Vladař

Hledám varianty 'vladař' [ vladařům (3) vladařů (2) vladaři (9) vladaře (3) vladař (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 5:3...- veleben budiž Hospodin! Slyšte to, královévladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám, Hospodinu,...
1. Samuel 6:18...všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou obec. Onen...
Žalmy 76:13...v okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro...
Přísloví 8:15...jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci...
Přísloví 31:4... ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno pítvladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na...
Kazatel 10:4...všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví i chyby...
Izaiáš 14:5...skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež...
Izaiáš 14:9...tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů....
Jeremiáš 46:25...faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři; zúčtuji s faraonem i s těmi, kdo v něj doufají....
Jeremiáš 51:46... jiná napřesrok - že v zemi vládne násilívladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy...
Ezechiel 19:11... Vyrostly na silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a...
Ezechiel 19:14... Nezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k truchlení." ...
Ezechiel 32:30... kdo klesli do jámy. Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou...
Abakuk 1:10... Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násep a dobudou ji...
Zachariáš 10:4...kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele...
Malachiáš 1:8...to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne přízní, praví...
Skutky 25:26... Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho přivedl před vás a zvláště...

Slova obsahující vladař: vladař (1) vladaře (3) vladaři (9) vladařů (2) vladařům (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |