Vládu

Hledám varianty 'vládu' [ vlády (91) vládu (12) vládou (2) vládě (1) vládám (2) vláda (20) ]. Nalezeny 123 verše.
1. Královská 2:12...otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou...
1. Královská 2:46...a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem,...
1. Královská 6:1...(což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova...
1. Královská 9:19... v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Emorejců, Chetejců...
1. Královská 10:27...do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako...
1. Královská 15:1...začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou kralovat...
1. Královská 22:47...zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam...
2. Královská 8:16...se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za...
2. Královská 13:22...Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a...
2. Královská 15:29... syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král...
2. Královská 17:6...a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie....
2. Královská 18:9...věží po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna...
2. Královská 18:10...je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský...
2. Královská 22:3...se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova, syna...
2. Královská 24:12...vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny...
2. Královská 25:1...dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král...
2. Královská 25:8... Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do...
1. Letopisů 29:27... syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v...
1. Letopisů 29:30...Slovech vidoucího Gáda, stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se přihodilo jemu, Izraeli...
2. Letopisů 1:1... Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a obdařil ho...
2. Letopisů 1:15...do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů...
2. Letopisů 3:2...druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám...
2. Letopisů 7:18...tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte...
2. Letopisů 9:27...filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako...
2. Letopisů 13:1...jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 13:20...vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš...
2. Letopisů 15:19...a další předměty. do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova...
2. Letopisů 16:12...a izraelských králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své...
2. Letopisů 17:7...výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše,...
2. Letopisů 29:3...otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je....
2. Letopisů 29:19... Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou...
2. Letopisů 34:3...se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce...
2. Letopisů 34:8...se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana,...
2. Letopisů 34:33...Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých...
Ezdráš 4:5...od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského krále Dareia...
Ezdráš 4:6...rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na...
Ezdráš 4:7...Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem a...
Ezdráš 4:24...Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn...
Ezdráš 5:13... Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté...
Ezdráš 6:3...tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je...
Ezdráš 6:15...dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní...
Ezdráš 7:1...Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále Artaxerxe, přišel Ezdráš, syn Serajáše...
Ezdráš 8:1...vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů...
Ester 1:3...paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany...
Ester 2:16... kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla...
Job 25:2...Šuchský mu na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad...
Job 35:9...smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh,...
Žalmy 8:7...jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy,...
Žalmy 45:7...trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto...
Přísloví 12:24...křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti člověka...
Přísloví 19:10... Tupci nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat,...
Izaiáš 1:1...a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše....
Izaiáš 7:1...je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova,...
Izaiáš 9:5...dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec...
Izaiáš 9:6... Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na...
Jeremiáš 1:2...v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo...
Jeremiáš 1:3... dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do konce...
Jeremiáš 25:1...dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první...
Jeremiáš 26:1...žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, přišlo od...
Jeremiáš 27:1...do rukou lidu, který ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal...
Jeremiáš 28:1...téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok...
Jeremiáš 32:1...Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok...
Jeremiáš 36:1...by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal...
Jeremiáš 36:9...slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro...
Jeremiáš 39:1...došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému...
Jeremiáš 39:2...dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli...
Jeremiáš 45:1... synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do...
Jeremiáš 46:2...na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, babylonský...
Jeremiáš 49:34...smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o...
Jeremiáš 51:59...krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí,...
Jeremiáš 52:4...dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král...
Jeremiáš 52:5... Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě...
Jeremiáš 52:12... Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do...
Jeremiáš 52:28...odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel...
Jeremiáš 52:29...roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce...
Jeremiáš 52:30...Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů....
Daniel 1:1...bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému...
Daniel 2:1...do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak, že...
Daniel 3:33...jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! , Nabukadnezar, jsem žil...
Daniel 4:19... tvá mohutnost rostla, dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého...
Daniel 4:23... že své království znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji...
Daniel 4:31...a chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními....
Daniel 6:27...trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on...
Daniel 6:29...zachránil ze spárů lvích! A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním...
Daniel 7:14... před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé,...
Daniel 8:1...jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další vidění, jež...
Daniel 9:2...království - nuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova...
Ozeáš 1:1...Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a...
Amos 1:1...pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma,...
Micheáš 1:1...Hospodinovo, které dostal Micheáš Morešetský za vlády judských králů Jotama, Achaze a Ezechiáše - to, co...
Micheáš 4:8... pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak...
Sofoniáš 1:1... syna Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova. "Smetu z...
Ageus 1:1...vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo...
Ageus 1:15...dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce,...
Ageus 2:10...dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví...
Zachariáš 1:1...zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova,...
Zachariáš 1:7... totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova,...
Zachariáš 7:1...měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z...
Lukáš 3:1...a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a...
Lukáš 12:11...vás povedou do shromáždění a před vrchnostivlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat....
Lukáš 20:20...snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Zeptali se ho:...
Lukáš 22:53...jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvílevláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího...
Skutky 25:1...ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do...
Římanům 13:1... Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy...
Římanům 13:2...současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence...
Římanům 13:3...ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda pochválí; je přece Božím...
Římanům 13:4...pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj seVláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž...
1. Korintským 15:24... Potom přijde konec: Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí...
Efeským 1:21...po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se...
Efeským 3:10...všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost....
Efeským 6:12...zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti...
Koloským 1:16...to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panstvívlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a...
Koloským 2:10...a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou,...
Koloským 2:15...zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi...
2. Timoteus 1:10...našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost....
Židům 1:8...trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto...
1. Petr 3:22...je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělévlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak...
2. Petr 2:10...nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se...
Juda 1:8...blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani...
Juda 1:25...našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnostvláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen....
Zjevení 2:26...a zachovává skutky do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je...
Zjevení 5:13...na trůnu a Beránkovi chvála a čest, slávavláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A...
Zjevení 12:10...přišlo vítězství, moc a království našeho Bohavláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |