Vinou

Hledám varianty 'vinou' [ viny (66) vinuly (1) vinu (47) vinou (6) vině (2) vinami (8) vinám (3) vinách (4) vina (20) vin (16) ]. Nalezeny 164 verše.
Genesis 26:10...snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se...
Genesis 43:9...ho před tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát...
Genesis 44:16...se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i...
Genesis 44:32...ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok...
Exodus 5:16...Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co...
Exodus 9:27...Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v...
Exodus 21:28...se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a...
Exodus 28:43... aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona a jeho...
Leviticus 4:3...toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil,...
Leviticus 5:1...výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je...
Leviticus 5:17...přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez...
Leviticus 7:18...ohavností a člověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli...
Leviticus 10:17...je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad...
Leviticus 16:21...živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak...
Leviticus 16:22...na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy...
Leviticus 17:4...přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze...
Leviticus 17:16...si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 19:8... nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk...
Leviticus 20:17...lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval...
Leviticus 20:19...svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce....
Leviticus 26:39...skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však...
Leviticus 26:40...otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se...
Numeri 5:15... moučná oběť připomínky, která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina...
Numeri 5:31...vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:31...jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti,...
Numeri 30:16... mlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal...
Deuteronomium 21:8... naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně...
Jozue 2:19... jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho...
Soudců 15:3...Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude  vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři...
1. Samuel 3:14...v tom nezabránil. Proto o Elího domě přísahámVina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani...
1. Samuel 14:41...jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim;...
1. Samuel 25:24...zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen  vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici...
2. Samuel 14:9...ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho...
2. Samuel 14:32...Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a...
2. Samuel 19:20...k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho...
2. Samuel 24:10...David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák...
1. Letopisů 21:3...můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska...
1. Letopisů 21:8...volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák...
2. Letopisů 28:13...zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě...
Ezdráš 9:6...můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes...
Ezdráš 9:7... Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími...
Ezdráš 9:15...těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." ...
Ezdráš 10:10...cizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců,...
Ezdráš 10:19... že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš...
Job 7:21...břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč  viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš hledat, a...
Job 8:4...děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o...
Job 13:23...mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji...
Job 14:17... Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako...
Job 20:27...zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň,...
Job 22:5...soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral...
Job 22:30...Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Job 31:33...jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím...
Job 35:6...budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím...
Job 40:8...zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem...
Žalmy 5:11...plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však...
Žalmy 6:8...zalévám! Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni...
Žalmy 19:14... nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevin, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém...
Žalmy 25:11...zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže...
Žalmy 32:1...žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž...
Žalmy 32:5...Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provině jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své...
Žalmy 36:3...nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a...
Žalmy 39:12...tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá...
Žalmy 40:13...Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám...
Žalmy 51:7... oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však...
Žalmy 51:11...mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny  viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém...
Žalmy 51:16...učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé...
Žalmy 65:4... Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli...
Žalmy 69:6...navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství,  viny před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mně,...
Žalmy 69:28... baví se o bolesti tebou zraněných. Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti ...
Žalmy 78:38... On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich,...
Žalmy 79:8...jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko...
Žalmy 85:3... Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanstvíViny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu...
Žalmy 90:8...rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře...
Žalmy 103:3...nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On ...
Žalmy 103:10...zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k...
Žalmy 107:17...Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti...
Žalmy 109:14...jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky ...
Žalmy 130:3...nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění,...
Žalmy 130:8...vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté...
Přísloví 10:12...násilí. Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda...
Přísloví 16:6... buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu...
Přísloví 17:9...se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného...
Přísloví 19:11... Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho...
Přísloví 28:13...navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde...
Izaiáš 1:4...si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení - Hospodina...
Izaiáš 5:18...se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm,...
Izaiáš 6:7...řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem...
Izaiáš 14:21...pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby ovládali zemi, po světě...
Izaiáš 16:8...V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vin réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které ...
Izaiáš 26:21...- Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na prolitou krev,...
Izaiáš 27:9...vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: všechny...
Izaiáš 33:24...nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to, lidé,...
Izaiáš 40:2...mu, že skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin...
Izaiáš 43:24... svými hříchy unavil, obtížil jsi svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a...
Izaiáš 44:22... nezapomenu, Izraeli, na tebe. Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně...
Izaiáš 50:1...byli zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi vinami! Proč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo...
Izaiáš 53:5... bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel...
Izaiáš 53:10...však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho...
Izaiáš 53:11...spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby...
Izaiáš 59:2... jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše...
Izaiáš 59:3... Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti....
Izaiáš 59:12... ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše...
Izaiáš 64:5...vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí, po...
Izaiáš 64:6... když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš,...
Jeremiáš 2:22...vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš...
Jeremiáš 5:25... zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V...
Jeremiáš 13:22..."Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan...
Jeremiáš 14:7... jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale...
Jeremiáš 14:10...Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se...
Jeremiáš 16:18... Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili...
Jeremiáš 17:4...páchanému po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás...
Jeremiáš 18:23...plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim jejich viny, nepřehlížej jejich hřích! Jen se před tebou...
Jeremiáš 25:12...babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky....
Jeremiáš 30:14... ztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým...
Jeremiáš 30:15... To jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo ...
Jeremiáš 31:30...dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle,...
Jeremiáš 31:34...z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a nikdy nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví...
Jeremiáš 32:18...Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný...
Jeremiáš 50:20...čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale...
Pláč 4:13...Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev...
Ezechiel 3:18...jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe....
Ezechiel 3:19...ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý...
Ezechiel 4:4...Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku,...
Ezechiel 4:5...jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny...
Ezechiel 4:6... lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý...
Ezechiel 4:17...jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami." "Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako...
Ezechiel 7:13...davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše připraveno...
Ezechiel 7:16...však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude...
Ezechiel 9:9...vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je...
Ezechiel 14:10...vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho...
Ezechiel 16:49... co pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí,...
Ezechiel 18:17...řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své...
Ezechiel 18:18...jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl...
Ezechiel 18:19... Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě,...
Ezechiel 18:20...zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude...
Ezechiel 18:30...se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a...
Ezechiel 21:29...praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujeteviny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky...
Ezechiel 24:23... žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením...
Ezechiel 28:18...králů, aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými...
Ezechiel 29:16...nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 33:6...a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho...
Ezechiel 33:8...před jeho cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe....
Ezechiel 33:9... ale on se od neodvrátil - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele...
Ezechiel 35:5...čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 36:31...a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník...
Ezechiel 36:33...Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v...
Ezechiel 39:23...poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou...
Ezechiel 44:10...za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových...
Ezechiel 44:12... praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu,...
Daniel 4:24...radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!"...
Ozeáš 5:15...se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých...
Ozeáš 9:9...tehdy v Gibeji; Bůh si však vzpomene na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli...
Ozeáš 12:9...si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj...
Ozeáš 14:3...s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce...
Amos 5:12...moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete...
Micheáš 7:18...mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš...
Malachiáš 2:6...pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se ...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do...
Římanům 4:7...bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž...
2. Korintským 5:19...uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako...
Efeským 2:1...všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu...
Efeským 2:5... že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a...
Koloským 2:13...těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy...
Židům 8:12...totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy...

Slova obsahující vinou: pastvinou (1) polovinou (4) prašivinou (5) pytlovinou (16) rovinou (3) slonovinou (1) vinou (6) vinoucí (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |