Vlast

Hledám varianty 'vlast' [ vlasti (30) vlast (2) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 11:28...Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach....
Genesis 24:7...Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z  vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem...
Genesis 31:13... Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě...
2. Samuel 15:19...krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl...
1. Královská 10:13...se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata...
1. Královská 11:21...i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do  vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že...
1. Královská 22:36...neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho...
2. Královská 3:27...tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou...
2. Královská 25:21...nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše...
2. Letopisů 9:12...se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata...
Jeremiáš 4:20...Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena.  vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho...
Jeremiáš 12:14...svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z jejich vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten vykořením spolu s nimi....
Jeremiáš 12:15...zpět, každého do jeho dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou...
Jeremiáš 16:15...kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho...
Jeremiáš 23:8...kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně...
Jeremiáš 27:10...vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který...
Jeremiáš 31:17...potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem...
Jeremiáš 42:12...takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 52:27...nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl...
Ezechiel 20:40...Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a...
Ezechiel 34:13... shromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a...
Ezechiel 34:27...vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, ...
Ezechiel 36:24...vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší...
Ezechiel 37:21...je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným...
Ezechiel 39:28...vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich nenechám ve vyhnanství. před...
Joel 4:6...lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátili z míst, kam...
Matouš 13:57...jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal...
Marek 6:4...odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl...
Jan 4:44...Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali...
Skutky 26:4... jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v  vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají odedávna a kdyby...
Židům 11:14... Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece...
Židům 11:16...dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se...

Slova obsahující vlast: nepřivlastní (1) nepřivlastnil (1) nepřivlastňuje (2) nevlastněte (1) nevlastní (1) nevlastního (1) nevlastních (1) nevlastnili (1) přivlastnil (1) přivlastnili (1) přivlastnit (1) přivlastňuje (1) vlast (2) vlasti (30) vlastně (18) vlastní (301) vlastnící (1) vlastnictví (43) vlastnictvím (8) vlastního (24) vlastních (24) vlastnil (2) vlastnili (2) vlastním (42) vlastníma (15) vlastními (15) vlastnímu (11) vlastnit (4) vlastnoručně (2) vlastnoručním (1) vlastnoručnímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |