Vládnout

Hledám varianty 'vládnout' [ vládnout (24) vládnou (6) vládni (3) vládneš (3) vládne (20) vládly (1) vládlo (3) vládli (8) vládla (6) vládl (24) ]. Nalezen 91 verš.
Genesis 1:16...se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy....
Genesis 24:60...se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě  vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak...
Genesis 36:31...kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl...
Genesis 37:8...ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům...
Jozue 13:10...všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců. Dále Gileád,...
Jozue 13:12...Oga, který patřil k přeživším Refajcůmvládl v Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a...
Jozue 13:21...celé království emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské...
Soudců 4:2...vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který...
Soudců 4:17...králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď...
Soudců 8:22...velbloudů. Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás...
Soudců 8:23...Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom...
Soudců 9:2...měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo aby vám...
1. Samuel 7:14...v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života...
1. Samuel 8:9...a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova...
1. Samuel 8:11...krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a...
1. Samuel 8:20...sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel...
1. Samuel 12:12...Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže,...
1. Samuel 12:14... svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a...
2. Samuel 23:3... skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu...
1. Královská 5:1...moři, a tak jedli, pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po...
1. Královská 5:21...Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto...
1. Královská 5:26... jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém...
1. Královská 11:34...Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi...
1. Královská 22:48...vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli králevládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo,...
2. Královská 11:3...s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky,...
2. Královská 15:5...palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal...
2. Královská 25:3...Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla...
1. Letopisů 1:43...Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl...
1. Letopisů 8:40...Elifelet. Ulamovi synové byli udatní bojovnícivládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To...
1. Letopisů 26:6...) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci....
1. Letopisů 29:12...Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou...
2. Letopisů 9:26...umístil do vozových měst i k sobě do JeruzalémaVládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k...
2. Letopisů 12:13...se totiž našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v...
2. Letopisů 13:5...s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal Jeroboám, syn...
2. Letopisů 15:5...cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť je...
2. Letopisů 20:6...našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i...
2. Letopisů 22:9...Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn...
2. Letopisů 22:12...nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel...
2. Letopisů 26:21...palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce...
Job 10:22...příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota." ...
Job 34:17...poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a...
Job 34:30...přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy...
Žalmy 9:8...Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám...
Žalmy 22:29...a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní,...
Žalmy 55:10... Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho...
Žalmy 66:7...přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se...
Žalmy 103:19...ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy...
Žalmy 105:21...mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinilvládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel...
Žalmy 106:41...pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich nepřátelé, sraženi...
Žalmy 110:2..." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně...
Žalmy 122:7..."Ti, kdo milují, žijí pokojně! Pokoj  vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!"...
Žalmy 136:8... - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby...
Žalmy 136:9...- jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil...
Žalmy 145:13... o slávě a kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními!...
Přísloví 8:15... jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí...
Přísloví 29:2... Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí...
Kazatel 1:16... nabyl jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik...
Píseň 3:8... hrdinů z Izraele největších. Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční...
Izaiáš 3:4... Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhému,...
Izaiáš 9:6...bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a...
Izaiáš 14:2...vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin ...
Izaiáš 14:6...bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a...
Izaiáš 19:4...Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů. Voda...
Izaiáš 26:13...odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje...
Izaiáš 40:10...Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho...
Izaiáš 41:2...ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým...
Izaiáš 52:5... Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; jméno je stále...
Izaiáš 54:3...se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj se,...
Jeremiáš 5:31...děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si...
Jeremiáš 22:30...potomků se nezdaří usednout na trůn Davidůvvládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a...
Jeremiáš 23:5...vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a...
Jeremiáš 51:46... Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne násilí a vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí...
Jeremiáš 52:6...Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla...
Pláč 5:19... že se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás...
Ezechiel 21:17... neboť udeří na můj lid i na všechny, kdo vládnou Izraeli. Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj...
Ezechiel 33:25...hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete vládnout zemi? Spoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnost,...
Ezechiel 33:26...przní manželku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin:...
Daniel 4:14...všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může...
Daniel 4:22...období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že...
Daniel 4:29...období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se...
Daniel 5:21...od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale...
Daniel 7:18...ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co...
Abdiáš 1:21...v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království Hospodinovo...
Lukáš 19:17...Protože jsi byl věrný v tom nejmenšímvládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá...
Skutky 19:32... Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu...
Římanům 5:14... hřích se nepočítá. Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným...
Římanům 5:17...provinění! Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo...
Římanům 5:21...více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k...
Římanům 6:12... Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy ...
Římanům 15:12...říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí spolehnou." Kéž...
Koloským 3:15...je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích  vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v...

Slova obsahující vládnout: ovládnout (4) vládnout (24) zvládnout (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |