyvnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si...
Deuteronomium 6:2...kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj synvnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého...
Soudců 12:14...Piratonského. Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael...
2. Samuel 9:9... co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky...
2. Samuel 9:10...obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého...
2. Samuel 16:3...k pití, budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě,"...
2. Samuel 19:25...potvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošetvnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o...
1. Letopisů 8:40...bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětívnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak...
Přísloví 13:22...je štěstí odměnou. Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko chudých...
Přísloví 17:6...člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova,...
Jeremiáš 2:9...znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním. Jeďte se podívat na středomořské ostrovy,...
Jeremiáš 27:7...národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy...
1. Timoteus 5:4...úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči...
Židům 11:24... jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |