Vinného

Hledám varianty 'vinného' [ vinným (2) vinný (5) vinnou (2) vinnému (1) vinném (1) vinného (3) vinné (12) vinná (5) vinen (8) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 40:9...svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny,...
Genesis 49:11... jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své....
Exodus 22:1...udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřilvinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého...
Exodus 22:2...to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude...
Numeri 6:3... bude se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné...
Numeri 6:4...dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícíhovinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho...
Numeri 13:23...k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži....
Numeri 35:27...mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž...
Deuteronomium 8:8...údolích i na horách; do země pšenice a ječmenevinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového...
Soudců 6:11... Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův...
Soudců 13:14...čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícíhovinné révy, nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého...
1. Samuel 20:8...před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To...
1. Královská 8:32...své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys...
1. Letopisů 27:27...za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinicvinné sklepy Zabdi Šifmiský; za olivy a plané fíky v...
Nehemiáš 13:15...dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly...
Ester 7:8...naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině...
Job 10:15... abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný;...
Job 24:11... Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní, raněné duše o...
Žalmy 80:9...tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi...
Izaiáš 5:2... Věž postavil uprostřed , vykopal v vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její plody ale...
Izaiáš 16:8...V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které ...
Izaiáš 22:13... porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hodyvinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin...
Izaiáš 63:3...roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém...
Ezechiel 14:10...lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom ...
Ezechiel 15:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem...
Ezechiel 15:6...Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele...
Ozeáš 14:8...se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako víno z...
Joel 1:7... se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky. Mou vinnou révu zpustošil a oklestil fíkoví; zbavil je kůry,...
Joel 1:12...a ječmeni - zničena byla sklizeň na poliVinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s...
Ageus 2:16...dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišelvinné kádi pro padesát měr, našel tam jen dvacet. Všechno,...
Matouš 26:29... Říkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v...
Matouš 27:24... vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen...
Marek 14:25...za mnohé. Amen, říkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím...
Lukáš 22:18...se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal chléb,...
Lukáš 23:14... vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne,...
Jan 15:5... tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a v něm,...
Skutky 25:11... jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám...
Jakub 3:12...snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou...
Zjevení 19:15...je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém...

Slova obsahující vinného: nevinného (6) povinného (1) vinného (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |