Vinařům

Hledám varianty 'vinařům' [ vinařům (8) vinaři (9) vinaře (3) vinař (3) ]. Nalezeny 22 verše.
2. Letopisů 26:10...měl množství stád v podhůří i v nížině a oráčevinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval...
Píseň 8:11...měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc...
Izaiáš 61:5... Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráčivinaři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvou: Hospodinovi...
Jeremiáš 6:9... Znovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat,...
Joel 1:11...pryč, olej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejtevinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na...
Matouš 21:33...vykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas...
Matouš 21:34...cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslalvinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se...
Matouš 21:35...vinařům své služebníky, aby převzali její úroduVinaři se těch služebníků chopili a jednoho ztloukli,...
Matouš 21:38... Řekl si: ‚Před mým synem se zastydí.' Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme...
Matouš 21:40...ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a...
Matouš 21:41..."Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně."...
Marek 12:1...vykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní,...
Marek 12:2...se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslalvinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice....
Marek 12:7... neboť si říkal: ‚Před mým synem se zastydí.' Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít, a...
Marek 12:9...vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo?...
Lukáš 13:7...a hledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím a hledám na tom...
Lukáš 13:8... ale marně. Poraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho...
Lukáš 20:9..."Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal...
Lukáš 20:10...odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři...
Lukáš 20:14...syna. Snad se před ním zastydí.' Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic....
Lukáš 20:16... Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným." "To snad ne!" zvolali,...
Jan 15:1...odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |