Vichry

Hledám varianty 'vichry' [ vichry (4) vichru (7) vichrem (6) vichr (13) ]. Nalezeno 27 veršù.
1. Královská 19:11...projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V...
2. Královská 2:1...králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu....
2. Královská 2:11...rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl:...
Job 1:19...bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na ...
Job 21:18...Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' -...
Job 27:20...ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho...
Job 30:15...ty hrůzy se na vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečí. Teď ...
Job 38:1...nevidí." Vtom Hospodin promluvil k Jobovivichru: "Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není...
Job 40:6...dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovivichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty...
Žalmy 11:6...uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost...
Žalmy 104:4...husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrnýchVichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny!...
Žalmy 148:8...hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny...
Přísloví 1:27...budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete...
Přísloví 10:25... touhy spravedlivých se naplní. Když přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné...
Izaiáš 24:20... motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a...
Izaiáš 27:8...vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří....
Izaiáš 54:11...Hospodin, jenž s tebou soucítí. Ach ty ztrápenávichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, vybuduji...
Izaiáš 64:5..., jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá,...
Jeremiáš 4:11...řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čistil - na...
Jeremiáš 13:24...zlí! "Rozpráším jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřil, praví...
Jeremiáš 23:19...- jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud...
Jeremiáš 25:32...neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den...
Jeremiáš 30:23...- jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí,...
Jeremiáš 49:36...Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude...
Jeremiáš 51:1...Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon...
Ozeáš 13:3...mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína. jsem Hospodin,...
Židům 1:7...O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu říká:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |