Vlasů

Hledám varianty 'vlasů' [ vlasy (37) vlasů (2) vlas (3) ]. Nalezen 41 verš.
Leviticus 10:6...synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste...
Leviticus 13:40...vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu...
Leviticus 13:41...temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale...
Leviticus 13:45...bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!'...
Leviticus 14:9... Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupenívlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupení. Vypere si...
Leviticus 19:27...se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte...
Leviticus 21:10...roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvému...
Numeri 5:18...Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí  vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež je...
Numeri 6:5...doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatývlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého...
Numeri 6:18... Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží...
Soudců 16:22...a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenemVlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst....
1. Samuel 14:45...To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!"...
2. Samuel 14:11...živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?"...
2. Samuel 14:26... k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože...
2. Samuel 18:9...větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi...
Ezdráš 9:3... roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal...
Nehemiáš 13:25...zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery...
Žalmy 40:13... že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž ,...
Žalmy 69:5... kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit,...
Píseň 4:1...Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby...
Píseň 6:5...odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé...
Jeremiáš 7:29... v ústech ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl...
Ezechiel 5:1...ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. ...
Ezechiel 8:3...kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění ...
Ezechiel 32:10...tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se...
Ezechiel 44:20...lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli mají vejít do...
Daniel 3:27...viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic...
Daniel 4:30...býk a tělo měl mokré od rosy, mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. ,...
Daniel 7:9...a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníhvlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí...
Matouš 5:36...ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno'...
Matouš 10:30...vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho...
Lukáš 7:38...u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzamivlastními vlasy je utírala; líbala mu nohy a mazala je...
Lukáš 7:44...ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem...
Lukáš 12:7...zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho...
Jan 11:2...pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly...
Jan 12:3...nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníků,...
Skutky 18:18...si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do...
1. Korintským 11:14...neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou...
1. Korintským 11:15...dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako pokrývka. Pokud se o...
Zjevení 1:14...rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásemVlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči...
Zjevení 9:8...zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |