Vlastnictvím

Hledám varianty 'vlastnictvím' [ vlastnictvím (8) vlastnictví (43) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 17:8...tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty...
Genesis 23:18...pole - to vše tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí...
Genesis 23:20...je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl stařec...
Genesis 48:4...a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří...
Leviticus 14:34...vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi dopustím ránu...
Leviticus 25:10...vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý...
Leviticus 25:13... V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek...
Leviticus 25:25...z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí...
Leviticus 25:27...tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho...
Leviticus 25:28...pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě,...
Leviticus 25:33... Domy levitů v jejich městech jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k...
Leviticus 25:34...nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří,...
Leviticus 25:41...jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí sevlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci,...
Leviticus 25:45...kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako...
Leviticus 25:46...Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své...
Numeri 27:4...jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich...
Numeri 27:7...mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce...
Numeri 32:5...nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán."...
Numeri 32:22... Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti...
Numeri 32:29...před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako...
Numeri 32:30...s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi...
Numeri 32:32...před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým...
Numeri 35:8...osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jimvlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího...
Deuteronomium 2:5...nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu,...
Deuteronomium 2:9...a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům...
Deuteronomium 2:19...a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví synům...
Deuteronomium 3:20...Bůh, dává za Jordánem, tehdy se vrátíte každývlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát...
Deuteronomium 19:14...v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek, se...
Deuteronomium 32:49... a pohleď na kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak...
Jozue 12:6...a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene...
Jozue 12:7...k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i...
Jozue 21:12... Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy...
1. Letopisů 7:28...syn Nun a jeho syn Jozue. Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi,...
Nehemiáš 5:13...slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto zůstane vytřesen a prázdný." Celé...
Nehemiáš 11:20...Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod...
Job 41:3...vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a...
Žalmy 2:8...země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak...
Žalmy 50:11...všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří...
Ezechiel 25:4... když šli do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u tebe a postaví...
Ezechiel 25:10...a Kiriatajim. Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude...
Ezechiel 44:28...dědictví jsem . Nedáte jim v Izraeli žádné vlastnictví; jejich vlastnictví jsem . Budou jíst moučné...
Ezechiel 45:8...kmenových podílů. Toto území bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci nebudou utiskovat můj lid;...
Ezechiel 46:16...i jeho potomkům a zůstane jim to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze...
Ezechiel 46:18...podílu lidu, nesmí je vytlačovat z jejich vlastnictví. Svým synům dědictví z vlastního majetku,...
Skutky 7:5...za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a jeho semeni po něm. I když byl ještě...
Efeským 1:14...našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! Proto také od chvíle, kdy...
1. Petr 2:9... královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |