Vezl

Hledám varianty 'vezl' [ vezou (2) vezme (68) vezl (1) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 27:46..."Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil životVezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako...
Genesis 43:18...našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne násvezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří...
Exodus 7:19...Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi,  vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich...
Exodus 12:3...obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka....
Exodus 21:10... bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu...
Leviticus 2:2...ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento...
Leviticus 4:5...a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu...
Leviticus 5:12...to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z  vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři...
Leviticus 6:8...k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je...
Leviticus 12:8...chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehněvezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné...
Leviticus 14:6...nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop...
Leviticus 14:10...omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady,...
Leviticus 14:12...ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje...
Leviticus 14:15...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohyVezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně...
Leviticus 14:24...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to...
Leviticus 14:42...venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinýmivezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se...
Leviticus 14:49... Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchuvezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:51...nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka,...
Leviticus 15:14...pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina...
Leviticus 15:29...ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke...
Leviticus 16:7...obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do...
Leviticus 16:14...svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřelVezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na...
Leviticus 16:18...oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jejvezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře...
Numeri 5:16... která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné...
Numeri 5:17... Kněz nabere do hliněné nádoby svatou voduvezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do ...
Numeri 5:25... aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji...
Numeri 5:26... nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltářiVezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej...
Numeri 6:18...oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcenívezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z...
Numeri 6:19...je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden...
Numeri 19:6...se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do...
Numeri 19:18...něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan,...
Numeri 24:22...Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo...
Numeri 35:17...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho...
Numeri 35:18...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří...
Deuteronomium 22:13... který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí,...
Deuteronomium 25:5...muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený...
Deuteronomium 28:42...zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat...
1. Samuel 8:11... jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby...
1. Samuel 8:13...vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstrojVezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly...
1. Samuel 8:14... aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavkyVezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým...
1. Samuel 8:16...desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanůmVezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší...
1. Samuel 25:39...David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do...
1. Samuel 30:22...nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil:...
2. Samuel 19:31...To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan...
2. Samuel 24:22..." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde...
1. Královská 13:29...zvedl tělo Božího muže, naložil ho na oslavezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a...
2. Královská 2:3...proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl....
2. Královská 2:5...za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu...
2. Královská 5:16...A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman,...
2. Královská 12:6...chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz  vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj...
Job 9:12... půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?'...
Izaiáš 7:20... na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a...
Izaiáš 30:6...lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu,...
Izaiáš 44:15... To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopí a chleba upeče, z kusu pak...
Izaiáš 46:1...a vítězství. Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou...
Izaiáš 53:11...služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s...
Ezechiel 21:28...přísahou! On je však usvědčí z jejího porušenívezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami...
Ezechiel 45:19...býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu...
Ozeáš 9:6...jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny...
Matouš 5:32...ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo...
Matouš 16:24...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebevezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl...
Matouš 19:9...manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvuvezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou...
Marek 8:34...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebevezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl...
Marek 10:11... Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželkuvezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí...
Marek 15:24...ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno...
Lukáš 11:22...Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže hovezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist...
Lukáš 15:5...dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy:...
Lukáš 16:18...čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželkuvezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou,...
Lukáš 22:36... Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí...
Skutky 16:3...ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům...

Slova obsahující vezl: dovezl (2) dovezli (1) dovezlo (1) nedovezlo (2) odvezl (3) odvezli (3) provezl (1) převezli (4) přivezli (8) přivezly (1) vezl (1) vyvezl (2) zavezli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |