Viděním

Hledám varianty 'viděním' [ viděními (1) viděním (4) vidění (107) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 15:1...si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se,...
Genesis 46:2...Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl....
Numeri 12:6...vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem...
Numeri 24:4...muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči...
Numeri 24:16...Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči...
Deuteronomium 3:11... Ano, jeho lože je to železné lože, které jevidění v Rabě Amonců - devět loket nadél a čtyři lokty...
Deuteronomium 29:3...však Hospodin nedal srdce k porozumění, očividění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po...
1. Samuel 3:1...oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak,...
1. Samuel 3:15...Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu...
2. Samuel 7:17..." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel,...
1. Letopisů 17:15...'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel,...
2. Letopisů 9:29...Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího Ida o Jeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun...
2. Letopisů 32:32...skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí...
Job 7:14...' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než...
Žalmy 89:20...naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým:...
Izaiáš 1:1...Srnci či kolouchu se podobej na horách koření!  Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn...
Izaiáš 21:2...pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde...
Izaiáš 22:1...Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město...
Izaiáš 22:5...záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a...
Izaiáš 28:7... potácejí se pivem opilí, blouzní, když mají vidění, když mají soudit, blábolí. Zvratky pokrývají...
Izaiáš 29:7...jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se...
Izaiáš 29:11... zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji...
Izaiáš 30:10...Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám...
Jeremiáš 14:14...ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto...
Jeremiáš 23:16...vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějíVidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z...
Jeremiáš 24:1... jaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků...
Pláč 2:9... Také proroci nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi....
Ezechiel 1:1...měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku...
Ezechiel 7:13...snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátekVidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své...
Ezechiel 7:26...jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších....
Ezechiel 8:3... Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány...
Ezechiel 8:4...tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni! "Synu člověčí," řekl mi, "podívej se k...
Ezechiel 11:24...města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch...
Ezechiel 12:2... bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají očividění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší,...
Ezechiel 12:22...zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 12:23... Naopak, řekni jim: Blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění...
Ezechiel 12:24...naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá věštění, neboť jsem Hospodin. Říkám,...
Ezechiel 12:27..."Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené...
Ezechiel 13:6...obstál v boji, přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je...
Ezechiel 13:7...a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak...
Ezechiel 13:9... ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid,...
Ezechiel 13:16... kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin!...
Ezechiel 13:23...cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj...
Ezechiel 21:34...záhubě, lesk jako blesk! Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům...
Ezechiel 22:28...se to pak snaží zabílit omítkou falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník...
Ezechiel 40:2...ruka Hospodinova a přivedl tam. V Božím vidění přivedl do izraelské země a postavil na velmi...
Ezechiel 43:3...mohutných vod a jeho slávou se rozzářila zeměVidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem...
Daniel 1:17...a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po...
Daniel 2:19...noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno...
Daniel 2:28...ukázal, co se stane v posledních dnech. Senvidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující:...
Daniel 2:31...tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to...
Daniel 2:45...království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku...
Daniel 4:7... co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí...
Daniel 4:10...v jeho větvích a všem tvorům dával obživuVidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo:...
Daniel 7:1...babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde...
Daniel 7:2...záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří...
Daniel 7:7...čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla...
Daniel 7:13... byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu...
Daniel 8:1...vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění...
Daniel 8:2... jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v...
Daniel 8:13...se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění - ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti,...
Daniel 8:15...znovu obnovena." Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle...
Daniel 8:16...lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil,...
Daniel 8:17... Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel...
Daniel 8:19...ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý...
Daniel 8:26... a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničenVidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je...
Daniel 8:27...se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce...
Daniel 9:21...onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo to v době večerní oběti....
Daniel 9:23... Dobře tedy poslouchej slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i...
Daniel 9:24...přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a...
Daniel 10:1...dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká...
Daniel 10:7...zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale...
Daniel 10:8... Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla opustila, zbledl jsem jako...
Daniel 10:14... co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil,...
Daniel 10:16..." řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s...
Daniel 11:14...lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému...
Ozeáš 12:11... mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je však samý...
Joel 3:1...vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v...
Amos 1:1...izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o Izraeli. Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvát,...
Abdiáš 1:1... nikdy vyrváni, praví Hospodin, tvůj Bůh.  Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od...
Micheáš 1:1...Jotama, Achaze a Ezechiáše - to, co přijal ve vidění o Samaří a Jeruzalémě. Slyšte, všechny národy,...
Micheáš 3:6...do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi...
Nahum 1:1...za starodávných dnů. Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše. Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin,...
Abakuk 1:1...se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine,...
Abakuk 2:2... výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst....
Abakuk 2:3...na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame....
Zachariáš 1:8... syna Idova, slovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi...
Zachariáš 13:4...se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z...
Matouš 11:8...šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsouvidění v královských domech. Na co jste se tedy šli...
Matouš 17:9...zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých."...
Lukáš 1:22...mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky...
Lukáš 7:25...kdo nosí skvostné šaty a žijí v přepychu, jsouvidění v královských domech. Na co jste se tedy šli...
Lukáš 24:23...jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli...
Skutky 2:17...vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své...
Skutky 7:31...anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval,...
Skutky 9:10...žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane."...
Skutky 9:12...najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá...
Skutky 10:3...odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!" V...
Skutky 10:17... Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na...
Skutky 10:19...Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi...
Skutky 11:5...ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká...
Skutky 12:9...to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že  vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné...
Skutky 16:9...Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď...
Skutky 16:10...Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie,...
Skutky 18:9...dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! jsem s tebou a nikdo se...
Skutky 26:19... králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v...
2. Korintským 5:7... nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme,...
2. Korintským 12:1...chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedyviděním a zjevením od Pána: Vím o člověku v Kristu, který...
Koloským 2:18...náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a...
Zjevení 9:17...jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě...

Slova obsahující viděním: viděním (4) viděními (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |