Vládcové

Hledám varianty 'vládcové' [ vládcům (3) vládců (6) vládcové (11) vládcích (1) vládci (35) vládcem (11) vládce (53) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 45:8...faraonovým otcem, pánem celého jeho domuvládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte...
Genesis 45:26... Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné,...
Soudců 16:5... Jmenovala se Dalila. Přišli za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho...
Soudců 16:8... byl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které...
Soudců 16:18...všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!"...
Soudců 16:23...na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu...
Soudců 16:27...plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří...
Soudců 16:30...a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své...
1. Samuel 5:8...boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s...
1. Samuel 5:11...Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. "...
1. Samuel 6:4...a pět zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla...
1. Samuel 6:12... ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé...
1. Samuel 6:16...hody Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto...
1. Samuel 7:7...shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali...
1. Samuel 18:30...stal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David...
1. Samuel 29:2...tábořil u pramene v Jizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a tisíci, David a jeho...
1. Samuel 29:6...přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknoutVládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji, abys...
1. Samuel 29:7...nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to...
1. Královská 3:1...do rukou. Šalomoun se spříznil s faraonemvládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si...
1. Královská 9:16...hradby, města Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil...
1. Královská 11:18...další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i...
1. Královská 11:40...zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel....
1. Královská 14:25...kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady...
2. Královská 17:4...jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému vládci do Soa a přestal asyrskému králi odvádět každoroční...
2. Královská 17:7... který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi...
2. Královská 18:21...něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi...
2. Královská 23:29...judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat....
2. Královská 24:7...něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král...
1. Letopisů 5:2...mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové...
1. Letopisů 12:20... (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si:...
2. Letopisů 12:2...kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné...
2. Letopisů 12:9...mně a jaké sloužit královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady...
2. Letopisů 32:31... co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak,...
2. Letopisů 35:20...Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl...
2. Letopisů 36:3...v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto...
2. Letopisů 36:4...odvod sto talentů stříbra a talent zlataVládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem...
Žalmy 2:2...lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstalivládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému:...
Žalmy 59:14...Jen se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po...
Žalmy 89:10...Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dovedeš...
Žalmy 94:20... tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení?...
Žalmy 105:20...řeč, král ho pak nechal propustit z okovůvládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej...
Žalmy 119:23...a potupy, vždyť držím se tvých svědectvíVládcové zasedají a pomlouvají , tvůj služebník zatím...
Žalmy 119:161...všechny soudy tvé. I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých...
Žalmy 148:11...světa a všechny národy, všichni vůdcovévládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s...
Přísloví 6:7...hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o...
Přísloví 14:28... Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo...
Přísloví 28:2...lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v panujívládce znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk...
Kazatel 7:19... Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by...
Kazatel 9:17... Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně -...
Kazatel 10:5...pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však...
Izaiáš 1:10...bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodinavládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory:...
Izaiáš 1:23...v strusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví vládcové jsou samozvanci a společníci zlodějů; všichni si...
Izaiáš 16:1... i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské...
Izaiáš 16:8...totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná révaVládci národů zdupali její ratolesti, které k Jaezeru...
Izaiáš 19:4...a duchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník,...
Izaiáš 23:8...krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži a kupci...
Izaiáš 36:6...něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi...
Izaiáš 41:25...se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř hlínu...
Izaiáš 60:17...železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšet o...
Jeremiáš 13:21...jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou ...
Jeremiáš 25:19...a nadávky (jak je tomu dnes); faraonavládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho...
Jeremiáš 30:21... se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtuji. Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich...
Jeremiáš 44:30... Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofruvládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch,...
Jeremiáš 46:2...o národech. Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece...
Jeremiáš 46:17...země před krutým mečem!' Tam nazvou faraonavládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem...
Pláč 4:12...základy. Nevěřili by zemští králové a nikdovládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran...
Ezechiel 12:10...praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve...
Ezechiel 12:12...jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou...
Ezechiel 19:1...se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala...
Ezechiel 21:30...sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajatiVládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas...
Ezechiel 22:6...svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá...
Ezechiel 22:25... v den prchlivosti nebudeš svlažena! Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist...
Ezechiel 26:16...tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou...
Ezechiel 28:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše...
Ezechiel 30:13...bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy nepovstane vládce a naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní...
Ezechiel 39:18...žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasených v...
Ezechiel 44:3... protože prošel Hospodin, Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby jedl před...
Ezechiel 45:7...stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na...
Ezechiel 45:8...území bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země...
Ezechiel 45:9...Tak praví Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právem a...
Ezechiel 45:16...lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a...
Ezechiel 45:17...země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládciVládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o...
Ezechiel 45:22...se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako...
Ezechiel 46:2...se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. budou kněží...
Ezechiel 46:4... brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho...
Ezechiel 46:8... Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou...
Ezechiel 46:10...branou, kterou přišel, ale vyjde branou naprotiVládce bude uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a...
Ezechiel 46:12...vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar - to bude...
Ezechiel 46:16...oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů...
Ezechiel 46:17...patřit do léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je to přece dědictví pro jeho syny - musí to zůstat...
Ezechiel 46:18...dědictví pro jeho syny - musí to zůstat jimVládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je...
Ezechiel 48:21...stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu ...
Ezechiel 48:22...a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude rozkládat mezi územími Judy a...
Daniel 2:38...svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil  vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale...
Daniel 7:27... Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat." Tím ta řeč skončila....
Daniel 9:1...Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže v prvním roce jeho...
Daniel 9:12... Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí....
Ozeáš 7:7... Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají; jejich králové se všichni hroutí, ke mně...
Ozeáš 13:10...Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!"...
Micheáš 3:11...budujete Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za...
Micheáš 5:1... právě z tebe mi vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů...
Zachariáš 6:13...oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí bude ve...
Matouš 10:18...shromážděních. Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro a pro národy. Když vás...
Matouš 20:25... Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají...
Marek 10:42...zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi...
Marek 13:9... Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. Především ale...
Lukáš 19:19...vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde...
Lukáš 21:12...a kvůli mému jménu vás povedou před králevládce. To bude vaše příležitost ke svědectví...
Jan 12:31... Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A , budu vyzdvižen od...
Jan 14:30... s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby...
Jan 16:11... že jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co...
Skutky 4:26...lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstalivládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému...
Římanům 13:3...Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trestVládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro,...
1. Timoteus 6:15...v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, který jediný ...
Titus 3:1... Připomínej jim, se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro,...
Zjevení 1:5...jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvýchvládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |