Vlas

Hledám varianty 'vlas' [ vlasy (37) vlasů (2) vlas (3) ]. Nalezen 41 verš.
Leviticus 10:6...synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste...
Leviticus 13:40...vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu...
Leviticus 13:41...temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale...
Leviticus 13:45...bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!'...
Leviticus 14:9... Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupenívlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupení. Vypere si...
Leviticus 19:27...se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte...
Leviticus 21:10...roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvému...
Numeri 5:18...Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí  vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež je...
Numeri 6:5...doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatývlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého...
Numeri 6:18... Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží...
Soudců 16:22...a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenemVlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst....
1. Samuel 14:45...To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!"...
2. Samuel 14:11...živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?"...
2. Samuel 14:26... k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože...
2. Samuel 18:9...větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi...
Ezdráš 9:3... roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal...
Nehemiáš 13:25...zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery...
Žalmy 40:13... že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž ,...
Žalmy 69:5... kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit,...
Píseň 4:1...Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby...
Píseň 6:5...odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé...
Jeremiáš 7:29... v ústech ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl...
Ezechiel 5:1...ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. ...
Ezechiel 8:3...kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění ...
Ezechiel 32:10...tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se...
Ezechiel 44:20...lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli mají vejít do...
Daniel 3:27...viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic...
Daniel 4:30...býk a tělo měl mokré od rosy, mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. ,...
Daniel 7:9...a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníhvlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí...
Matouš 5:36...ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno'...
Matouš 10:30...vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho...
Lukáš 7:38...u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzamivlastními vlasy je utírala; líbala mu nohy a mazala je...
Lukáš 7:44...ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem...
Lukáš 12:7...zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho...
Jan 11:2...pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly...
Jan 12:3...nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníků,...
Skutky 18:18...si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do...
1. Korintským 11:14...neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou...
1. Korintským 11:15...dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako pokrývka. Pokud se o...
Zjevení 1:14...rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásemVlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči...
Zjevení 9:8...zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly...

Slova obsahující vlas: navlas (1) nepřivlastní (1) nepřivlastnil (1) nepřivlastňuje (2) nevlastněte (1) nevlastní (1) nevlastního (1) nevlastních (1) nevlastnili (1) přivlastnil (1) přivlastnili (1) přivlastnit (1) přivlastňuje (1) vlas (3) vlast (2) vlasti (30) vlastně (18) vlastní (301) vlastnící (1) vlastnictví (43) vlastnictvím (8) vlastního (24) vlastních (24) vlastnil (2) vlastnili (2) vlastním (42) vlastníma (15) vlastními (15) vlastnímu (11) vlastnit (4) vlastnoručně (2) vlastnoručním (1) vlastnoručnímu (1) vlasů (2) vlasy (37)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |