Vidoucí

Hledám varianty 'vidoucí' [ vidoucímu (1) vidoucím (3) vidoucích (3) vidoucího (9) vidoucí (16) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 4:11... "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchýmvidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď...
Exodus 23:8... Nepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepujevidoucí a převrací i slova poctivých. Neutiskuj...
1. Samuel 9:9...šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá...
1. Samuel 9:11...se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek...
1. Samuel 9:18...a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď...
1. Samuel 9:19...mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší;...
2. Samuel 24:11...hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k...
2. Královská 17:13...Izrael i Judu skrze všechny své prorokyvidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte ...
1. Letopisů 9:22...podle svých rodokmenů ve svých osadách. Davidvidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou,...
1. Letopisů 21:9...hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví...
1. Letopisů 25:5...a Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a...
1. Letopisů 26:28...na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a...
1. Letopisů 29:29...jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech...
2. Letopisů 9:29... v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího Ida o Jeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun...
2. Letopisů 12:15...spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáševidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala...
2. Letopisů 16:7...a Micpu. V době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses spolehl na...
2. Letopisů 16:10...a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení...
2. Letopisů 19:2...domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat...
2. Letopisů 29:25... lyrami a citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž...
2. Letopisů 29:30...levitům, oslavují Hospodina písněmi Davidavidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí, padali na...
2. Letopisů 33:18...Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha...
2. Letopisů 33:19...kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali...
2. Letopisů 35:15...podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány...
Přísloví 20:12...čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící uchovidoucí oko - obojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek, ...
Izaiáš 29:10...vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova...
Izaiáš 30:10... synové, kteří neslyší Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám...
Izaiáš 32:3...pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné....
Amos 7:12...země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber sevidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba,...
Micheáš 3:7...nad těmi proroky, den se nad nimi zatemníVidoucí budou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si...
Jan 9:39...na tento svět kvůli soudu: aby slepí vidělividoucí oslepli." Když to uslyšeli někteří z farizeů...

Slova obsahující vidoucí: vidoucí (16) vidoucího (9) vidoucích (3) vidoucím (3) vidoucímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |