Vlny

Hledám varianty 'vlny' [ vlny (26) vlnu (7) vlnou (3) vlně (1) vlnami (3) vlnám (1) vlnách (1) vlna (3) vln (4) ]. Nalezeno 49 veršù.
Deuteronomium 18:4...ze svého obilí, vína a oleje a prvotinyvlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil...
Deuteronomium 22:11... Neoblékej si látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si...
2. Samuel 22:5...chvály - od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy...
2. Královská 3:4...králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti...
Job 9:8... On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na...
Job 31:20...Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla...
Job 38:11...a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v životě,...
Žalmy 42:8...ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin...
Žalmy 46:4...hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž...
Žalmy 65:8... ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od...
Žalmy 88:8...propasti. Dolehlo na tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi,...
Žalmy 89:10...jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil,...
Žalmy 107:25... Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou...
Žalmy 107:29...úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily. Radovali se, když nastalo ticho, dovedl...
Žalmy 147:16...posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem. Své kroupy jak...
Přísloví 31:13...něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého životaVlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni...
Izaiáš 1:18...sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat...
Izaiáš 48:18... tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene...
Izaiáš 51:8...obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni. spravedlnost ale trvá navěky,...
Izaiáš 51:15...Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil...
Izaiáš 57:20...jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro...
Jeremiáš 5:22... věčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůževlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid však srdce...
Jeremiáš 6:23...jsou krutí a soucit neznají, burácejí jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do...
Jeremiáš 31:35...světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li...
Jeremiáš 50:42...krutí a soucit neznají, burácejí jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do...
Jeremiáš 51:42...mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá...
Jeremiáš 51:55...ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho hřmotVlny útočníků hučí jak množství vod, burácejí jako hrom!...
Ezechiel 26:3...Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou...
Ezechiel 27:18...bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí...
Ezechiel 34:3...se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh jítevlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se...
Daniel 7:9... Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola -...
Ozeáš 2:7... kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním...
Ozeáš 2:11...a v době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnu i svůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy...
Jonáš 2:4...vír. Pohřben jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na nespočineš...
Abakuk 3:10...přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před...
Zachariáš 10:11...nepostačí. Budou procházet mořem soužení, mořské vlny však budou sraženy; vyschne i Nil a jeho hlubiny!...
Matouš 8:24...Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a...
Matouš 8:26...řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítrvlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo...
Matouš 8:27...je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítrvlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do...
Matouš 14:24...zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti . Krátce před svítáním se...
Marek 4:37...jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouřeVlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. On ale...
Marek 4:39...Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid....
Marek 4:41...se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítrvlny!" Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského...
Lukáš 8:24... mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?"...
Skutky 27:41...se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval...
Židům 9:19...Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid se...
Jakub 1:6... Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. nikdo takový...
Juda 1:13...ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež...
Zjevení 1:14...zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |