Vlasti

Hledám varianty 'vlasti' [ vlasti (30) vlast (2) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 11:28...Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach....
Genesis 24:7...Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z  vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem...
Genesis 31:13... Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě...
2. Samuel 15:19...krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl...
1. Královská 10:13...se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata...
1. Královská 11:21...i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do  vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že...
1. Královská 22:36...neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho...
2. Královská 3:27...tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou...
2. Královská 25:21...nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše...
2. Letopisů 9:12...se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata...
Jeremiáš 4:20...Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena.  vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho...
Jeremiáš 12:14...svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z jejich vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten vykořením spolu s nimi....
Jeremiáš 12:15...zpět, každého do jeho dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou...
Jeremiáš 16:15...kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho...
Jeremiáš 23:8...kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně...
Jeremiáš 27:10...vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který...
Jeremiáš 31:17...potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem...
Jeremiáš 42:12...takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 52:27...nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl...
Ezechiel 20:40...Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a...
Ezechiel 34:13... shromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a...
Ezechiel 34:27...vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, ...
Ezechiel 36:24...vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší...
Ezechiel 37:21...je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným...
Ezechiel 39:28...vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich nenechám ve vyhnanství. před...
Joel 4:6...lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátili z míst, kam...
Matouš 13:57...jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal...
Marek 6:4...odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl...
Jan 4:44...Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali...
Skutky 26:4... jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v  vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají odedávna a kdyby...
Židům 11:14... Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece...
Židům 11:16...dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |