Vhodný

Hledám varianty 'vhodný' [ vhodný (3) vhodnou (1) vhodné (12) vhodná (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 8:22...jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu,...
Numeri 32:1...jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a...
Numeri 32:4...Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu...
1. Samuel 11:10...vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů....
2. Královská 5:26...ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a...
Ezdráš 7:18...zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní...
Ester 3:7... nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný...
Ester 8:5...mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se...
Ester 8:8...nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým jménem a zapečeťte to královým...
Přísloví 16:1...předchází pokora. Člověk si může lámat hlavuvhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk všechny své...
Jeremiáš 40:4...sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobrévhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi,...
Jeremiáš 40:5...něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s...
Ezechiel 19:11...dík dostatku vody. Vyrostly na silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad porostem,...
Ezechiel 19:14...plody pohltil. Nezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k...
Micheáš 1:6...jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do údolí, obnažím...
Jan 7:6... Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč...
Skutky 27:12...lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že odtud vyplují a...
1. Korintským 11:13...- a všechno společně je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás...
Židům 2:10...přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |