Vinicím

Hledám varianty 'vinicím' [ vinicím (3) vinicích (6) vinicí (5) vinici (49) vinicemi (2) vinice (55) vinic (10) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 9:20...celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém...
Exodus 22:4...to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím...
Exodus 23:11...nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale...
Leviticus 19:10...a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo....
Leviticus 25:3... Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však ...
Leviticus 25:4...Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté...
Leviticus 25:5... co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok odpočinku. To,...
Leviticus 25:11...ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto...
Numeri 16:14...mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépolevinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům...
Numeri 20:17...prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou...
Numeri 21:22...bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou...
Numeri 22:24... Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice...
Deuteronomium 6:11...jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopalvinice a olivoví, které jsi nesázel. pak budeš jíst a...
Deuteronomium 20:6...a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby...
Deuteronomium 22:9...spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni...
Deuteronomium 23:25...Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do...
Deuteronomium 24:21...sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci,...
Deuteronomium 28:30...postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před...
Deuteronomium 28:39...sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani...
Deuteronomium 32:32...Jejich réva je z révy sodomské, původemvinic Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody...
Jozue 24:13...ve městech, která jste nestavěli, a jítevinic a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte...
Soudců 9:27...a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili...
Soudců 14:5...a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona...
Soudců 15:5... Tak spálil sklizené i nesklizené obilí, bavinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni....
Soudců 21:20...A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na...
Soudců 21:21...ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočtevinic, každý si z nich polapte manželku a vraťte se do...
1. Samuel 8:14...a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší polevinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše...
1. Samuel 8:15...a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a...
1. Samuel 22:7...ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá polevinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek?...
1. Královská 21:1...samařského krále Achaba v Jizreelu sousedilvinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota...
1. Královská 21:2... Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí...
1. Královská 21:6...s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.'...
1. Královská 21:7... Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy...
1. Královská 21:15...a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, ...
1. Královská 21:16...Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy...
1. Královská 21:18...vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví...
2. Královská 5:26...je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, hájevinice, brav a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství...
2. Královská 18:31... vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než...
2. Královská 18:32... vaší, do země obilí a moštu, země chlebavinic, země oliv a medu. Žijte, neumírejte! Neposlouchejte...
2. Královská 19:29... Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce...
2. Královská 25:12...velitel gardistů nechal, aby se někdo staralvinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu,...
1. Letopisů 27:27...zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi...
Nehemiáš 5:3...jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá polevinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu...
Nehemiáš 5:4...peníze na královskou daň z našich polívinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše...
Nehemiáš 5:5...v porobě a my jsme bezmocní; vždyť naše polevinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a...
Nehemiáš 5:11...toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich polevinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i...
Nehemiáš 9:25...obsadili domy plné cenností, vykopané studnyvinice, olivy i ovocné sady. Jedli do sytosti, tukem se...
Job 24:6...na poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim...
Job 24:18...jejich pozemky, nikdo nezamíří k jejich vinicím! Jako sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak ...
Žalmy 80:13...Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku  vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci...
Žalmy 107:37... aby založili město k bydlení. Oseli polevinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim...
Přísloví 24:30...Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé...
Přísloví 31:16...a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí...
Kazatel 2:4...věcí: Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice. Zakládal jsem parky a zahrady, plnil je stromy s...
Píseň 1:6...matky v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsem. Pověz mi...
Píseň 1:14...mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak...
Píseň 2:15...Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je...
Píseň 7:13...trsy heny budem nocovat! Ráno si přivstaneme, k vinicím zamíříme, zda pučí réva, se půjdem podívat, révové...
Píseň 8:11...věže. Očima na mně spočine, bude spokojenVinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal...
Píseň 8:12...každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných.  vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj -...
Izaiáš 1:8...zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako budka v poli okurek, jak město, jež se obléhá....
Izaiáš 3:14...lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že...
Izaiáš 5:1... Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal ji a...
Izaiáš 5:3...a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem...
Izaiáš 5:4...a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával, že...
Izaiáš 5:5...Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněna, zbořím její...
Izaiáš 5:7... Navíc i mrakům poručím, na ni nepršíVinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná...
Izaiáš 5:10...zchátrají, honosné vily se vylidní. Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru...
Izaiáš 7:23...v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a...
Izaiáš 16:10...umlkne! Zmizelo veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu nikdo...
Izaiáš 27:2...toho mořského netvora! V ten den zpívejtevinici výtečné víno plodící: sám Hospodin střežím ji, v...
Izaiáš 32:12...se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a...
Izaiáš 36:16... vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než...
Izaiáš 36:17... vaší, do země obilí a moštu, země chlebavinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí:...
Izaiáš 37:30... Třetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce...
Izaiáš 65:21... Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli...
Jeremiáš 5:10... když je ten národ takový? Projděte jejich vinice a pustošte, ale nezničte je úplně. Odstraňte jejich...
Jeremiáš 6:9...pozůstatek Izraele, jako když se paběrkuje vinice. Znovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař...
Jeremiáš 8:13...sklidím, praví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listí. Čímkoli jsem...
Jeremiáš 12:10...divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou; překrásné...
Jeremiáš 31:5...tamburíny a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také...
Jeremiáš 32:15...‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, polevinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi,...
Jeremiáš 35:7... Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve...
Jeremiáš 35:9...synové a dcery. Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech....
Jeremiáš 39:10...Nebuzardan v judské zemi a svěřil jim toho dne vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král...
Jeremiáš 52:16...gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany...
Ezechiel 19:10...izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí...
Ezechiel 28:26... bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad...
Ozeáš 2:14...soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili...
Ozeáš 2:17...ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránou...
Amos 4:9...ke mně nevrátili, praví Hospodin. Vaše zahradyvinice jsem bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a...
Amos 5:11...jste si postavili z kamení; z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím,...
Amos 5:17...žalozpěvů k truchlení. Nářek bude znít na všech vinicích, projdu mezi vámi, praví Hospodin. Běda těm,...
Amos 9:14...opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady a ovoce z nich...
Micheáš 1:6...obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do údolí, obnažím její základy....
Abakuk 3:17...útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole...
Malachiáš 3:11... aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny národy...
Matouš 20:1...vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je...
Matouš 20:2...s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné,...
Matouš 20:4...a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V poledne...
Matouš 20:7...odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej...
Matouš 20:8...tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu,...
Matouš 21:28...za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel...
Matouš 21:33...si další podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lis a postavil věž....
Matouš 21:39...zmocnit se dědictví!' Chopili se ho, vyvleklivinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi...
Matouš 21:40...ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty...
Matouš 21:41...přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubívinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat...
Marek 12:1...vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lis a postavil věž....
Marek 12:2...služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali pryč s...
Marek 12:8...naše!' Chopili se ho, zabili a vyvlekli hovinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře...
Marek 12:9...a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným. Nečetli...
Lukáš 13:6...toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišel a hledal na něm ovoce, ale marně....
Lukáš 20:9...jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval. V...
Lukáš 20:10...těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou....
Lukáš 20:13... ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna....
Lukáš 20:15...ho, a dědictví bude naše!' Pak ho vyvleklivinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice?...
Lukáš 20:16...udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubívinici jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to...
1. Korintským 9:7...Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije...
Zjevení 14:18...srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |