Vesnicích

Hledám varianty 'vesnicích' [ vesnicím (1) vesnicích (12) vesnici (4) vesnicemi (17) vesnice (27) vesnic (8) ]. Nalezeno 59 veršù.
Numeri 21:25...a usadil se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který...
Numeri 21:32... Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se...
Numeri 32:41... Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy vesnice. Také Noba...
Numeri 32:42...vesnice. Také Noba vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky...
Deuteronomium 3:14...pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair, Jairovy vesnice, a tak se jmenuje dodnes.) Gileád jsem dal...
Jozue 10:37...a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho...
Jozue 10:39...k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a...
Jozue 15:45...- celkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s...
Jozue 15:47...celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami ...
Jozue 17:11...Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich...
Soudců 1:27...nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a Megida...
Soudců 10:4... dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu...
Soudců 11:26... tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech...
1. Královská 4:13...Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v...
1. Letopisů 2:23...třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem...
1. Letopisů 4:32...jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět...
1. Letopisů 4:33...a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je...
1. Letopisů 5:16...Guniho. Bydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam sahají....
1. Letopisů 7:28...vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na...
1. Letopisů 7:29...pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova....
1. Letopisů 8:12...a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů...
1. Letopisů 18:1...Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů. Porazil také Moábce a ti se...
1. Letopisů 27:25...Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí, městvesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; za...
2. Letopisů 13:19...a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády ...
2. Letopisů 28:18... Gederot a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli...
Nehemiáš 6:2...poslali vzkaz: "Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco...
Nehemiáš 11:25... synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích vesnicích, v Dibonu a jeho vesnicích, v Jekabceelu a jeho...
Nehemiáš 11:27... Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích...
Nehemiáš 11:28...a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích, v En-rimonu, Coreji, Jarmutu...
Nehemiáš 11:30... v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové...
Nehemiáš 11:31...byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v Anatotu, Nobu, Ananji...
Jeremiáš 49:2...do bitvy. Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej vyháněli,...
Ezechiel 38:11... Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť...
Amos 4:6... že jste co do úst neměli; ve všech vašich vesnicích byl nedostatek potravy. A přesto jste se ke mně...
Matouš 9:35...démonů." Takto Ježíš obcházel všechna městavesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o...
Matouš 10:11...zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj,...
Matouš 14:15... je dost pozdě. Propusť zástupy, si jdou do vesnic koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl...
Matouš 21:2... poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u...
Marek 6:6...je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a...
Marek 6:36... "Propusť je, si jdou do okolních statkůvesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim:...
Marek 6:56...nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na...
Marek 8:23...se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho:...
Marek 8:26...na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do...
Marek 8:27...ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků...
Marek 11:2...dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned jak do vejdete, najdete...
Lukáš 5:17... kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby...
Lukáš 8:1...v pokoji." Potom procházel jednotlivá městavesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho...
Lukáš 9:6...proti nim." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali. Když se o...
Lukáš 9:12...zástup," řekli mu. " se rozejdou do okolních vesnic a statků a najdou si tam nocleh a stravu, protože...
Lukáš 9:52...sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Místní ho ale...
Lukáš 9:56...se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu následovat, kamkoli...
Lukáš 10:38...tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta....
Lukáš 13:22..." Na své pouti do Jeruzaléma procházel městavesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen...
Lukáš 17:12...Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát...
Lukáš 19:30...poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete, najdete přivázané...
Lukáš 24:13... co se stalo. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů,...
Lukáš 24:28...něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když došlivesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však...
Jan 11:30...vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.)...
Skutky 8:25...a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |