Vily

Hledám varianty 'vily' [ víte (57) vily (1) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 31:6...jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš...
Genesis 44:27...Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel....
Deuteronomium 11:4...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i...
Deuteronomium 29:15... ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli...
Soudců 18:14...těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům....
2. Samuel 14:30...podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen;...
1. Královská 22:3...Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme,...
2. Královská 9:11...ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni...
Job 13:2...jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se...
Job 21:27...jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červiVíte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi...
Izaiáš 5:9...prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily se vylidní. Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán,...
Daniel 2:8..."Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo...
Matouš 20:25...bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad...
Matouš 24:32...větve konečně začnou rašit a nasazovat listívíte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše,...
Matouš 26:2...všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka...
Marek 10:42...a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich...
Marek 13:28...větve konečně začnou rašit a nasazovat listívíte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se...
Lukáš 21:30...a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí...
Jan 7:28...v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který...
Jan 13:17...posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás...
Jan 14:4...vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš,"...
Skutky 2:22...konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti...
Skutky 10:28...shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem...
Skutky 10:37...skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po...
Skutky 15:7...vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli...
Skutky 19:25...z příbuzných oborů a promluvil k nim: "Pánovévíte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale...
Skutky 20:18...církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od...
Skutky 20:34...jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i...
1. Korintským 12:2... bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomostiVíte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak...
1. Korintským 16:15... se mezi vámi děje v lásce. Bratřivíte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se...
Galatským 4:13...i jsem jako vy. Nijak jste mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné...
Efeským 6:9... se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžekvíte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten...
Filipským 2:22...svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako...
Filipským 4:15... že jste mi pomohli v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal...
Koloským 4:6...slova jsou vždy vlídná a ochucená solí,  víte, jak máte mluvit s každým člověkem. O tom, jak se mi...
1. Tesalonickým 1:5...v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali...
1. Tesalonickým 2:1...Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratřivíte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme...
1. Tesalonickým 2:2... víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečněVíte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale...
1. Tesalonickým 2:5...líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdceVíte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k...
1. Tesalonickým 2:11...jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonněVíte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec...
1. Tesalonickým 3:3...nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklatVíte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás,...
1. Tesalonickým 3:4...vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést,...
1. Tesalonickým 4:2...co děláte - žijte tak, abyste se líbili BohuVíte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše...
1. Tesalonickým 5:2...vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou...
2. Tesalonickým 2:6...jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vásVíte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný...
2. Tesalonickým 3:7...ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás...
Židům 12:17... který prodal své prvorozenství za jediný pokrmVíte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl...
Jakub 1:3...bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušekVíte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost....
Jakub 1:19...pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvořeníVíte, milovaní bratři, že každý člověk být pohotový k...
Jakub 5:7... Bratři, buďte trpěliví do Pánova příchoduVíte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě...
Jakub 5:11...proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménuVíte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste...
1. Petr 1:18...svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctěVíte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného...
2. Petr 3:17...stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem...
1. Jan 2:29...smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijdeVíte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo...
1. Jan 3:5...hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločinVíte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný...
1. Jan 3:15...ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme...
Juda 1:5...Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid...

Slova obsahující vily: mluvily (1) neobjevily (1) objevily (2) odplavily (1) oslavily (1) postavily (3) připravily (2) strávily (1) uzdravily (1) vily (1) vypravily (1) zaplavily (1) zastavily (3) zbavily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |