Vin

Hledám varianty 'vin' [ viny (66) vinu (47) vinou (6) vině (2) vinami (8) vinám (3) vinách (4) vina (20) vin (16) ]. Nalezeny 163 verše.
Genesis 26:10...snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se...
Genesis 43:9...ho před tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát...
Genesis 44:16...se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i...
Genesis 44:32...ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok...
Exodus 5:16...Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co...
Exodus 9:27...Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v...
Exodus 21:28...se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a...
Exodus 28:43... aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona a jeho...
Leviticus 4:3...toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil,...
Leviticus 5:1...výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je...
Leviticus 5:17...přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez...
Leviticus 7:18...ohavností a člověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli...
Leviticus 10:17...je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad...
Leviticus 16:21...živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak...
Leviticus 16:22...na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy...
Leviticus 17:4...přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze...
Leviticus 17:16...si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 19:8... nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk...
Leviticus 20:17...lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval...
Leviticus 20:19...svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce....
Leviticus 26:39...skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však...
Leviticus 26:40...otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se...
Numeri 5:15... moučná oběť připomínky, která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina...
Numeri 5:31...vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:31...jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti,...
Numeri 30:16... mlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal...
Deuteronomium 21:8... naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně...
Jozue 2:19... jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho...
Soudců 15:3...Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude  vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři...
1. Samuel 3:14...v tom nezabránil. Proto o Elího domě přísahámVina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani...
1. Samuel 14:41...jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim;...
1. Samuel 25:24...zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen  vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici...
2. Samuel 14:9...ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho...
2. Samuel 14:32...Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a...
2. Samuel 19:20...k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho...
2. Samuel 24:10...David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák...
1. Letopisů 21:3...můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska...
1. Letopisů 21:8...volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák...
2. Letopisů 28:13...zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě...
Ezdráš 9:6...můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes...
Ezdráš 9:7... Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími...
Ezdráš 9:15...těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." ...
Ezdráš 10:10...cizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců,...
Ezdráš 10:19... že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš...
Job 7:21...břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč  viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš hledat, a...
Job 8:4...děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o...
Job 13:23...mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji...
Job 14:17... Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako...
Job 20:27...zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň,...
Job 22:5...soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral...
Job 22:30...Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Job 31:33...jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím...
Job 35:6...budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím...
Job 40:8...zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem...
Žalmy 5:11...plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však...
Žalmy 6:8...zalévám! Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni...
Žalmy 19:14... nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevin, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém...
Žalmy 25:11...zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže...
Žalmy 32:1...žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž...
Žalmy 32:5...Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provině jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své...
Žalmy 36:3...nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a...
Žalmy 39:12...tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá...
Žalmy 40:13...Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám...
Žalmy 51:7... oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však...
Žalmy 51:11...mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny  viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém...
Žalmy 51:16...učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé...
Žalmy 65:4... Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli...
Žalmy 69:6...navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství,  viny před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mně,...
Žalmy 69:28... baví se o bolesti tebou zraněných. Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti ...
Žalmy 78:38... On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich,...
Žalmy 79:8...jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko...
Žalmy 85:3... Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanstvíViny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu...
Žalmy 90:8...rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře...
Žalmy 103:3...nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On ...
Žalmy 103:10...zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k...
Žalmy 107:17...Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti...
Žalmy 109:14...jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky ...
Žalmy 130:3...nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění,...
Žalmy 130:8...vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté...
Přísloví 10:12...násilí. Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda...
Přísloví 16:6... buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu...
Přísloví 17:9...se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného...
Přísloví 19:11... Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho...
Přísloví 28:13...navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde...
Izaiáš 1:4...si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení - Hospodina...
Izaiáš 5:18...se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm,...
Izaiáš 6:7...řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem...
Izaiáš 14:21...pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby ovládali zemi, po světě...
Izaiáš 26:21...- Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na prolitou krev,...
Izaiáš 27:9...vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: všechny...
Izaiáš 33:24...nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to, lidé,...
Izaiáš 40:2...mu, že skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin...
Izaiáš 43:24... svými hříchy unavil, obtížil jsi svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a...
Izaiáš 44:22... nezapomenu, Izraeli, na tebe. Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně...
Izaiáš 50:1...byli zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi vinami! Proč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo...
Izaiáš 53:5... bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel...
Izaiáš 53:10...však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho...
Izaiáš 53:11...spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby...
Izaiáš 59:2... jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše...
Izaiáš 59:3... Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti....
Izaiáš 59:12... ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše...
Izaiáš 64:5...vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí, po...
Izaiáš 64:6... když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš,...
Jeremiáš 2:22...vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš...
Jeremiáš 5:25... zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V...
Jeremiáš 13:22..."Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan...
Jeremiáš 14:7... jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale...
Jeremiáš 14:10...Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se...
Jeremiáš 16:18... Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili...
Jeremiáš 17:4...páchanému po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás...
Jeremiáš 18:23...plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim jejich viny, nepřehlížej jejich hřích! Jen se před tebou...
Jeremiáš 25:12...babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky....
Jeremiáš 30:14... ztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým...
Jeremiáš 30:15... To jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo ...
Jeremiáš 31:30...dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle,...
Jeremiáš 31:34...z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a nikdy nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví...
Jeremiáš 32:18...Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný...
Jeremiáš 50:20...čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale...
Pláč 4:13...Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev...
Ezechiel 3:18...jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe....
Ezechiel 3:19...ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý...
Ezechiel 4:4...Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku,...
Ezechiel 4:5...jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny...
Ezechiel 4:6... lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý...
Ezechiel 4:17...jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami." "Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako...
Ezechiel 7:13...davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše připraveno...
Ezechiel 7:16...však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude...
Ezechiel 9:9...vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je...
Ezechiel 14:10...vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho...
Ezechiel 16:49... co pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí,...
Ezechiel 18:17...řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své...
Ezechiel 18:18...jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl...
Ezechiel 18:19... Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě,...
Ezechiel 18:20...zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude...
Ezechiel 18:30...se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a...
Ezechiel 21:29...praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujeteviny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky...
Ezechiel 24:23... žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením...
Ezechiel 28:18...králů, aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými...
Ezechiel 29:16...nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 33:6...a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho...
Ezechiel 33:8...před jeho cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe....
Ezechiel 33:9... ale on se od neodvrátil - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele...
Ezechiel 35:5...čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 36:31...a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník...
Ezechiel 36:33...Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v...
Ezechiel 39:23...poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou...
Ezechiel 44:10...za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových...
Ezechiel 44:12... praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu,...
Daniel 4:24...radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!"...
Ozeáš 5:15...se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých...
Ozeáš 9:9...tehdy v Gibeji; Bůh si však vzpomene na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli...
Ozeáš 12:9...si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj...
Ozeáš 14:3...s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce...
Amos 5:12...moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete...
Micheáš 7:18...mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš...
Malachiáš 2:6...pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se ...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do...
Římanům 4:7...bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž...
2. Korintským 5:19...uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako...
Efeským 2:1...všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu...
Efeským 2:5... že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a...
Koloským 2:13...těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy...
Židům 8:12...totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy...

Slova obsahující vin: domovinu (1) domoviny (2) kravince (1) ledvin (1) ledvinami (5) ledviny (11) neobvinil (1) neprovinil (2) neprovinila (1) nevině (2) nevinen (2) neviním (1) nevinná (2) nevinné (12) nevinně (8) nevinného (6) nevinném (1) nevinnému (3) nevinní (10) nevinnosti (2) nevinnou (6) nevinný (17) nevinných (6) nevinným (1) nevinu (2) novina (2) novinu (1) obviněn (2) obviněni (1) obvinění (7) obviněním (3) obviní (1) obvinil (3) obvinili (2) obviním (2) obvinit (3) ovine (1) ovinul (1) ovinula (1) ovinuly (2) ovinutou (1) pastvin (4) pastvina (4) pastvinách (9) pastvinami (33) pastvině (5) pastvinou (1) pastvinu (3) pastviny (25) podsvinčat (1) polovina (31) polovinami (1) polovině (17) polovinou (4) polovinu (18) poloviny (22) potravin (2) potraviny (9) povinné (4) povinného (1) povinni (2) povinnost (13) povinnosti (9) povinností (2) povinnostmi (1) povinný (4) povinným (1) prašivina (7) prašivinou (5) prašivinu (2) prašiviny (1) provincie (14) provinciemi (1) provincii (10) provincií (10) provinciích (11) provinění (34) proviněním (9) proviní (6) provinil (27) provinila (1) provinilce (1) provinili (10) provinilo (1) provinilý (1) přivine (2) přivineš (1) přivinu (1) přivinul (1) přivinuli (1) pytlovina (3) pytlovině (8) pytlovinou (16) pytlovinu (7) pytloviny (2) rakovina (1) rovina (3) rovině (8) rovinou (3) rovinu (6) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |