Vichřicí

Hledám varianty 'vichřicí' [ vichřicí (7) vichřici (6) vichřice (16) ]. Nalezeno 29 veršù.
Job 8:2...budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí...
Job 9:17... že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by  vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by...
Job 30:22... Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného...
Job 37:9...zalézá do skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu...
Žalmy 50:3...ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul...
Žalmy 55:9...Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrštívichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne...
Žalmy 58:10...trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi...
Žalmy 77:19...střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla...
Žalmy 83:16... takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno,...
Izaiáš 5:28...jejich koní jako křemen a jejich kola jako vichřice. Budou řvát jako lev, jako lvíčata spustí řev;...
Izaiáš 11:15...Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v...
Izaiáš 17:13...plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však...
Izaiáš 21:1...nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo...
Izaiáš 29:6...a zemětřesením, mohutným burácením, bouřívichřicí, plamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech...
Izaiáš 40:24...na zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo...
Izaiáš 41:16... Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý...
Izaiáš 66:15...- Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v...
Jeremiáš 4:13...rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli - běda, je s námi konec!...
Jeremiáš 23:19...pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se...
Jeremiáš 30:23...lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se...
Ozeáš 8:7...to tele v Samaří! Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez...
Amos 1:14...vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice. Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži...
Nahum 1:3...mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouřívichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a...
Zachariáš 7:14... praví Hospodin zástupů. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak...
Zachariáš 9:14...Hospodin zatroubí na polnici a vyrazí v jižní vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže kamení...
Matouš 7:25...skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl...
Matouš 7:27...písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl...
Židům 12:18...hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotěvichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že...
2. Petr 2:17...zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |