Vlastní

Hledám varianty 'vlastní' [ vlastnímu (11) vlastními (15) vlastníma (15) vlastním (42) vlastních (24) vlastního (24) vlastní (301) ]. Nalezeno 405 veršù.
Genesis 15:4...tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a...
Genesis 30:30...požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic...
Genesis 30:40...všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoli...
Genesis 31:18...stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke...
Genesis 36:43...jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob...
Genesis 40:5...měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každývlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na...
Genesis 41:11...měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli senvlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík,...
Genesis 42:4...Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž:...
Genesis 44:21...řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže...
Genesis 45:12...ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi...
Genesis 46:4... odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit...
Genesis 47:6...zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba....
Genesis 49:30...Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru...
Genesis 50:13...Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do...
Exodus 6:7...paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem...
Exodus 34:9...naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této...
Leviticus 7:20...jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž...
Leviticus 7:30... ze své pokojné oběti přinese Hospodinu darVlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese...
Leviticus 19:34...žijícímu mezi vámi se budete chovat jakovlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami byli...
Leviticus 21:3... otci, synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však...
Leviticus 22:3...Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z ...
Leviticus 26:29...za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše...
Leviticus 26:39... pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat. Potom...
Numeri 27:3...Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet...
Numeri 35:28... Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro...
Deuteronomium 2:12...na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru,...
Deuteronomium 3:21...přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil...
Deuteronomium 4:3...Hospodina, svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru....
Deuteronomium 4:9...a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech...
Deuteronomium 7:19...Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou...
Deuteronomium 8:17...si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na...
Deuteronomium 10:21... To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe...
Deuteronomium 11:7...i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které...
Deuteronomium 13:7... tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo...
Deuteronomium 23:24...hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to...
Deuteronomium 24:16...za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka...
Deuteronomium 28:32... zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidemvlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš...
Deuteronomium 28:53... sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer, které...
Deuteronomium 29:2...se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké...
Deuteronomium 32:9... Hospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé...
Deuteronomium 33:7... k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl:...
Deuteronomium 33:9... O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano...
Deuteronomium 34:4...ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi,...
Jozue 22:4... jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův...
Jozue 22:9...zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu...
Jozue 24:7...temnotu, přihnal na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po...
Soudců 9:17...si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste...
Soudců 12:3... Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je...
Růt 4:6..."Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za...
1. Samuel 2:9...opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci...
1. Samuel 8:20... jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy...
1. Samuel 19:5... Naopak, velmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin...
1. Samuel 22:8...všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáhne s Jišajovým synem. Nikdo nelituje....
1. Samuel 24:11...se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou....
1. Samuel 25:26...Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému...
1. Samuel 28:21... tvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos žádal. Teď tedy...
2. Samuel 1:16...předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavuVlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil...
2. Samuel 4:11...zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho...
2. Samuel 7:22...jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný...
2. Samuel 12:11...Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je...
2. Samuel 16:11...a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec....
2. Samuel 18:12...syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a...
2. Samuel 18:13...mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses...
1. Královská 7:1...všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu...
1. Královská 8:15..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou...
1. Královská 8:24...Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slibVlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak...
1. Královská 8:51...se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed ...
1. Královská 8:53... Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého služebníka...
1. Královská 10:7...pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi...
1. Královská 15:15...do Hospodinova chrámu svaté dary svého otcevlastní svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty. Mezi...
2. Královská 6:22...ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim...
2. Královská 7:2...copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat...
2. Královská 7:19...a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v...
2. Královská 12:19...judských králů Jošafata, Jehorama a Achaziáše, i vlastní zasvěcené dary a všechno zlato, které se našlo v...
2. Královská 12:21...judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do...
2. Královská 13:5...z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu...
2. Královská 14:6...za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí....
2. Královská 16:3...David, ale řídil se způsoby izraelských králůVlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných...
2. Královská 17:29...si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které...
2. Královská 17:32...pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve...
2. Královská 17:33... Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli...
2. Královská 20:18...nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci...
2. Královská 21:6...oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se...
2. Královská 21:23...se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi...
1. Letopisů 15:15...Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ...
1. Letopisů 17:20...jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný...
2. Letopisů 6:4..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou...
2. Letopisů 6:15...Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slibVlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak...
2. Letopisů 9:6...pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé...
2. Letopisů 11:15...synům upřel Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata,...
2. Letopisů 15:18...chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další předměty. do...
2. Letopisů 21:13...jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže,...
2. Letopisů 22:4...jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totižvlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu...
2. Letopisů 25:4...za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle...
2. Letopisů 25:11...domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel...
2. Letopisů 26:16... získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a...
2. Letopisů 28:3...baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinomvlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů...
2. Letopisů 29:8...příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a...
2. Letopisů 32:21...s ostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiáše...
2. Letopisů 33:6...oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom. Věštil, čaroval,...
2. Letopisů 33:24...dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi...
2. Letopisů 35:7...velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vševlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali...
Ezdráš 3:12...původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí...
Nehemiáš 11:3...městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levité, chrámoví...
Ester 1:22... Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž...
Ester 2:7...smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se...
Ester 2:15... strýce Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to,...
Job 6:27...mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovalivlastního přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás...
Job 13:14... co se stát. Proč kůži na trh nosit chcivlastní život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl...
Job 15:6... Tvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují  vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel...
Job 17:5...Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro všechny udělal...
Job 18:4...tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět?...
Job 18:7...svíce uhasne. Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní záměry ho porazí. Nohama zaplete se do sítě, do oka...
Job 19:13...val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají....
Job 19:17...Můj dech je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se...
Job 19:27... ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou...
Job 20:7...k nebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí...
Job 20:10...obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudákyvlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl...
Job 20:20... Svoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by pohltil, nepotrvá...
Job 21:20...odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám!...
Job 31:36...žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své...
Job 33:8...a neměj strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v přítomnosti...
Job 36:12... Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si...
Job 37:20... že chci promluvit? Chce si někdo říkatvlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když...
Job 40:14... sám pak budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní pravice! Jen se na behemota podívej, stejně jako...
Job 42:5...jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu a popelu...
Žalmy 9:17... Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí...
Žalmy 10:3...chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí,...
Žalmy 10:14...Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný...
Žalmy 17:10... před smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně mluvili....
Žalmy 19:13...dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů očisti! Zbav...
Žalmy 35:13... když oni churavěli, pytlovinou jsem se odívalvlastní duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací...
Žalmy 38:6...rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno!  vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou a...
Žalmy 40:16...se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se...
Žalmy 44:2...zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši...
Žalmy 44:3...v jejich dnech, v těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils...
Žalmy 44:4...rozdrtils národy, a je jsi rozplodil. Svým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli...
Žalmy 44:7...drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi...
Žalmy 49:7...obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého bohatství. Jeden...
Žalmy 52:3...do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdinovlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš...
Žalmy 59:13...Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby,...
Žalmy 60:5...tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadáVlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás...
Žalmy 69:9...ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem...
Žalmy 70:4...se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však...
Žalmy 73:6...náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučností, mají víc,...
Žalmy 85:3...jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen...
Žalmy 89:34...ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu nikdy neporuším, co...
Žalmy 91:8... tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu...
Žalmy 94:23... On jejich zvrácenost na obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je...
Žalmy 101:2...cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy...
Žalmy 132:11...přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji...
Žalmy 140:10...Ti, kdo obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé,...
Žalmy 141:10...těch zločinců! Ničemové padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm Davidův....
Přísloví 1:18... Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk...
Přísloví 1:19... Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá...
Přísloví 1:31...jen pohrdli, proto snědí, co si navařilivlastními plány se nasytí! Omezenci zajdou na vlastní...
Přísloví 1:32...vlastními plány se nasytí! Omezenci zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo...
Přísloví 3:5...svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on...
Přísloví 5:15...na očích všem, uprostřed obce své!" Pij voduvlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé...
Přísloví 5:22... Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v...
Přísloví 6:2...někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dalvlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi...
Přísloví 8:36...se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem." ...
Přísloví 10:21...spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání obohacuje bez...
Přísloví 11:5...před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnémuvlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání...
Přísloví 11:6...srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivévlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou...
Přísloví 11:24...- a ještě bohatne, jiný škudlí běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné...
Přísloví 11:29... spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému...
Přísloví 12:14...trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidívlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen,...
Přísloví 14:10...ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům...
Přísloví 14:32... kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je jeho poctivost. V...
Přísloví 15:20...dlážděná. Moudrý syn dělá otci radost, tupecvlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší každá hloupost,...
Přísloví 15:27...slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít....
Přísloví 15:32...bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou...
Přísloví 16:22...dodají. Pramen života ten, kdo rozumvlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží...
Přísloví 16:26...ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho...
Přísloví 18:1...vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jenvlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak...
Přísloví 18:13...dřív, než vyslechne, hloupost projevujevlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený...
Přísloví 18:20... Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i...
Přísloví 19:3... zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč...
Přísloví 19:16... zůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo...
Přísloví 20:6...hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby...
Přísloví 21:7...marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli. Cesta...
Přísloví 21:25...zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom...
Přísloví 22:27... nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné...
Přísloví 25:7...před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis...
Přísloví 26:11...najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vracívlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomost....
Přísloví 27:2...ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen...
Přísloví 27:9...kadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do...
Přísloví 28:10...neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká...
Přísloví 28:26...sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude...
Přísloví 29:23...různice, kdo je vznětlivý, hřeší veliceVlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha,...
Přísloví 31:16...úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla,...
Přísloví 31:18...do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci....
Kazatel 5:12...sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství...
Kazatel 7:22...kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často...
Kazatel 10:12...svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po ...
Kazatel 11:9...vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však...
Píseň 1:6...hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsem. Pověz mi ty, kterého z...
Izaiáš 2:8...koní a vozů bezpočtu. Jejich země je plná modelvlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je...
Izaiáš 3:6... Člověk tehdy popadne svého bratra, někohovlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej...
Izaiáš 4:1...se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen se...
Izaiáš 5:17...ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlata....
Izaiáš 6:5...uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně...
Izaiáš 9:19...nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravo, zůstal hladový, hltal...
Izaiáš 10:13...to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí - vždyť...
Izaiáš 14:1... znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí se k...
Izaiáš 14:20... neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni!...
Izaiáš 19:13...jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve...
Izaiáš 30:20...Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva,...
Izaiáš 30:21...oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo dolevavlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po...
Izaiáš 33:11...Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní...
Izaiáš 33:17...mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do...
Izaiáš 39:7...nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci...
Izaiáš 48:3...zástupů: Předem jsem oznamoval věci minulévlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a staly...
Izaiáš 48:13...jsem - jsem ten první a jsem i poslední.  vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla;...
Izaiáš 49:15...snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucitvlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, ...
Izaiáš 49:26...děti zachráním! Ty, kdo utiskovali, jejich vlastním masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem...
Izaiáš 50:11...a pořizujete si pochodně, choďte si ve světle vlastního ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z ruky...
Izaiáš 52:8...volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu...
Izaiáš 58:7...nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečnývlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne...
Izaiáš 59:12...je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše provinění, uznáváme své...
Izaiáš 59:16...zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se...
Izaiáš 63:5... zhrozil jsem se, že v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní prchlivostí...
Izaiáš 65:2...k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář,...
Jeremiáš 5:31...Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete...
Jeremiáš 7:6...místě prolévat nevinnou krev a nebudete vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít,...
Jeremiáš 7:19...? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebevlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle,...
Jeremiáš 7:31...Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece nepřikázal,...
Jeremiáš 9:3... praví Hospodin. Před bližním se měj na pozoruvlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti bratři jsou totiž...
Jeremiáš 9:18...to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte,...
Jeremiáš 12:6...pokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili;...
Jeremiáš 15:11...mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás...
Jeremiáš 17:4...hříchu páchanému po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal....
Jeremiáš 18:12...na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a...
Jeremiáš 19:5...také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim přece...
Jeremiáš 19:9... jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich vlastních dcer. V tom zoufalém...
Jeremiáš 23:36... protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha,...
Jeremiáš 25:7...jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme popouzeli svými výtvory. Nuže,...
Jeremiáš 25:30...na výsostech, burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo víno lisují,...
Jeremiáš 26:11...přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu...
Jeremiáš 29:25..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzalémě a knězi...
Jeremiáš 31:30...a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny, budou trnout...
Jeremiáš 32:4... se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde...
Jeremiáš 32:30...Ano, synové Izraele pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo...
Jeremiáš 34:3...a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš...
Jeremiáš 44:9...judských králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní zločiny a zločiny svých žen - na to, co se dělo v...
Pláč 4:10...co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen...
Pláč 4:20...na nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme...
Pláč 5:4...jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovyVlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit....
Ezechiel 11:15...Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou...
Ezechiel 12:7...sbalený jako do vyhnanství, k večeru jsem se vlastníma rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci...
Ezechiel 13:2...prorokování. Řekni těm, kteří prorokují své vlastní představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví...
Ezechiel 13:3...Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli,...
Ezechiel 13:17...proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní představy, a prorokuj proti nim. Řekni: Tak praví...
Ezechiel 13:18...pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte před mým lidem za...
Ezechiel 14:16... byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale...
Ezechiel 14:18... byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe....
Ezechiel 14:20...byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností...
Ezechiel 16:6... jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Jak jsi tam ležela ve...
Ezechiel 16:57...do úst jako přísloví, než došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale vysmívají Edomky i...
Ezechiel 22:11...ohavnost s manželkou svého bližního, tchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestru, dceru vlastního...
Ezechiel 23:29... aby se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti to způsobila, protože jsi...
Ezechiel 28:18... viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl...
Ezechiel 30:24...zemích. Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy paže zpřerážím...
Ezechiel 36:12...Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím. nikdy...
Ezechiel 36:13...o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidi a připravuje vlastní národ o děti,' proto nebudeš požírat lidi a...
Ezechiel 36:17..."Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich...
Ezechiel 46:5...přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní...
Ezechiel 46:7...býčku a efu mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude...
Ezechiel 46:11...býčku a efa mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když bude...
Ezechiel 46:18...z jejich vlastnictví. Svým synům dědictvívlastního majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl vyháněn ze...
Daniel 4:27...paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke...
Daniel 8:24...a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše,...
Daniel 9:18...město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane,...
Daniel 11:9...krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. Synové severního krále potom povstanou k...
Daniel 11:19...oplatí. Proto se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč. Jeho...
Ozeáš 4:5...a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes...
Ozeáš 7:7...plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají; jejich králové se všichni hroutí,...
Ozeáš 8:4...velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlatévlastní záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem...
Ozeáš 10:6...jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanbenvlastní plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i jeho král...
Ozeáš 10:13... živili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti...
Ozeáš 14:4...na koních. Nebudeme nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!"...
Micheáš 5:12... Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty...
Micheáš 6:7...Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupekvlastního potomka za hřích duše své? Oznámil ti, člověče,...
Micheáš 7:6...své tchyni vzdoruje - člověk nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha -...
Micheáš 7:10...říkával: "Kdepak je Hospodin, ten tvůj Bůh?" Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na ulicích...
Abakuk 2:10...hnízdo postavil, unikl z dosahu všech neštěstíVlastnímu domu jsi hanbu připravil, když jsi kosil mnohé...
Abakuk 2:18...vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří...
Zachariáš 11:5...‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani nebudu šetřit...
Zachariáš 13:3...prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově...
Malachiáš 1:5...na nějž se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo...
Matouš 6:34... Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďte,...
Matouš 7:3...vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru:...
Matouš 7:5...v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trámvlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka...
Matouš 10:36...proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než ,...
Matouš 12:37...řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy...
Matouš 17:25...vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl...
Marek 6:4...jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na...
Marek 7:9...zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli...
Lukáš 2:35... Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha...
Lukáš 6:41...že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru:...
Lukáš 6:42...ti vytáhnu z oka třísku,' když nevidíš trám ve vlastním oku? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního...
Lukáš 6:44... není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se...
Lukáš 7:38...u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzamivlastními vlasy je utírala; líbala mu nohy a mazala je...
Lukáš 14:26...ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten...
Lukáš 18:9...Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl...
Lukáš 19:22...nezasel.' Král mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný...
Lukáš 21:16...žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovatvlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás...
Jan 1:11...skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho...
Jan 5:18...rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim...
Jan 5:43... a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli...
Jan 7:18...sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal,...
Jan 8:44...pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám...
Jan 18:31... "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli...
Skutky 2:6...ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti...
Skutky 2:30...mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v...
Skutky 3:12...divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí?...
Skutky 4:32...srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové...
Skutky 7:19...národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní novorozence, aby nepřežili. V době se narodil...
Skutky 7:21... vzala si ho faraonova dcera a vychovala ho jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti...
Skutky 15:14...poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je...
Skutky 20:28... abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví...
Skutky 24:4... abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento muž je nesmírně nebezpečný...
Skutky 27:19...dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala...
Skutky 28:30... Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli...
Římanům 2:15...srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. Takto...
Římanům 3:25...ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti...
Římanům 8:3...těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké ...
Římanům 8:32...je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám...
Římanům 10:3...neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali Boží. Kristus...
Římanům 11:24...oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy? Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto...
Římanům 11:25...o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud...
Římanům 12:16...sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem. všichni...
Římanům 14:4...jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej...
Římanům 14:5...někoho je den jako den. Každý je přesvědčenvlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , ...
Římanům 16:4...v Kristu Ježíši, kteří pro nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen , ale i všechny...
1. Korintským 1:21...se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí...
1. Korintským 2:11...Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My...
1. Korintským 3:8... kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží...
1. Korintským 4:3...znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem...
1. Korintským 4:12... chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domovVlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají,...
1. Korintským 5:1...ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději...
1. Korintským 6:8...netrpíte škodu? Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že nespravedliví nebudou...
1. Korintským 6:18...se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha...
1. Korintským 7:7...všichni byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám...
1. Korintským 9:7...právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny?...
1. Korintským 9:17...a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělalvlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však neplním...
1. Korintským 10:24...smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu nejdevlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. Jezte,...
1. Korintským 10:33... vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. ...
1. Korintským 11:21... není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak...
1. Korintským 11:29... že jde o Pánovo tělo, takový a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a...
1. Korintským 13:3...nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dalvlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k...
1. Korintským 15:38...tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské,...
1. Korintským 16:21...svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet....
2. Korintským 4:10...býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem...
2. Korintským 6:13... kdo potlačuje své city k nám. Řeknu vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy. Nespřahejte...
2. Korintským 8:3...v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, ževlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně...
2. Korintským 8:17...naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jdevlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si,...
2. Korintským 13:7...špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat správně...
Galatským 6:4...není, ten si něco nalhává. Každý posoudí své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává...
Galatským 6:5...a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše...
Galatským 6:11... PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat...
Efeským 1:5...abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás...
Efeským 2:15...v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovalaVlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající...
Efeským 4:28...krást a začne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl podělit s tím, kdo nouzi...
Efeským 5:28... Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo...
Efeským 5:29...ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak...
Filipským 2:30...Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny. Dále...
Filipským 3:9...hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou,...
Koloským 2:18...zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo,...
Koloským 4:18...Pánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na vězení. Milost s vámi. ...
1. Tesalonickým 2:8...vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři,...
1. Tesalonickým 4:11...žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k...
2. Tesalonickým 3:17...Pán s vámi všemi. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE...
1. Timoteus 1:2... a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovivlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od...
1. Timoteus 3:5...vychované děti. (Když se někdo neumí postaratvlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí...
1. Timoteus 5:4...se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu...
1. Timoteus 5:8... Kdo se nestará o své blízké, a zvláštěvlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi...
2. Timoteus 1:9...povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši...
2. Timoteus 3:6...rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, které se...
2. Timoteus 4:3...lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat...
Titus 1:4...našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovivlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a...
Titus 1:12...rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie...
Filemon 1:12...tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém...
Filemon 1:19...dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat,...
Židům 5:3...musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho...
Židům 7:27...tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal...
Židům 9:12... a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li...
Židům 12:7...to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jakovlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou...
Židům 12:10...krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti....
Židům 13:12...trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho...
Jakub 1:14...je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích,...
Jakub 1:26...myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k...
Jakub 4:3... protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se...
1. Petr 2:16...ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte,...
1. Petr 2:20...Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to...
2. Petr 1:20...vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklovlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z...
2. Petr 2:12... Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí - odplata za jejich špatnost je...
2. Petr 3:3...dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: "Co je s tím slibem o...
2. Petr 3:16...srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidévlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vy,...
1. Jan 1:1... Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se...
1. Jan 3:20...své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce...
Juda 1:13...a vykořeněné, divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen...
Juda 1:16..." To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví...
Zjevení 1:5... který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu...

Slova obsahující vlastní: nepřivlastní (1) nevlastní (1) nevlastního (1) nevlastních (1) vlastní (301) vlastnící (1) vlastního (24) vlastních (24) vlastním (42) vlastníma (15) vlastními (15) vlastnímu (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |