Vnitřního

Hledám varianty 'vnitřního' [ vnitřním (3) vnitřních (1) vnitřního (14) vnitřní (21) ]. Nalezeno 36 veršù.
Exodus 28:26...ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které...
Exodus 39:19...ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které...
Numeri 25:8...vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu...
2. Samuel 18:24...a Habešana předběhl. David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány...
1. Královská 6:5...chrámové stěny, která obepínala chrámovou loďvnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé...
1. Královská 6:18... totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a...
1. Královská 6:29...tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem...
1. Královská 6:36...květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách...
1. Královská 7:12...kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král...
2. Královská 10:25...je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu...
1. Letopisů 28:11...jednotlivých budov, pokladnic, střešních komorvnitřních místností i prostoru pro slitovnici jakož i...
2. Letopisů 4:22...a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámuvnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi -...
Ester 4:11...muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi...
Ester 5:1...si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále...
Ezechiel 8:3...přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící...
Ezechiel 8:16...ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u vchodu do...
Ezechiel 10:3...vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešelvnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva...
Ezechiel 40:7...5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:9...hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po...
Ezechiel 40:19...vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu....
Ezechiel 40:23...i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány k bráně naměřil 100 loktů. Pak...
Ezechiel 40:27...jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k vnější jižní...
Ezechiel 40:28...bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné...
Ezechiel 40:30...loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.)...
Ezechiel 40:32...ornamenty a vedlo k osm schodů. Pak  vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla...
Ezechiel 40:44...dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti....
Ezechiel 41:3...loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2...
Ezechiel 41:17...od podlahy k oknům a okenicím, po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější...
Ezechiel 42:3...a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění vnějšího nádvoří...
Ezechiel 43:5...chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova sláva naplnila chrám!...
Ezechiel 44:17...a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou...
Ezechiel 44:21...budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se...
Ezechiel 44:27...se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni, ...
Ezechiel 45:19...čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce...
Ezechiel 46:1..." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale...
Efeským 1:18...a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |