Vloží

Hledám varianty 'vloží' [ vložíš (5) vložím (19) vložili (5) vložila (2) vložil (39) vloží (25) vloženo (2) vlož (14) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 4:15...sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain...
Genesis 24:2...domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při...
Genesis 24:9...tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to....
Genesis 44:1...vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohár...
Genesis 44:2...jejich vaků. A můj pohár, ten stříbrný pohárvlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem...
Genesis 47:29...Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavostvlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím...
Exodus 2:3...třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a smolouvložila dítě do . Ošatku pak vložila do rákosí u břehu...
Exodus 4:6... Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí,...
Exodus 4:7... jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si...
Exodus 25:16... nebudou z nich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k také příkrov z...
Exodus 25:21...pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu...
Exodus 28:30...před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před...
Exodus 29:3...olejem; uděláš je z jemné pšeničné moukyVložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat...
Exodus 29:10...Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do...
Exodus 29:15...vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a...
Exodus 29:19...vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho...
Exodus 29:24...zadělaný olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním...
Exodus 40:20...Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectvívložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora...
Leviticus 1:4...setkávání, aby došel zalíbení před HospodinemVloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako...
Leviticus 3:2...přivede před Hospodina samce či samici bez vadyVloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu...
Leviticus 3:8...darem jehně, přivede je před Hospodinavloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem...
Leviticus 3:13...darem kůzle, přivede je před Hospodinavloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání;...
Leviticus 4:4...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávánívloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem....
Leviticus 4:15...setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit...
Leviticus 4:24...dopustil, přinese darem kozla, samce bez vadyVloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na...
Leviticus 4:29...jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vadyVloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na...
Leviticus 4:33...přinést jehně, přivede samičku bez vadyVloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako...
Leviticus 8:8... Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban...
Leviticus 8:14...k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej...
Leviticus 8:18...k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom...
Leviticus 8:22... berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal...
Leviticus 8:27...a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to...
Leviticus 16:8...ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'...
Leviticus 16:21...a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním...
Leviticus 24:14...ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli,  vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom...
Numeri 5:18...před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou  vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí...
Numeri 6:18... znamení svého nazírského zasvěcení, vezme jevloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana...
Numeri 6:19...poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcenívloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne...
Numeri 8:10...přivedeš před Hospodina, synové Izraele na  vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar...
Numeri 8:12... aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za...
Numeri 11:17...mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel...
Numeri 19:2...vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za...
Numeri 22:38...říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu...
Numeri 23:5...na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k...
Numeri 23:12...nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou...
Numeri 23:16...Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkalvložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a...
Numeri 27:18...muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k soběvlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před...
Numeri 27:23...ho před kněze Eleazara a před celou obecvložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin...
Deuteronomium 18:18...jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi tyVložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu...
Deuteronomium 26:2...v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj BůhVlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 28:48...hladu a žízni, v nahotě a naprostém nedostatkuVloží na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z...
Deuteronomium 31:19...teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraelevlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti...
Deuteronomium 34:9...naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak...
Soudců 6:19...kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub...
1. Samuel 6:7...vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata...
1. Samuel 17:40...vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potokavložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal...
1. Královská 10:24... aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté...
1. Královská 12:4...a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého...
1. Královská 22:23...Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá...
2. Královská 11:12... Potom k nim Jojada přivedl králova synavložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a...
2. Letopisů 9:23... aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté...
2. Letopisů 10:4...a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého...
2. Letopisů 18:22...Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá...
2. Letopisů 23:11... Jojada a jeho synové pak přivedli králova synavložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a...
2. Letopisů 29:23...před krále a před celé shromáždění, aby na  vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví...
Job 8:21... Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z...
Job 38:36...ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby mraky...
Žalmy 40:4...na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří...
Žalmy 66:11...jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i...
Žalmy 89:26...s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj...
Kazatel 3:11...zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo...
Izaiáš 22:22...obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a...
Izaiáš 40:12...rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo...
Izaiáš 51:16...řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl -...
Izaiáš 59:21...Můj Duch, který je na tobě, a slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst...
Izaiáš 63:11...s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou...
Izaiáš 66:19...národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidíVložím na znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi...
Jeremiáš 1:9...vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hlevložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji...
Jeremiáš 28:14... Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi...
Jeremiáš 31:33...s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu...
Jeremiáš 32:14...kupní list i jeho nezapečetěný opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.'...
Jeremiáš 32:40...je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby ctili, aby se ode neodvrátili. S...
Ezechiel 11:19...nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám...
Ezechiel 30:24...babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy paže zpřerážím, takže před...
Ezechiel 30:25...svěšeny. Tak poznají, že jsem Hospodin,  vložím svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej...
Ezechiel 36:26...vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám...
Ezechiel 36:27...z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masaVložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se...
Ezechiel 37:6...šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůžívložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 37:14...vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můjVložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám...
Zachariáš 6:11... Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunuvlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se...
Zachariáš 9:13...nahradím! napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu...
Matouš 9:18...se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď alevlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním...
Marek 5:23... Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojďvlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s...
Marek 6:5...vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak...
Marek 7:32...hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu...
Marek 7:33...vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupuvložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom...
Marek 8:23...za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na očivložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a...
Marek 8:25...lidi - vidím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl...
Lukáš 13:13...ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala...
Jan 20:27...sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni rukuvlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit."...
Skutky 8:19...slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: "...
Skutky 9:17...tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitřvložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který...
Skutky 13:3...jsem je povolal." Po půstu a modlitbě na tedy vložili ruce a propustili je. Oni pak, vysláni Duchem...
Skutky 28:8...úplavicí. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po události začali přicházet...
Židům 8:10...s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu...
Židům 10:16...po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom...
Zjevení 17:17...požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak...

Slova obsahující vloží: nevloží (1) nevložím (2) vloží (25) vložím (19) vložíš (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |